Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

'J . V o r e s s t ø r s t e s t o r e A f f æ r e s k u l d e v æ r e e t V a a b e n k ø b t i l e n h a l v M i l l i o n

( s e B i l a g " J u l i N æ s t v e d " : B a N æ s t v e d s k u l d e k ø b e f o r e n h a l v M i l l i o n

K r o n e r V a a b e n a f P o l a k k e r n e . )

E n T i l f ø j e l s e t i l B e r e t n i n g e n , d e r s k y l d e s e t I n t e r v i e w m e d B r d .

S t a a l l , e r d e n n e , a t d e 5 2 0 0 0 K r . v a r s k a f f e t a f v o r m i l i t æ r e F o r b i n d e l s e ,

m e n a t d e n n e , d e r v a r a n k o m m e t m e d P e n g e n e , s a g d e f r a , £ T i m e f ø r H a n d e l e n

s k u l d e s k e , " f o r d i d e t v a r f o r r i s i k a b e l t " . P e n g e n e t i k a f f e d e S t a a l l s a a

a n d e t s t e d s .

D e t h e l e v a r t i l r e t t e l a g t m e d e n F r e m i e r l ø j n a n t K . A . J e n s e n ,

m e n P l a n e n v a r f o r m i t V e d k o m m e n d e t e m m e l i g f a n t a s i f u l d o g u s i k k e r . J e g

s k u l d e m e d p a r k e r e t B i l ( j e g l a a n t e O v e r l æ g e F a b e r s ) v e n t e p a a o m V o g n e n

k o m f r a K a s e r n e n .

K o m d e r f l e r e V o g n e m e d S o l d a t e r , v a r d e t B a g h o l d ,

o g j e g s k o l d e o v e r h a l e d e m o g t u d e n d e k ø r e i F o r v e j e n g e n n e m S k o v e n t i l

A d v a r s e l , c g ela A f s t a n d e n t i l S k o v e n k a n v a r 4 - 5 k m , v a r d e r i n g e n K u l i g ­

h e d f o r a t f a a e t a n s t æ n d i g t F o r s p r i n g , m e n - d e r v a r i k k e T i d t i l a t

l a v e o m p a a A r r a n g e m e n t e t - o . p - T j e g k o m j o f o r ø v r i g t s l e t i k k e u d a t k ø r e , -

d e r k o m i n g e n V o g n f r a K a s e r n e n , b o m d e t f r e m g a a r a f B i l a g e t s B e r e t n i n g .

P a a d e t T i d s p u n k t v a r v i v i l d e e f t e r a t f a a f a t i V a a b e n o g i n g e n

M u l i g h e d e r l o d e s u p r ø v e d e :

'

1

J e s p e r s e n h a v d e F o r b i n d e l s e m e d e n M a n d i H i n g s t e d , d e r k u n d e

l e v e r e f o r 1 2 0 0 0 K r . s v a r e o g l e t t e V a a b e n .

S t a a l l s k a f f e d e P e n g e n e , j e g

l a a n t e O v e r l æ g e J ø r g e n s e n s V o g n , ( d e n s t o d a l t i d i u a f l a a s e t G a r a g e t i l

A f b e n y t t e l s e ) o g v i k ø r t e a f S t e d ( 8 b e v æ b n e d e M a n d i 2 B i l e r ) .

E n S t e d ­

f o r t r æ d e r f o r M a n d e n e r k l æ r e d e , a t h a n v a r i K ø g e . V i h a v d e a l t s a a v æ r e t t i l

G r i n , m e n s a t t e M a n d e n S t æ v n e i N æ s t v e d f ø r s t k o m m e n d e O n s d a g .

H a n k o m

o g s a a , m e n m e d n y e U d f l u g t e r .

D a d e t d e r e f t e r b l e v h a m b e t y d e t , a t h e n

i k k e s l a p l e v e n d e u d a f L e j l i g h e d e n , f ø r S a n d h e d e n v a r k o m m e t f r e m , g i k

h a n g r æ d e n d e t i l B e k e n d e l s e : H a n v i l d e s a a g e r n e i n d i M , B . - o g h a v d e

d i g t e t H i s t o r i e n ’;

2

g a m l e Æ g t e f o l k i e t f a l d e f æ r d i g t H u s p a a P r æ s t ø v e j v i l j e g o g s a a

m i n d e s : j e g k o n o g f o r t a l t e d e m , a t d e h a v d e 2 5 d a n s k e M i l i t æ r p i s t o l e r

g r a v e t n e d i H a v e n . " D e t v i l j e g s v æ r g e m i n S a l i g h e d s E d p a a e r L ø g n " ,

v a r M a n d e n s S v a r o g K o n e n s d e t s a m m e .

J e g s a d d e r o v e r 2 T i m e r f o r a t f a a

d e m t i l a t t ø o p o g b l e v k l a r o v e r , a t d e t V i n k , P o l i t i e t h a v d e g i v . t

m i g , v a r f o r k e r t .

M i n V e n " O l s e n " I K ø b e n h a v n , s o m j e g k e n d t e g e n n e m O v e r l æ g e T ø n -

n e s e n o g O v e r l æ g e J ø r g e n s e n ( d e h a v d e h e n h o l d s v i s l a p p e t h a m s a m m e n o g

h u s e t h a m ; h a n s a d i e n v i g t i g P o s t i K ø b e n h a v n ) l o v e d e m i g o g s a a V a a b e n ,

3 M a s k i n p i s t o l e r i f ø r s t e R æ k k e .

H a n l a a n t e e n a f m i n e P i s t o l e r , s o m j e g

a l d r i g s a a .

M a n d e n v a r i m i d l e r t i d h e l t i O r d e n , m e n h a v d e , c e m v i a n d r e

h a v d e S d e t , V a n s k e l i g h e d e r .

S e n e r e l e v e r e d e h a n d o g e n k e l t e S t y k k e r V a a ­

b e n . M e n u t a l l i g e e r d e G a n g e , h v o r j e g p a a e t V i n k I r a h a m , e r t a g e t t i l

K ø b e n h a v n m e d 2 K u f f e r t e r f o r a t h e n t e " V a r e r " .

E n G a n g s k u l d e j e g e n

L ø r d a g m e d E f t e r m i d d a g s t o g e t i n d t i l h a m c g h e n t e f o r 3 0 0 0 K r . J e g h a v d e

k u n l i - T i m e o g s k u l d e f ø r s t u d t i l G a a r d e j e r G r ø n n e m o s e f o r a t s k a f f e P e n ­

g e n e .

H a n h a v d e d e m i k k e , m e n r i n g e d e t i l v o r

f æ l l e s g o d e V e n I n g e n i ø r

L u n d p a a K a r r e b æ l c t o r p T e g l v æ r k . D a h a n h e l l e r i k k e h a v d e d e m l i g g e n d e ,

s a g d e G r ø n n e m o s e i T e l e f o n e n :

" J a , D u v e d j c n o k , a t d e r e r s a a d a n n o g e t

u n d e r J o r d e n " .

N a a , d e t b l e v i O r d e n , o g P e n g e n e b l e v u d l e v e r e t i e n S m e -

d i e , d e r t i l l i g e t j e n t e s o m B a n k .

G r ø n n e m o s e , d e r e r e t h e l t K a p i t e l

f o r s i g , b l e v s e n e r e m e r e f o r s i g t i g o g b l e v s t æ r k t b r a g t .

Made with FlippingBook - Online magazine maker