Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

< T ) i re k to ra te t f o r

a r e f o r s y n i n g

KØBENHAVN K VOGNMAGERGADE 2

T E L E F O N C E N T R A L 80 6

Bogholderi.

Joum. Nr. -

Konto Nr.____________ _ B edes anført ved fremtidige Henvendelser).

Marvede Sogneraad,

. Vielieruo or. H y 1 i n g e.

Idet man henviser til Sogneraadets Indberetninger af 30* Juni d.Å* vedrørende Beholdning og Uddeling af Ratione­ ringskort for Aoril Kvartal 194-1> skal man meddele, at der for­ uden de i Indberetningerne anførte tilbagesendte Kort og M-.rker medfulgte yderligere følgende fraklippede Mærker: Margarine- og Smtfrrabatmærker 18 ” •Sukkermærker U " Smørmærker 6 « Vaskepulver r..erker 9 " Rugbrod smaerker

32 « Franskbrods;--værker 4 " Grynmærker å -g kg.

Made with FlippingBook - Online magazine maker