Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

GOFAL IECHYD CYMUNEDOL, IECHYD Y CYHOEDD A GOFAL IECHYD SYLFAENOL CAMPWS SINGLETON

YN Y DU 10

RHAGLENNI YMCHWIL RHAGLENNI A ADDYSGIR

(Complete University Guide 2023) NYRSIO

• Dyfarniad Ymarfer Arbenigol Astudiaethau Iechyd Cymunedol mewn Nyrsio Ardal MSc/PGDip/BSc/Grad Dip ALl RhA • Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Nyrsio mewn Ysgolion) MSc/PGDip/BSc/Grad Dip ALl RhA • Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Nyrsio mewn Ysgolion) gyda V100 wedi'i integreiddio MSc/PGDip/BSc/Grad Dip ALl RhA

• Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelwyr Iechyd) gyda V100 wedi'i integreiddio MSc/PGDip/BSc/Grad Dip ALl RhA • Nyrsio Ymarfer Cyffredinol BSc RhA • Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol MSc/PGDip/PGCert RhA • Ymarfer Gofal Iechyd MSc/PGDip RhA • Ymarfer Nyrsio MSc/PGDip RhA

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Iechyd y Cyhoedd a'r Boblogaeth • Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio • Seicoleg a Niwrowyddoniaeth • Y Gwyddorau Meddygol a Bywyd • Y Proffesiynau Perthynol i Iechyd arbenigwyr byd-eang ym meysydd meddygaeth, iechyd a gwyddor bywyd, y mae 85% o’u hymchwil wedi cael ei chydnabod am arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021. PAM ABERTAWE? • Caiff ein cyrsiau gofal iechyd cymunedol, iechyd y cyhoedd a gofal iechyd sylfaenol eu haddysgu yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. • Byddi di'n elwa o amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol, lle bydd llawer o gyfleoedd i greu cysylltiadau ar draws disgyblaethau. • Byddi di hefyd yng nghwmni

Drwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat, rydym yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Datblygwyd ein hystod o raglenni gofal iechyd cymunedol, iechyd y cyhoedd, a gofal iechyd sylfaenol ar gyfer nyrsys cymwysedig a chofrestredig, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a hoffai ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus, symud ymlaen i astudiaethau lefel uwch, neu ddatblygu a gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd. Ymuna ag un o ddarparwyr hyfforddiant meddygol a gofal iechyd mwyaf blaenllaw'r DU er mwyn meithrin y rhinweddau academaidd, ymarferol a phersonol angenrheidiol ar gyfer ymarfer proffesiynol parhaus.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Cyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys ystafelloedd clinigol ac efelychu realistig lle cei gyfle i roi dy wybodaeth ddamcaniaethol ar waith. • Mae'r modiwlau DPP sydd ar gael yn cynnwys nyrsio ardal, nyrsio mewn ysgolion ac ymwelwyr iechyd. Bydd y rhain yn dy helpu i ddatblygu dy sgiliau a gwella dy ragolygon gyrfa.

• Staff â chymwysterau deuol sy'n weithredol mewn amrywiaeth eang o feysydd ymchwil, gan gynnwys iechyd y cyhoedd, seicoleg, cymdeithaseg, bydwreigiaeth a nyrsio plant, gan gynnig cyfuniad ardderchog o safonau academaidd uchel, profiad proffesiynol ac arbenigedd ymarferol.

CYLLID Mae llawer o'n rhaglenni Meddygaeth, Gofal Iechyd a

Nyrsio wedi'u hariannu'n llawn gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru. Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Ymweld â: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

• Byddi di'n gallu teilwra dy astudiaethau i gyd-fynd â dy

ddiddordebau arbennig a dy faes ymarfer gyda'n hamrywiaeth helaeth o fodiwlau dewisol.

82

Made with FlippingBook flipbook maker