Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

d. 18. Nov. Fremkom paa Næstved Raadhus Kiøbmand Svend Sr. Henrich Platsens som begierede at vinde Borgerskab paa at nedsætte sig her i Byen som Kiøbmand og til den Ende foreviiste behørig Skudsmaal fra Kiøbmand Sr. Mørch her i Næstved og Sr. Aarestrup i Roskilde dat 27. Juli 1782 og 13. Nov. 1784 samt Beviiser af d.d. fra Kiøbmand Sr. Peter Mørch for at han tilforhandlet sig indenlands Fabrique Varer for 350 efter det kongelige allernaadigste Rescript desangaaende, hvilket Beviis her blev paategnet og hanom igen tilbageleveret, thi blev hans Begiering hanom bevilliget med Tilhold at lade hans kongelige Majestæts allernaadigste Love og Forordninger være sig allernaadigst efterrettelig saa og at forsyne sig med allernaadigst concesion med Salt og Tobakshandling forinden han befatter sig, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død.

1785

d. 9. Juni Christian Repstock vundet Borgerskab paa Værtshushold med Øll og Brændevin samt Handling med Trætøj og Jydepotter., død.

d. 16.dito Søren Olsen vundet Borgerskab paa at nære sig Skomager her i Byen., død.

d. 9. Juli Mads Jensen vundet Borgerskab paa Værtshushold med Øll og Brændevin., opsagt sit Borgerskab og faaet forlov 22. Sept. 1785.

dito dato Johan Henrich Ambrosius vundet Borgerskab paa Murermester Profession., er død 1791.

21. Juli Christian Stenneche vundet Borgerskab paa at nære sig med at handle med Specerier og grove Varer., død.

Dito dato Niels Aagesen vundet Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold, dog med Vilkaar at han maa brygge og brænde selv formedelst han bor uden for Byen., død.

25. August Hans Henrich Witte vundet Borgerskab paa at nære sig af ?

11. Oktober Chresten Albreht Pedersen vundet Borgerskab paa at nære sig af Handling med Godtkram., død.

13. dito Hans Povelsen vundet Borgerskab paa at nære sig af Kiøbmandsskab m.m.. død 1827.

10. November Mogens Gottfriedsen vundet Borgerskab paa Perciqvemager Profession., død.

Dito dato Hans Christoffersen Høyer paa Pottemager Profession., er borte.

1786

21. September Friederich Julius Bruun, Handskemager Svend vundet Borgerskab paa bemeldte Profession., død.

Dito dato Ole Nielsen, Skomager har vundet Borgerskab paa bemeldte Profession., NB har nu betalt noget, død.

1787

51

Made with FlippingBook - Online magazine maker