somnus nr 2_2020

xxxx D a Fred Holstenmistetmuligheten til å fortsette som lege, engasjerte pasientene seg. Nå er psykiatri-spesialisten tilbake i jobb på Bergen søvnsenter. Pasient-hjelp fikk ham tilbake som lege Tekst og foto: Georg Mathisen

Tilbake til fastlegene Alle sa det samme, forteller han: Når han ble 75, var det slutt. – Jeg måtte begynne å tilbakeføre pasientene til fastlege. De fleste har ikke råd til å betale det det koster å få spesialisthjelp privat. Så kom jeg et stykke ned på listen, til Eva Rognvik. Hun ble forbannet, og i løpet av noen dager klarte hun å finne frem til den i Helfo som virke- lig har greie på dette, forteller han. Sjekker alderen – Helseforetakene avskilter behand- lere og setter pasienter i kriser. Pasientene havner tilbake hos fast- legen som i utgangspunktet sendte dem videre til spesialist fordi de ikke hadde faglig kompetanse å hjelpe dem skikkelig, oppsummerer Eva Rognvik. – Konsekvensene av alderssortering- en kan bli at folk som skal til spesia- lister, sjekker alderen på en behand- ler før de søker hjelp, sier hun. De vil sikre seg at spesialisten fortsetter å være i drift den tiden det tar å bli behandlet. Psykiaterkø Brevene og telefonene hennes førte frem: – Jeg ble kontaktet og fikk vite at når

jeg hadde hatt refusjonsrett i en viss tid, kunne jeg bare søke om å fortset- te. Så gjorde jeg det. Jeg har jo mis- tet driftstilskuddet mitt, men refusjo- nen fortsetter, forteller Fred Holsten. De fleste pasientene hadde han aller- ede «sendt hjem», men nå kommer det nye, selv om «jeg kan jo ikke drive og avertere», som han sier. – Det jeg synes er merkelig, er at i en tid hvor det er veldig lange køer for å komme til psykiater, avvikler man et allerede eksisterende tilbud som fungerer bra, sier han. Holsten er spesialist både i søvn- medisin og psykiatri. – 90 prosent av folk med psykiske problemer, har også søvnproblemer. Det er en veldig god kombinasjon, sier han.

– Det morsomme i historien er at professor Holsten brukte flere måne- der og mange telefoner og kom ingen vei. Eva Rognvik fikset det på noen dager, humrer Fred Holsten. Passerte 75 år Han er i full gang med å hjelpe pasi- entene igjen. Holsten driver Bergen Søvnsenter sammen med søvnspesia- listene Bjørn Bjorvatn og Øystein Vedaa. Rognvik, på sin side, står bak selvhjelps- og informasjonssenteret Hieronimus. – Mange bekymrete mennesker kontaktet oss fordi Holsten ikke fikk forlenget driftstilskuddet sitt, fortel- ler hun. Det handler om aldersgrenser. – Jeg fikk lov til å beholde refusjons- retten min til jeg var 75 år. Det måtte jeg søke om. Så ringte jeg Helse Vest, og også Helfo-systemet og folk på Stortinget, for å spørre om det var mulig å fortsette. Det andre spørsmålet var når jeg mister driftstilskuddet mitt. Privatpraktiserende spesialister har to inntektskilder: Driftstilskudd og pasientrefusjon, forklarer Holsten.

Fred Holsten er tilbake og hjelper søvnpasienter, fordi pasientene selv berget refusjons- retten hans. (Foto: Marit Aschehoug)

12

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter