somnus nr 2_2020

Et implantat som styres med en innretning omtrent på størrelse med en datamus – det er behand- lingen mot søvnapné som virker, men som staten ikke vil gjennom- føre. (Foto: Inspire)

Nå er det flere pasienter som venter på operasjon, men Helse Vest har ikke penger til å operere dem. – Vi har pasienter og vi har infra- struktur, og vi jobber videre for å få det til, sier han. Ingen løsning Hverken Direktoratet for e-helse eller Helsedirektoratet kan hjelpe søvn- apné-pasientene. Det er Direktoratet for e-helse som forvalter kodene som

Gulati snakker om. – Men det er Helsedirektoratet som i samarbeid med helse- og omsorgssektoren god- kjenner behandlingsmetoder og opp- retter nye koder, skriver senior kom- munikasjonsrådgiver Tor Aske Børresen i en epost. I Helsedirektoratet svarer avdelings- direktør Torunn Janbu også på epost gjennom kommunikasjonsavdeling- en: – Fagutvikling for å finne nye

behandlingsmetoder er positivt. Dersom man mener å ha gode resul- tater ved å bruke en ny metode, anbefaler Helsedirektoratet å sende denne til en vurdering i «Nye meto- der». Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medi- sinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av, den nor- ske spesialisthelsetjenesten, kom- menterer Janbu.

11

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter