Somnus nr 3_2013

pasientsikkerhet. Oksum fortalte at sykehusene har valgt ulike programmer, det er 18 forskjellige systemer i Helse Sør Øst. Målet er standardisering. Like pasi- entjournaler skal innføres. Styret og ledelsens innfallsvinkel til pasientsik- kerhet er helt avgjørende. Sykehusene må ledes godt for å få gode resultater. Bra ledelse gir lav dødsprognose. Samme prosedyrer – Det er viktig å forholde seg til opp- satte prosedyrer, sa Oksum. – Hver tredje ansatt helsearbeider gjør ikke dette. Brukerutvalget er en konstruktiv medspiller i arbeidet med kvaliteten. 75.000 ansatte skal for- holde seg til St.meld. 10 «God kva- litet - Trygge tjenester» Ledelsens oppgave blir å forankre dette hos de ansatte. God og klar ledelse samt gode ruti- ner som blir fulgt er viktig, sa Oksum. – Kravene som blir satt skal gi målbare resultater. Disse skal føl- ges opp. Det er bl.a. innført sjekklis- ter for operasjonsrutiner. Innføring av slike rutiner er klart målbare. Hva skal sykehusene måles på? Oksum listet opp målekriteriene: Dødelighet, reinnleggelser, skader under sykehusopphold, infeksjonsfa- ren, ventelister, gode prosedyrer. – Vi må spørre oss:

Alf Magne Bårdslett, leder av brukerutvalget Helse Sør Øst, ble takket av Ola Vea Gustavsen for sitt innlegg om brukermedvirkning. – Det handler om involvering og om å endre helsevesenets tenkemåte. Fortell ikke hvor mange penger som må spares eller har blitt spart, men fortell oss om hvor mange flere pasienter som har fått rehabilitering i år enn i fjor. Fortell oss at ventetiden har gått ned, eller blitt borte fordi det er gjort tiltak i kommu- nene på dette feltet, sa Bårdslett.

Hvordan opplever pasientene innleg- gelsen? Føler de seg ivaretatt? Har pasienten vært medansvarlig for egen behandling? Vi må standardisere og fornye teknologiske løsninger for

gode prosedyrer beskytter både ansatte og pasienter mot feil behand- ling, sa Oksum. – Vi er nødt til å jobbe med endringer, vi må organi- sere oss annerledes.

Psykologspesialist/seksjonsleder Elisabeth Rinde, Habiliterings- seksjonen for barn og unge, Sykehuset Telemark: – Habilitering er å komme inn i ferdigheter man aldri før har hatt. Viktig at klienten føler trygghet med omgivelsene og teamet som jobber med dem.

Astrid Løvflaten, Marit Olsen, Irene Høilund, Oddrun Høyland og Berit Wiborg ønsket å takke foredragsholdere og deltakere som var med på å gjø- re Langesundkonferansen til en lærerik og spennende arena!

20

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker