somnus nr 2_2020

Småbarn med søvnvansker har større sannsynlighet for å få ADHD

Ny forskning viser sammen- heng mellom søvnproblemer i småbarnsårene og diagnosti- sering av ADHD i skole-alder. – Kanskje kan tidlige søvn- problemer brukes som en måte å identifisere barn med fremtidige atferdsvansker på, slik at disse kan få hjelp før, sier forsker Ingvild Holdø til nettstedet til Institutt for klinisk medisin ved univer- sitetet i Oslo. Legemiddelet Vallergan er en gammeldags allergimedisin som gis på resept hvis du har problemer med å sove. Vallergan gjør deg trøtt, men kan gi bivirkninger som lang- varig trøtthet og svimmelhet. Legemiddelet er ikke godkjent for bruk på barn under to år og har en usikker effekt på søvnproblemer hos så små barn. Til tross for dette har det vært skrevet ut store mengder Vallergan til de aller minste barna i Norge, over mange år. Holdø og kolleger var interessert i å undersøke bruken av Vallergan på barn i Norge. De fant en sammen- heng: – Vi har sett at det å få sovemedisinen Vallergan foreskrevet i alderen 0-3 år gir økt sannsynlighet for ADHD når barna kommer i skolealder, forteller Holdø. Hun presiserer at det ikke er sannsynlig at Vallergan er årsaken til ADHD-diagnosen, men at det er bakenforlig- gende søvnproblemer som kan kobles til diagnosen. – Resultatet tyder på at barn som har store søvnvansker tidlig i livet har flere utfor- dringer, som sjansen for å utvikle ADHD senere.

13

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter