Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

irefztoratei for ^~Y^areforsyning F O R D E L IN G S K O N T O R E T (BRÆNDSEL)

K Ø B E N H A V N K., g Q MAJ 1941

Konto Nr. 1 5 9 9 8 1 « (K onto N r. bedes anfort ved frem tidige Henvendelser).

Journ. Nr.

Postadresse: V o g nm a g e rg a d e 2 E ksped itio n: K e bm agergad e 3 T e le fo n : C e n tra l 1 9 8 8 AF/KA.

Brændselsudvalget i Marvede Kommune, pr. Hyllinge.

I Anledning af Brændselsudvalgets Indberetning for Febru­ ar Maaned, Hvoraf fremgaar, at der af Brændselsudvalget er ud­ stedt Indkøbsti H a d e Iser til Brændselshandlere til Arbejdslager, skal man henlede Opmærksomheden paa, at saadanne Tilladelser ikke maa udstedes af det lokale Brændselsuavalg. P. D. V.

Made with FlippingBook - Online magazine maker