Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

København K.( 1 »L C. 19 3 $ Konto Ni .159981

FORDELINGSKONTORET P ostadresse: V O G N M A G E R G A D E 2 E kspedition: KRO N PR IN S E SS EG ADE 2 0 T e le fo n : C E N TR A L 1 4 6 6

DE.-!,03.

I Fordelingskontorets Cirkulærskrivelse til samtlige Kommunalbesty­ relser af 4 'Oktober 1939 er det i Stk. 18 anført, at det paahviler Kom­ munalbestyrelserne senest den 1 0 ’ i hver Maaned ved Benyttelse af sær­ lige Skemaer at indgive Indberetning til Fordelingskontoret om Antallet af de ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning i den nærmest forudgaaende Maaned udleverede Rationeringskort og -mærker. Under Henvisning til dette Cirkulære skal man, da man endnu ikke fra i Kommunalbestyrelsen har modtaget Indberetning om Antallet af de i Oktober Maaned d.A. udleverede Kort og Mærker, anmode om, at Indberetning for den nævnte Maaned snarest tilstilles Fordelingskontoret. Man skal samtidig henstille til Kommunalbestyrelsen at have Opmærk­ somheden henledt paa, at fremtidige Indberetninger for en Maaneds Udle­ vering af Kort indsendes til Fordelingskontoret senest den 10' i næstføl­ gende Maaned. I Skrivelser til Fordelingskontoret bedes Kontonummer anført. P.K.V. E.B.

Til

Marvede Sogneraad,

Hyllinge

Marvede Sognerad rr. Hy'linc-'

J ,

J z . 7 . j 9 V e .

^

/

%

j~ r y t

^ J ^ o n c c

*U t& C c£c*y

^

^ i c (

/ Y ' ^ & O r z 4

J .

& r ?

ts r t£ * * & lA e * , Z ^yy?

^ U C

t y ^ U U -r u * ?

jyi^o? 6 /0 /fa

jo M / ^

s& e/

/

7

} ? 1 4 ( /l^ /l4 s n e ~ Å ^ ^

> Z#rl4n(SU i/‘4cXstnJé& føs7

fr ir? J tfW l

J b e a J /< * # .

.JL v^uC i , /??JctC4

jicØ sCt+Tj

(U ^U ^y y t^rt^c ^ sprtc6( ^p-e*xJCc^u.

jfa ju ^ tc io o ^U o cC c jU ^

■ & /! jU < ^

/* * w

J& U 4

^ f u ^ € u ^ i

i ^ 6 /tjo to n y

4 ,^c& C tb tsn JC t ^ u / i ^ $ ^

"T JfybtÅttA

‘tfiA ist C føfoC c, •

/&*-*J <>p

. ^ W

* { /W r isU s r v t

^sC A c## .

^ r u ^ A y tc ^ i

K tr tA rsp

t l Å A td d U i

'C li^ c e é té c ,

A & U /l

tr l& n

f z #

( S c ^ u u e ty tc /y f

'U s M jia J. -&r? ' t€bO c^4tsn6(4 tf'c*4si^vcn**j $ ( )

/If& tf

CL&

j& } ^ ifr K jC t

'* ^ 7

% n /£ /z * ^ r t oX ,

/é (p X 4 u tf /% X sM t/+

J J u tfA tc C o U c ,

s< Å /u

s c /tu £ * 6 t ^ U ^ t

C lø ^e o + tp . ^ c f 4 6 ^ * 4 .

'

M c U ^ avu .

% '

J tio i

~&yt

yT fa c i« /6 sts-e t* sh + * * t* ^ , a fo t

/C l -* M s h jtJ f s?yUsr7^ iC ^ r ^6#? ^/i&

-&ntl

6 X>

¥ v 1> - 1 9 * / 0 . / B i l

S J J N t

^ < /

få o Ø

trU *éC £-tC pL

fs tx * * t£ s/ztrzr f.

/ 2 t / JU s

-*6* v + is < 7

& ' /v - *4-

Jw >

tfn c v its u n

/ ^ - o

(3 a jlo c lc tu u jo sU tie & •

J . M A ? -.

J /^ '

f t '

— •-—■—

Tilbagesendes Marvede Sogneraad. idet meddeles: ad.l. Naar Svendene ikke modtager Kost som en Del af Løn, men ‘betaler særskilt herfor, kan Svendene formentlig ikke betragtes som hørende til Kesterei s Husstand og maa saaledes være berettiget til at faa Mar­ garinekort, saafremt de indtægtsmæssigt opfylder Betingelserne, ad.2. Hvis Svenden modtager Kost som en Del af Løn, maa Svenden be­ tragtes som hørende til Mesterens Husholdning, og Mesteren vild a i paagældende Tilfælde være berettiget til Margarinemærker ogsaa for Sven den, selv om denne ikke opfylder de indtægtsmæssige Eetingelser. Hvis svenden derimod ikke modtager Kost som en Del af Løn, men beteler Mesteren særskilt for Kosten, vil Forholdet blive som under Punkt 1 anført. Sorø Amt, den 24.Juli 194o.

< T ) i re k to ra te t f o r

a r e f o r s y n i n g

KØBENHAVN K VOGNMAGERGADE 2

T E L E F O N C E N T R A L 80 6

Bogholderi.

Joum. Nr. -

Konto Nr.____________ _ B edes anført ved fremtidige Henvendelser).

Marvede Sogneraad,

. Vielieruo or. H y 1 i n g e.

Idet man henviser til Sogneraadets Indberetninger af 30* Juni d.Å* vedrørende Beholdning og Uddeling af Ratione­ ringskort for Aoril Kvartal 194-1> skal man meddele, at der for­ uden de i Indberetningerne anførte tilbagesendte Kort og M-.rker medfulgte yderligere følgende fraklippede Mærker: Margarine- og Smtfrrabatmærker 18 ” •Sukkermærker U " Smørmærker 6 « Vaskepulver r..erker 9 " Rugbrod smaerker

32 « Franskbrods;--værker 4 " Grynmærker å -g kg.

^Fordelingshordorei Postadresse: V O G N M A G E R G A D E 2 E kspedition: KRONPRINSESSEGADE 20 T ele fon: C E N T R A L 1466 PAa/ZJ *^ 1 ) [re k to ra te t f o r ^ l ^ a r e f o r s y n i n g

KØBENHAVN K Journ. Nr. B32326oKonto Nr. 159981 (Bedes anført ved frem tidige H envendelser).

Rekommanderet

Til

Marvede Sogneraad, pr. Hyllinge. I Anledning af Sogneraadets Skrivelse af 28'Juni d.A. skal man hoslagt fremsende 25 Stk. Tillægs-Brødkort til Brug ved Uddeling i Juli Kvartal 1941. Modtagelsen bedes anerkendt paa medfølgende Kopi af nærværende Skrivelse.

1 Kuvert m/Rationeringskort 1 Kopi af nærværende wkxivelse

MINISTERIET FOR LANDBRUG OG FISKERI

4 1

338

(LANDBRUGSMINISTERIET).

T.L. JournalNr. 12

______________

Bedes anført ved Besvarelser.

København, den ..:.3

;'4-L*.......

Brev Nr.

ET.

I Anledning af Brændselsudvalgets Skrivelse af 12.Maj d.A. hvorefter der i Kommunen findes en Tørvemose, til hvis Udnyttelse der ikke er truffet Forberedelse skal man meddele, at der i Medfør af § 1 i lov Nr.235 af 6 .Maj 1940 om Tillæg til Lov Nr.60 af 2 6 .Februar 1940 om Fremskaffelse af inden­ landske Brændselsmaterialer vil kunne gives Ejeren Paalæg om, at der inden en nærmere fastsat Frist træffes de fornødne Foranstaltninger til den størst mulige Udnyttelse af Mosearealet. Efter Lovens § 3 kan imidlertid den Ejer eller Bruger, der i Medfør af § 1 faar Paalæg om forøget Udnyttelse af sine Arealer, af Brændselsudvalget forlange Bevis for, at det af ham ifølge nævnte Paalæg fremstillede Brændsel inden en nærmere fastsat Tidsfrist over­ tages af Staten og betales med den stedlige Dagspris paa Tidspunktet for Overtagelsen, dog ikke over den for tilsvarende Brændsel .fastsatte Maksimalpris, saafremt det ikke forinden - eventuelt efter Anvisning fra Brændselsudvalget - helt eller_ delvis er afhændet til en anden Køber. Ved at meddele foranstaaende skal man, idet bemærkes, at Sta­ ten for Tiden ikke ønsker at overtage nogen Tørveproduktion, anmode Udvalget om at foranledige oplyst, om Marvede Kommune maatte ønske at overtage Produktionen fra omtalte Mose eller om der kan fremskaffes bindende Tilbud om Overtagelse af Pro­ duktionen fra en anden betalingsdygtig Køber. Saafremt dette er Tilfældet, udbeder man sig nærmere Oplysning herom samt Forslag til den Frist til Mosearealets Udnyttelse, der eventuelt bør gives Ejeren. Samtidig forventer man, at Udvalget vil indsende Navn og Adresse paa den paagældende Moseejer. P. M. V.

Det kommunale Brændselsudvalg for Marvede Kommune.

irefztoratei for ^~Y^areforsyning F O R D E L IN G S K O N T O R E T (BRÆNDSEL)

K Ø B E N H A V N K., g Q MAJ 1941

Konto Nr. 1 5 9 9 8 1 « (K onto N r. bedes anfort ved frem tidige Henvendelser).

Journ. Nr.

Postadresse: V o g nm a g e rg a d e 2 E ksped itio n: K e bm agergad e 3 T e le fo n : C e n tra l 1 9 8 8 AF/KA.

Brændselsudvalget i Marvede Kommune, pr. Hyllinge.

I Anledning af Brændselsudvalgets Indberetning for Febru­ ar Maaned, Hvoraf fremgaar, at der af Brændselsudvalget er ud­ stedt Indkøbsti H a d e Iser til Brændselshandlere til Arbejdslager, skal man henlede Opmærksomheden paa, at saadanne Tilladelser ikke maa udstedes af det lokale Brændselsuavalg. P. D. V.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook - Online magazine maker