Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

DAEARYDDIAETH CAMPWS SINGLETON

DAEARYDDIAETH (Complete University Guide 2023) YN Y DU 50

RHAGLENNI YMCHWIL

• Deinameg Amgylcheddol MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Modelu Amgylcheddol Byd-eang MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Rhewlifeg MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Ymfudo Byd-eang MSc drwy Ymchwil ALl RhA

• Arsylwi'r Ddaear MSc drwy Ymchwil ALl • Astudiaethau Trefol MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Cyfryngau Daearyddol MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Daearyddiaeth Ddynol PhD/MPhil ALl RhA • Daearyddiaeth Ffisegol PhD/MPhil ALl • Damcaniaeth a Gofod Cymdeithasol MSc drwy Ymchwil ALl RhA

PAM ABERTAWE? • Mae dau o’n rhaglenni MSc ymysg y cymwysterau ôl-raddedig cyntaf i dderbyn achrediad gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol. • Dyfarnwyd sgôr o 100% a statws ‘yn arwain y byd’ a ‘rhagorol yn rhyngwladol’ i Amgylchedd Ymchwil ac Effaith Systemau’r Ddaear a’r Gwyddorau Amgylcheddol yn Abertawe (REF 2021). • Mae ein cyfleusterau cyfrifiadura rhagorol yn cefnogi dy astudiaethau o’r dechrau tan y diwedd, gan gynnwys pymtheng gorsaf weithio dau brosesydd ar gyfer Arsylwi’r Ddaear, clwstwr Beowulf Amlbrosesydd 20 nod, ac uwch-gyfrifiadur ‘Blue Ice’ IBM yr Adran, sy’n cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer modelu hinsoddol a rhewlifegol. • Caiff dy ddysgu ei lywio gan academyddion llawn ysbrydoliaeth o fri rhyngwladol, gan gynnwys yr Athro Tavi Murray, sef y fenyw gyntaf erioed i dderbyn Medal Begwn am wasanaeth rhagorol i ymchwil begynol; a’r Athro Adrian Luckman, a ddenodd sylw rhyngwladol am ymchwil i argyfwng yr hinsawdd i chwalu silff iâ Larsen C. • Byddi di hefyd yn cael dy addysgu gan yr Athro Peter North, a wnaeth gydweithio â NASA i wneud yr Amazon yn ‘wyrddach’; a’r Athro Siwan Davies, y mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gadarnhau pam mae newid yn yr hinsawdd wedi newid yn sydyn dros y 100,000 o flynyddoedd diwethaf, drwy archwilio dyddodion llwch llosgfynyddoedd mewn iaennau. CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-Eang MSc ALl RhA • Dynameg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd MSc ALl RhA

• Gwybodaeth Ddaearyddol a Newid yn yr Hinsawdd MSc ALl RhA

Mae Daearyddiaeth yn Abertawe yn cynnwys pob agwedd ar ddaearyddiaeth ddynol a ffisegol. Fe’m cydnabyddir fel un o’r canolfannau byd-eang mwyaf blaenllaw ar gyfer addysgu ac ymchwil yn y maes hwn. Mae gennym ni staff sy’n brysur yn gwneud gwaith ymchwil rhyngwladol a chymuned fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig, sy’n creu amgylchedd deinamig a llawn ysbrydoliaeth lle gelli di astudio. Bydd llawer o’r prosiectau a gynhelir yma yn cyfrannu’n weithredol at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Camau Gweithredu ar yr Hinsawdd, Dinasoedd Cynaliadwy a Chymunedau, Dŵr Glân a Glanweithdra. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Mae dy ddysgu’n elwa o arbenigedd ymchwil • Byddi di'n ennill gwybodaeth drylwyr arnat ti am y materion

gwyddonol presennol sy’n sail i’r data daearyddol, deinameg newid yn yr hinsawdd ac amgylcheddol. • Mae ein diddordebau ymchwil presennol yn cynnwys rhewlifeg, ymfudo, damcaniaeth gymdeithasol a lle trefol a deinameg amgylcheddol. • Mae rhywfaint o’n gweithgarwch diweddar wedi cynnwys olrhain silff iâ Larsen C, gan nodi coed olewydd wedi’u heintio drwy ddelweddu o bell, a monitro ansawdd dŵr yn dilyn tanau gwyllt yn Sydney.  Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

staff Daearyddiaeth a’r Biowyddorau ym maes gwybodaeth ddaearyddol, deinameg amgylcheddol a’r hinsawdd, bioleg y môr ac ecosystemau a datblygu cynaliadwy.

Trosolwg o'r cwrs: MSc Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-eang

76

Made with FlippingBook flipbook maker