Somnus nr 2_2019

Hovedgrunnene til avslag I hovedsak er det barn og unge som har fått medhold. Det kan være avhengig av den sakkyndige, antydet Kjønniksen. – Nevrologene kan ha hatt en strengere tilnærming enn barnelegene. Det er bare pasienter med narkolepsi som så langt har fått medhold etter Pandemrix- vaksinen-ME er avvist som forårsaket av vaksinen. En av grunnene til avslag er manglende årsakssammenheng knyttet til tidspunk- tet for symptomstart. Det kan også være symptomer på narkolepsi før vaksinen ble gitt. Tidligere praksis hos NPE var at voksne måtte få symptomer innen åtte måneder etter vaksinen. NPE revurderte dette standpunktet for voksne, og sammenheng kan nå foreligge om symptomer oppstår innenfor to år. Utmåling av erstatning All utmåling av erstatning er individu- ell. Samme skade gir ikke nødvendigvis samme erstatning. Den som er skadet har bevisbyrden for å sannsynliggjøre tap og utgifter. Erstatningspostene er menerstatning, tap av livskvalitet (skaden må være varig og gi en invali- ditetsgrad på minst 15 %). Det ble laget en standarderstatning til barn der man gikk ut fra påførte og fremtidige utgifter, fratrukket dekning fra det offentlige, påførte og fremtidig inntektstap, fratrukket offentlige ytelser som AAP, uføretrygd, sykepenger og tap av hjemmearbeidsevne, fratrukket offentlige ytelser. Nytter det å klage? Advokat Kjønniksen mente det kunne nytte å klage. – Våre erfaringer er at søksmål etter «siling» fører i over 50 % av tilfellene frem. Retten oppnevner nye sakkyndige som oppfattes som mer objektive enn NPE sine sakkyndige. De går også grundigere inn i sakene. Dessuten kan den som er skadet påvirke både valg av sakkyndige og mandatet deres. En rettsoppnevnt sakkyndig vil som hovedregel undersøke saken og ha en samtale med den som er skadet. Retten vil ofte lytte til rettsoppnevnte sakkyndige og disse tillegges større vekt enn statens sakkyndige.

Advokat Lars Kjønniksen i samtale med styremedlem Janiche Henden som selv er en av de mange som opplever avslag på avslag og uendelig lang saksbehandling.

17

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online