Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

MINISTERIET FOR LANDBRUG OG FISKERI

4 1

338

(LANDBRUGSMINISTERIET).

T.L. JournalNr. 12

______________

Bedes anført ved Besvarelser.

København, den ..:.3

;'4-L*.......

Brev Nr.

ET.

I Anledning af Brændselsudvalgets Skrivelse af 12.Maj d.A. hvorefter der i Kommunen findes en Tørvemose, til hvis Udnyttelse der ikke er truffet Forberedelse skal man meddele, at der i Medfør af § 1 i lov Nr.235 af 6 .Maj 1940 om Tillæg til Lov Nr.60 af 2 6 .Februar 1940 om Fremskaffelse af inden­ landske Brændselsmaterialer vil kunne gives Ejeren Paalæg om, at der inden en nærmere fastsat Frist træffes de fornødne Foranstaltninger til den størst mulige Udnyttelse af Mosearealet. Efter Lovens § 3 kan imidlertid den Ejer eller Bruger, der i Medfør af § 1 faar Paalæg om forøget Udnyttelse af sine Arealer, af Brændselsudvalget forlange Bevis for, at det af ham ifølge nævnte Paalæg fremstillede Brændsel inden en nærmere fastsat Tidsfrist over­ tages af Staten og betales med den stedlige Dagspris paa Tidspunktet for Overtagelsen, dog ikke over den for tilsvarende Brændsel .fastsatte Maksimalpris, saafremt det ikke forinden - eventuelt efter Anvisning fra Brændselsudvalget - helt eller_ delvis er afhændet til en anden Køber. Ved at meddele foranstaaende skal man, idet bemærkes, at Sta­ ten for Tiden ikke ønsker at overtage nogen Tørveproduktion, anmode Udvalget om at foranledige oplyst, om Marvede Kommune maatte ønske at overtage Produktionen fra omtalte Mose eller om der kan fremskaffes bindende Tilbud om Overtagelse af Pro­ duktionen fra en anden betalingsdygtig Køber. Saafremt dette er Tilfældet, udbeder man sig nærmere Oplysning herom samt Forslag til den Frist til Mosearealets Udnyttelse, der eventuelt bør gives Ejeren. Samtidig forventer man, at Udvalget vil indsende Navn og Adresse paa den paagældende Moseejer. P. M. V.

Det kommunale Brændselsudvalg for Marvede Kommune.

Made with FlippingBook - Online magazine maker