Somnus nr 2_2019

søvnapné og blir frustrerte av å ligge våken i sengen. De får angstrelaterte opplevelser i sengen. Vi ønsker å flytte fokus til velværeopplevelser i sengen. Vi ønsker også å se på de kognitive funksjonene i forbindelse med dårlig søvn, sa han. – Vi tenker å la pasientene lese enten Bjørn Bjorvatns bok om søvn eller min bok om søvn og se om det gir resultater, så Hrubos Strøm. – Da kan vi måle i hvilke grad søvn- problemene ble mindre om man følger instruksjonene i bøkene i seks uker. Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, er en betegnelse på et sett med diagnostiske metoder som søker å finne behandling eller fore- bygging som er tilpasset den enkeltes (i hovedsak genetiske) egenskaper.  Selv om medisinen alltid har hatt denne intensjonen og ofte er tilpasset den enkelte pasient også i dag, er det den enorme utviklingen av analyser av arve- stoffet som har satt fart i denne utviklingen. Av denne grunn er det ofte storskala genetiske analyser man tenker på i sammenheng med persontilpas- ning av medisinen. (Wikipedia)  Persontilpasset behandling og medisin er fremtidens behand- ling, ifølge verdens fremste kreftspesialister. Den nye frem- gangsmåten kan øke overlevelse og livskvalitet, og bør innføres i Norge snarest, mener norske leger. Behandlingsmetoden, også kalt presisjonsmedisin, baserer seg på kunnskap om biologiske forhold hos den enkelte pasient. Ved å kartlegge genetiske sær- trekk i en kreftsvulst kan legene tilpasse behandlingen til din sykdom – heller enn å følge standardbehandling. Denne metoden gir økt overlevelse, mindre bivirkninger og bedre behandling. (VG)

Søvndagbok kan være nyttig. Overlege Harald Hrubos-Strøm foreleser om nye tanker i tilnærmingen til søvnapné.

hold og trening, sier Hrubos-Strøm. – Før sa legen hva pasienten skulle gjøre for å bli frisk og så gjorde pasienten det. Nå må pasientene i større grad ta ansvar for sin egen behandling. Det er pasientens helse- vesen, mener han. Noen leger liker ikke dette. – Bearbeiding av de enorme data- mengdene vi har og får etter hvert, vil kunne gi oss mer presise verktøy til å stille diagnoser og til å behandle dem riktig til hver enkelt pasient, fortsetter han. Møtet med pasientene er den norske delen av prosjektet. Det ble mål og tatt en mengde blod- prøver for 12 år siden. Nå begynner disse pasientene å pådra seg hjerte- karsykdommer og noen dør. – Hva var det vi målte for 12 år siden som påvirker dette forløpet, sa Hrubos Strøm: – Vi skal måle utvik- lingen i korttidsminnet og ta nevro- psykologiske tester. Vi skal se på andre fenotyper og andre symptom- grupper enn bare søvnighet, sier han. Video-opptak De 275 pasienter som er henvist til Ahus for søvnutredning er med i studien, fortalte Hrubos-Strøm. En gruppe testes med sondebasert undersøkelse og en gruppe med poly- somnografi. Da skal de forskjellige dataene sjekkes mot hverandre.

Målet er å finne gode undersøkelses- metoder som ikke plager pasienten. – Så tar vi videoopptak av samtalen med legen, der de får diagnosen. Da får de også vite om mulige tilleggs- diagnoser og hvordan de kan motvir- ke negative følgesykdommer. Det er to mål med behandlingen av søvnapné, understreket Hrubos- Strøm. Det første er å redusere og lindre symptomene ved søvnapné slik som dagtrøtthet og hyppig natte- tissing. Det er viktig for pasienter i alle aldre. Men for den yngre pasi- entgruppen, kanskje rundt 30 år, er det viktig å komme i gang med behandling raskest mulig. Å få diag- nose og behandling tidlig er viktig i forhold til å unngå risiko for følge- sykdommer. Har man hatt ubehandlet søvnapné i 40 og begynner behandling når man er 70 år, så får man kanskje ikke så mye nytte av behandlingen for – Vi arbeider også med en elektro- nisk søvndagbok som vi håper å få inn mye data i. Der har vi lagt inn to nye spørsmål: Hva var din mest behagelige sanseopplevelse i løpet av dagen? Hva opplevde du som mest behagelig sanseopplevelse mens du sov. Vi trenger input fra pasientene. Mange har insomni i tillegg til å unngå følgesykdommene. Søvndagbok på data

15

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online