Somnus nr 2_2019

F or å få erstatning etter skade i helsevesenetmå skaden skyldes svikt og bevisbyrden påhviler den somer skadet.Men for vaksineskader er det annerledes. Der er det omvendt bevisbyrde. Det vil si at Staten ved NPE må bevise at vaksinen ikke er årsak til skaden.

mestrings- helg

vaksinen - NPE må motbevise at er årsak til sykdommen

tekst og foto: Marit Ascehoug

tilstrekkelig informasjon ikke gis, foreligger det informasjonssvikt. Informasjonssvikten må ha forårsaket skaden, det vil si at pasienten mest trolig hadde avstått fra behandlingen hvis hun hadde fått korrekt informa- sjon om risiko. I 2015 konkluderte Høyesterett med sammenhengen mellom MMR-vaksinen og utvikling av sykdommen MS. NPE og Pandemrix NPE opplevde en strøm av saker fra 2011. Mange gjaldt barn og unge, og sakene ble vurdert av en spesialist i Helseklage/Pasientskadenemnda er klageinstansen – både for ansvar og utmåling Saksbehandlingstiden er nå mellom to og fire år. Ved mottak av skademelding innhenter NPE uttalelse og journal fra behandlingssted Pasienten får anledning til å kommentere uttalelsen fra behandlingssted NPE innhenter deretter sakkyndig vurdering fra (som hovedregel) intern sakkyndig spesialist (konsulent) Pasienten gis anledning til å kom-

barnesykdommer. De sakene som gjaldt voksne ble vurdert av nevrolog (ofte med avslag). Det var en stor utfordring knyttet til utmåling og oppgjør. NPE kontaktet to spesialis- ter i barnesykdommer og oppgjørene for barn ble i hovedsak standardisert for å få sakene ferdigbehandlet. Kjønniksen la frem statistikk som viser at NPE har mottatt ca. 700 saker, Av disse fikk 115 medhold og 495 avslag. 22 ble avvist. 60 saker er under arbeid. 234 millioner kroner er utbetalt i erstatninger etter svine- influensavaksinen i 2009. mentere spesialistuttalelsen NPE treffer vedtak om avslag, evt. erkjenner ansvar og saken går til utmåling. Ved utmåling fatter NPE til slutt vedtak om erstatningens størrelse Ved uenighet om vedtak eller utmåling, kan saken påklages til Helseklage. (klagefrist på tre uker) Deretter kan saken bringes inn for tingretten (søksmålsfrist på seks måneder)

Det sa advokat Lars Kjønniksen, partner i Advokatfirmaet Roander i Oslo, under mestringshelgen på Soria Moria. – Det er altså en omvendt bevisbyrde i vaksinesaker. Begrepet svikt i Pasientskadeloven omfatter avvik fra alminnelig god medisinsk praksis, men omfatter også informasjonssvikt. Pasienten har rett til tilstrekkelig informasjon om behandling og risikoen ved den. Hvis Norsk Pasientskadeerstatning: Oppstart 1988 (KLP-forsikring) Pasientskadeloven trådte i kraft fra 01.01.03 «Fra forsikring til offentlig forvaltning» Årlig mottar NPE ca. 6 200 saker 167 ansatte Benytter i all hovedsak interne sakkyndige konsulenter Dekker hovedtyngden av medisin- ske spesialiteter NPE dekker som hovedregel ikke advokatutgifter under ansvars-

utredningen, men under utmålingen ved medhold

16

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online