Somnus nr 3_2013

LANGESUND

Det var fullt hus på konferansen «Rehabilitering/Habilitering og Pasientsikkerhet i Langesund.

– PASS PÅ B etydelige beløp overføres kommunene til opprustning av kommunehelsetjenesten, med tanke på Samhandlings- reformen. Men midlene er ikke øremerket, derfor må innbyggerne påse at midlene blir brukt som tiltenkt. at pengene brukes der de skal

så fort de foreligger. Det jobbes også med at tannbehandling legges inn under helsetjenesten. Videre rett til fritt sykehusvalg i forbindelse med

rehabilitering, dette gjelder også rus. Generelt er det viktig å komme tidlig på banen med forebygging, tenke langsiktig og på kvalitet. Lage sam- arbeids- avtaler med rehabiliterings- steder som er gode, nær der folk bor. Få til glidende overganger, avtaler skal inngås og følges opp. Alle får samme tilbud – Det skal være like gode tilbud hvor uavhengig hvor du bor. Dette er målet til Helse Sør-Øst og de andre regionale helseforetakene, sa styrele- der Per Anders Oksum, Helse Sør Øst som snakket om pasientsikker- het. – Vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Det legges langtidsplaner i forbindelse med

Kerstin Marthe Kris tekst og foto

Det sa statssekretær Robin Martin Kåss fra Helse- og omsorgsdeparte- mentet i sitt foredrag på konferansen «Rehabilitering/Habilitering og Pasientsikkerhet i Langesund. – Fokus skal være på kvalitet og inn- hold, ikke på kostnadsside og volum, sa han. Ifølge Kåss vil kortere vente- tider øke kvaliteten, og bedre rutiner vil gi mindre stress og færre feil. Bruke teknologien Kåss var også inne på mulighetene som åpner seg ved å ta i bruk inter- nett. Når systemene er på plass vil pasienten da selv kunne bestille /endre timer, samt lese svar på prøver

Styreleder Per Anders Oksum, Helse Sør Øst: – Det skal være like gode tilbud hvor uavhengig hvor du bor.

19

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker