Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

2 1 .

Let var imidlertid en noget uheldig /Tndring af den givne Ordre, idet Rotoren viste sig blot at vare en almindelig Støvsuger, der rensede Luften paa Arbejdspladsen. Len havde intet med Tørrehallen at gøre, og Folk i Byen stod ret uforstaaende overfor Actionen. Da vi derefter i Midten af December 44 fik Melding derudefra, at 6 Tons Speciallim var ankommet, og at 15 andre j.ons val pc;.a vej ^.ra ijysL— land til en Storproduktion af Flyvsjfcfinér,(se Bilag: Jul i Næstved) vilde jeg selv tage Ansvaret for Actionen, saa jeg i alle Tilfalde ikke havde nogeA at bebrejde noget. Fineren brugtes bl. a. til V I Bomben. Der er forøvrigt,det særlige at bemærke, at Fabrikken, der er hyper­ moderne og er den største i Norden i sin Art,ledes af en Direktør Kolm, som jeg kendte fra Sygehuset, hvor jeg havde undersøgt ham. Han havde gjort alt for at sabotere Flyvefinérfremstillingen længst muligt, havde rejst meget i Amerika og var stærkt anglofil. Imidlertid var der nu aabenbart ingen Vej udenom, og Produktionen skulde begynde Mandag den 18 December. Den ankomne Lim var et tysk Specialpræparat, ganske tynde Limplader, der lignede Røntgenfilms. , I Betragtning af Begyndelsesdatoen for Produktionen var Natten til Mandag netop en passende Dato for Sabotage, og en af vore Folk skaffede mig i Forbindelse med en paalidelig Funktionær derude fsa ('Aestenholm). Af ham fik jeg Tegning af Fabrikken samt af Limens Placering i Limovnen. Det var Lørdag d. 16 om Eftermiddagen og senere paa Dagen havde- vi Møde om det hos mig. Y/estehholm havde bedt, om vi ikke vilde udsætte det til efter Jul af Hensyn til Arbejderne, der eventuelt blev arbejdsløse lige op til Jul. Min Tanke gik i Stedet ud paa at ødelægge elektivt Limovnen og dermed Limen samt Tørrerummet, der ogsaa benyttedes. ->er var dog Stemning for at udsætte, og det er en af de faa Gange, hvor jeg benyttede min Vetoret, og fastsatte Dagen til den 18. Vi aftalte aerej.- ter Enkeltheder, saaledes at Staal med sine Folk alene tog sig af Sabotage­ vagterne, medens jeg ordnede Sprængningen sammen med 6 af Børges Folk. Endvidere satte jeg en Officiant og en Cornet paa Vagt paa den anden-Side af Vejen med Maskinpistoler. Vi aftalte 40 kg ”808" og Ledning svarende til en Brændetid paa 7 Min. Der var ansat 5 Sabotagevagter, men den Nat var der kun 2 derude, viste det sig. For at skaffe mig et Alibi rejste jeg til København cm AfGenen ijør— dag den 16. Ganske ejendommeligt kom Westenholm til at sidde i samme Kupé som jeg. Vi lod naturligvis som om, vi ikke ha.vde set hinanden før. Da jeg kom til Næstved Søndag Aften henimod Midnat, skiftede jeg Tøj hos Overlæge Fabcr og tog derud kl. . Det var koldt og støvregnede. Der var fuldt oplyst som al'tid om Natten. Folkene, kom efterhaanden, 2 af dem lugtede lidt af Spiritus, men var ik-ce paavirkede, o^, cel var in^en Grund til at udskifte. Alt gik fuldstændig programmæssigt. 2 af Folkene kappede ved 1 Tiden Ledningerne til Virksomheden. Om det var Grunden til, a f vi ikke hørte noget til Alarmapparatet, der havde generet saa meget sidste Gang, ved jeg ikke, men Lyset var der stadig. Straks, da Ledningerne gik, ?!.øb vi over Vejen, og Staalls Folk søgte at uskadeliggøre Sabotagevagterne. De fandt dem "delvis.'1 sovende. Vi andre var imidlertid løbet om til Bagsiden. Her var første Vanskelighed at komme ind, idet Jacobsen havde glemt en Økse. Ved at staa op paa Petz, lykkedes det mig at knuse en

Made with FlippingBook - Online magazine maker