Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

^ < /

få o Ø

trU *éC £-tC pL

fs tx * * t£ s/ztrzr f.

/ 2 t / JU s

-*6* v + is < 7

& ' /v - *4-

Jw >

tfn c v its u n

/ ^ - o

(3 a jlo c lc tu u jo sU tie & •

J . M A ? -.

J /^ '

f t '

— •-—■—

Tilbagesendes Marvede Sogneraad. idet meddeles: ad.l. Naar Svendene ikke modtager Kost som en Del af Løn, men ‘betaler særskilt herfor, kan Svendene formentlig ikke betragtes som hørende til Kesterei s Husstand og maa saaledes være berettiget til at faa Mar­ garinekort, saafremt de indtægtsmæssigt opfylder Betingelserne, ad.2. Hvis Svenden modtager Kost som en Del af Løn, maa Svenden be­ tragtes som hørende til Mesterens Husholdning, og Mesteren vild a i paagældende Tilfælde være berettiget til Margarinemærker ogsaa for Sven den, selv om denne ikke opfylder de indtægtsmæssige Eetingelser. Hvis svenden derimod ikke modtager Kost som en Del af Løn, men beteler Mesteren særskilt for Kosten, vil Forholdet blive som under Punkt 1 anført. Sorø Amt, den 24.Juli 194o.

Made with FlippingBook - Online magazine maker