Somnus nr 3_2013

Arbeider for ny S ykehusbrukerne vil ha en tverrfaglig søvnklinikk på Ahus. En slik klinikk vil g jøre det mulig å forebygge for å redusere andre sykdommer, mener brukerutvalgets leder Jørn Pettersen. SØVNKLINIKK

stedet for å være på hæla hele tiden. Men arbeidet for å få en søvnklinikk på Østlandet, vil ta tid, understreker han: Det gjelder å begynne å jobbe med det nå, men tenke langsiktig. – En tverrfaglig klinikk på Ahus skal ikke være noen konkurrent til Haukeland. Der gar de vel nok pasien- ter, understreker han. Kritiserer venteliste Pettersen kritiserer den lange ventetiden på søvn- utredning hos Ahus: – Jeg har påpekt i styret for Ahus at ventelistene for utredning av søvnsykdom- mer har gått opp. Da vi

Georg Mathisen tekst og foto

Jørn Pettersen gikk fra Foreningen for Søvnsykdommer til vervet som leder for FFO i Akershus, og nå leder han brukerutvalget for sykehuset i fylket. Nå tar han til orde for en ny søvnklinikk. Som Haukeland – I Bergen er det en søvnklinikk med tverrfaglig kompetanse. Hvordan kan vi få til det samme på Ahus? Vi job- ber for å få med oss styret og Helse Sør-Øst på en slik klinikk, Pettersen. Selv om han representerer Foreningen for Søvnsykdommer, understreker han at han ville gjort akkurat det samme hvis det hadde vært andre pasientgrupper som hadde tatt opp slike behov. Etter to hjertein- farkt, kreft og to prolapser som er operert, kan han saktens sette seg inn i situasjonen til andre pasienter, også. – På Haukeland i Bergen er det et tverrfaglig kompetansesenter for søvnsykdommer. Hvorfor skal vi ikke kunne ha det også her på Ahus? I opptaksområdet til Ahus bor det nesten 500 000 mennesker, og i Stor- Oslo er det 1,1 millioner, peker Jørn Pettersen på.

Jørn Pettersen kritiserer den lange ventetiden på søvnutredning på Ahus.

fikk på bordet forslaget om nedleg- gelse av Stensby sykehus, kunne vi støtte det under forutsetning av at kapasiteten og kompetansen kunne opprettholdes eller bygges opp på Ahus. Men så har jo ikke det skjedd. Kapasiteten har gått ned, ifølge Pettersen. Når søvnseksjonen sier at kapasiteten har økt, mens kirurgisk direktør sier at det har den ikke, så opplever han at han ikke kan stole på tallene.

Reduserer andre sykdommer Ifølge Pettersen sparer det både penger og lidelse om tilbudet innen- for søvnsykdommer bygges kraftig ut: – Får vi til en slik klinikk, så får vi reduksjoner i andre sykdommer. Det vil redusere hjerte- og karsykdom- mer, psykiske lidelser og alle de andre følgesykdommene, sier han. – På denne måten kan vi forebygge, i

14

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker