Somnus nr 3_2013

Ventelistene 22. september 2013:

Har man mulighet for henvisning til Aleris, så har Tromsø bare to ukers ventetid for utredning for søvnsyk- dommer. Aleris Oslo har 8 ukers ventetid. Men sverger man til offentlige løsninger, så er fortsatt Namsos et bra sted med 6 ukers ventetid på utredning, med Tynset like bak på 10 uker. Mosjøen, Kongsvinger, Lillehammer, Arendal har 12 ukers vente- tid. Honnør til Bodø som må ha gjort en kjempejobb fra vi sjekket dem i mai. De har gått fra 60 ukers ventetid i mai til 24 uker nå. Godt jobba!

Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Ventetidene som pre- senteres her er veiledende og skal være et grunnlag for å skille mellom sykehus og er ikke en garantert ventetid for hver pasient. Ventetidene oppdateres hver 4. uke. De regionale helseforetakene har det overord- nede ansvar for oppdatering og kvalitets- sikring av ventetidsdata for egne institusjo- ner. Denne ventelisten er hentet ut 22. sep- tember 2013. sjekk: www.frittsykehusvalg.no og gå på fysisk helse/øre-nese-hals/søvnre- gistrering/alle regioner.

CPAP med batteri? Somnus spør ResMed om hvilke batteriløs- ninger de har til CPAP: – Det finnes både eget batterisystem og egen kabel som kan kobles mot bilbatterier eller sigarettplugger. Da trengs en 12 V konverter. Men løsningen anbefales ikke til dem som bruker fukter på grunn av stort strømforbruk. Batteriløsningen ResMed Power Station II er et batteri som kobles inn på strøminntaket til maskinen. Forventet levetid ca 10 timer, avhengig av bruk av fuk- ter og trykkstyrken fra maskinen. Opplading tar tre timer, og batteriet kan ikke lades mens det er i drift. Seriekobling gir dobbel levetid. midler) dekker ikke slike løsninger til privat fri- tidsbruk, men yrkessjå- fører eller andre som har spesielle situasjoner med varierende nettstrøm- forhold kan få dette dekket, opplyser produktspesialist Marie Garfjeld hos ResMed Norge. Se ellers www.resmedwebshop.no NAV eller BHM (Behandlingshjelpe-

Akershus Universitetssykehus Aleris Sykehus Oslo Aleris Sykehus Tromsø Aleris Sykehus Trondheim Førde Sentralsjukehus Haukeland Universitetssykehus Helgelandssykehuset HF, Mosjøen Lovisenberg Diakonale Sykehus Haugesund Sjukehus

Lørenskog

52 uker 8 uker 2 uker

I skammekroken står fortsatt Ahus i godt sel- skap med Lovisenberg, Molde og Østfold sykehus med 52 ukers – ett år - ventetid for utredning. Drammen har heller ikke noe å skryte av med 49 uker, men der skjer det i alle fall en bedring fra gang til gang. I mai var det 69 ukers ventetid. 40 ukers ventetid i Åle- sund og Førde er også et signal om at noe må gjøres. Forventet ventetid i tabellen uttrykker behandlingsstedenes skjønnsmessige vurde- ring av hvor lang tid de lavest prioriterte pasi- entene maksimalt kom- mer til å vente på utredning, dagbehand- ling/poliklinisk behandling eller inn- leggelse. Ventetiden oppgis i antall uker. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlig- hetsgrad og andre fak- torer som er spesielle for den enkelte.

Oslo

Tromsø

Trondheim 22 uker

Førde

40 uker 24 uker

Haugesund

Bergen Mosjøen

12 uker 52 uker 52 uker 24 uker 36 uker 20 uker 12 uker 12 uker 30 uker 10 uker 23 uker 6 uker 28 uker 52 uker 12 uker 22 uker 20 uker 20 uker 49 uker 24 uker 40 uker

Oslo

Molde Sjukehus

Molde Bodø

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø

St. Olavs Hospital

Trondheim 30 uker

Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger Tønsberg

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet Kongsvinger Sykehuset Innlandet Lillehammer

Kongsvinger Lillehammer

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF, Elverum

Elverum

Sykehuset Innlandet Tynset

Tynset

Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos

Levanger Namsos

Sykehuset Telemark HF, Skien

Skien

Sykehuset Østfold

Fredrikstad

Sørlandet sykehus HF Arendal Sørlandet sykehus HF Kristiansand

Arendal

Kristiansand S

UNN HF, Harstad sykehus UNN HF, Narvik sykehus

Harstad Narvik Tromsø

UNN HF, Tromsø

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Drammen

Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus

Volda

Ålesund

27

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker