Somnus nr 2_2019

ser også ut til å vedvare etter endt behandling. Denne type behandling er imidlertid mer krevende for pasi- enten enn å ta en sovetablett. I en norsk undersøkelse sammenlik- net SovNo effekten av sovemiddelet zopiklon (7,5 mg) og kognitiv atferdsterapi for insomni. Undersøkelsen omfattet pasienter over 55 år med kronisk insomni. Ikke-medikamentell søvnbehandling ga klart bedre søvn enn zopiklon, både umiddelbart etter behandlingen og enda tydeligere ved seks måne- ders oppfølgning. Bjørn Bjorvatn har skrevet en selv- hjelpsbok for insomni som omhand- ler denne formen for ikke-medika- mentell søvnbehandling. Boken har vitenskapelig dokumentert effekt fra en randomisert kontrollert undersø- kelse hvor selvhjelpsboken ble sammenliknet med søvnhygieneråd. Undersøkelsen viste at gruppen som leste boken sov langt bedre og færre brukte sovemedisiner sammenliknet med gruppen som fikk søvnhygiene- råd. Sovemedisinbruk i Norge 18,8 % har brukt sovemedisin minst en gang i livet. 7,9 % har brukt sovemedi- sin siste måned. 4,2 % bruker soveme- disin hele tiden. Av dem som bruker sovemedisin vil over 80 % foretrekke en behandling uten medisiner, gitt at det gir samme effekt. Men bare 9,6 % var blitt tilbudt slik behandling ifølge en undersøkelse fra 2010. Narkolepsi/idiopatisk hypersomni Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) REM søvnatferdsforstyrrelse (en parasomni) Alle de andre diagnosene er basert på subjektiv rapportering Insomni Døgnrytmelidelser Restless legs Parasomnier (unntatt REM søvn atferdsforstyrrelse)

Selv- hjelpsbok gir gode resultater for mange som er plaget med insomni.

Dårlig søvn Dårlig søvn er koblet til psykiske lidelser, depresjon, angst og somatis- ke lidelser som hjertesykdom, kols/astma, hyppig tissing om natten, kløe, smerter, andre medikamenter. Noen har innsovningsproblemer andre har problemer med mange nattlige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning og dårlig søvn- kvalitet. California, San Francisco. I en større søvnstudie oppdaget for- skerne to DNA-prøver med unor- male DEC2-gener. Prøvene viste seg å tilhøre en mor og en datter som begge sov lite hver eneste natt — og likevel var opplagte og fulle av energi når de daglig våk- net ved firetiden om morgenen. Da forskerne alte opp mus med den samme genmutasjonen, viste det seg at de sov mindre og kom seg raskere etter lite søvn enn vanlige mus. Dermed var sammenhengen mellom et slikt mutert gen og lavere søvnbehov bekreftet. Behandling Insomni – kognitiv atferdsterapi Døgnrytmelidelser – lysterapi/melatonin Restless legs – medikamenter (dopaminagonister) Alvorlig hypersomni – våkenstimulerende medikament Parasomnier – søvnhygieneråd (evt medikamenter) Søvnapne – CPAP/apneskinne/operasjon Kortsovere Det viser seg at naturlige «kort- soverne» har en mutasjon i DEC2- genet, som innvirker på døgnryt- men, skriver Aftenposten i en artikkel i 2015. Effekten av denne mutasjonen ble først oppdaget av forskere på University of

Behandling Behandling av insomni kan bestå av forskjellige tiltak. Den vanligste behandlingsformen har vært soveme- disiner, men ny kunnskap peker på at ikke-medikamentell terapi (kognitiv atferdsterapi for insomni) er mer effektiv. Sovemedisin anbefales kun ved akutte søvnproblemer. Det kan være kortvarig/forbigående insomni f.eks. jet lag, skiftarbeid, sykehu- sopphold, midlertidig emosjonelt stress eller akutt sykdom. Ved kronisk insomni anbefales ikke- medikamentell søvnbehandling, en behandling som ofte kalles «kognitiv atferdsterapi for insomni». Denne behandlingsformen er beskrevet i detalj i artikkelen «Behandling av langvarige søvnproblemer uten medi- siner» på nettsiden til sovno.no. Over 80 % av pasientene med insom- ni forventes å få forbedret søvn av slik strukturert behandling. Effekten Klassifikasjon av søvnlidelser Insomnier Døgnrytmelidelser (f.eks. forsinket søvnfaselidelse) Søvnrelaterte bevegelsesforstyr- relser (f.eks. restless legs) Søvnrelaterte respirasjonsforstyr- relser (f.eks. søvnapne) Hypersomnier (f.eks. narkolepsi) Parasomnier (f.eks. søvngjengeri) Noen diagnoser krever objektive målinger Søvnrelaterte respirasjonslidelser (søvnapne)

12

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online