Somnus nr 2_2019

mestrings- helg

L egens samtalemed pasienten når pasienten får diagnosen behandlingstrengende søvnapné, er svært viktig for den videre behandlingen. Samvalg, det vil si at pasienten har et ordmed i laget når behandlingsalternativ skal velges, er helsemyndighetenes ønske. søvnapné – Ikke alle skal ha lik behandling for sin

gingsstudien av 535 personer fra den generelle befolkningen som ble undersøkt første gang mellom 2006 og 2008. – Vi skal også gjøre nye undersø- kelser av 276 pasienter som ble henvist for sykdommen til ØNH- avdelingen på Ahus, forklarte han. Den siste gruppen ble videofilmet under legekonsultasjonen der pasien- ten fikk vite om sykdommen sin. – Vi ønsker å analysere disse videoene i arbeidet med å utvikle bedre kommunikasjon med fremtidi- ge pasienter. Fenotype er de egenskapene hos et individ man kan observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i krop- pen. Fenotype står i kontrast til genotype, som er den informa- sjonen som ligger i genene til et individ. Eksempler på fenotype er øyenfarge og hvor høy en person er. Genotypen inneholder alle oppskriftene for hvordan fenotypen skal se ut. Fenotypen er de fysiske karakteristikkene som kommer til syne når opp- skriftene blir brukt til å lage et individ. (Store Norske Leksikon)

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Overlege og somnolog Harald Hrubos-Strøm gikk gjennom forskningsprosjektet der man ser på søvnapné i et bredere perspektiv enn bare fenotyper og symptomer. Forskerne ser også på andre symptomer enn bare søvnighet. Persontilpasset behandlingsvalg er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter i inn og utland. – Vi er en gruppe forskere fra Norge, Island og Finland som skal prøve å utvikle persontilpasset diagnostikk og behandling til pasienter som slutter å puste om natten på grunn av søvn- apné, fortalte Hrubos-Strøm. Fire år skal de bruke på å forske på behandlingsalternativer for søvnapné. I dag er det mest vanlig at legen leser av antall pustestopp pasienten har per time etter søvnutredningen. Tallet kan si noe om hvor alvorlig søvnapné du har. Men dette er en grov måling, sa Hrubos-Strøm. – Vi ønsker å bruke data vi har og skal samle inn, og ved hjelp av kun- stig intelligens håper vi å kunne tilby mer presise behandlingsråd, forteller han. Persontilpasset behandling kan enten være kirurgi, medikamenter eller trening/livsstil. Hrubos-Strøm fortalte om oppføl-

Pasienten og informasjon Hvor mye får pasienten med seg av den informasjonen som blir gitt? Hvor mye kan legen om behandlings- alternativer? Og i hvilken grad får pasienten være med på å velge behandlingsalternativ? – Vi tror mestringen blir bedre når pasienten er godt informert og får være med på beslutningen, samvalg, sa Hrubos-Strøm. – Dataverktøyet vi har, og utvikler videre, kan forutsi risiko for andre sykdommer ved ubehandlet eller feil- behandlet søvnapné. Samtidig er det ikke sikkert at kunnskap om risiko øker pasientens vilje til å endre adferd. Derfor er det viktig at valg av behandling tilpasses den enkelte pasi- ent. Noen kan ha nytte av kirurgi, som f.eks. å fjerne mandlene. Noen har best nytte av CPAP og maske. Noen kan bruke apnéskinne. Noen kan få en bedring av å endre adferd som å ligge på siden i stedet for på ryggen, gå ned i vekt, passe på kost- Forsamlingen var svært interessert i det Hrubos-Strøm fortalte og spørs- målene fra salen var mange.

14

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online