Somnus nr 2_2019

mestrings- helg

Hypersomnier – mestring og behandling M estring og behandling av hypersomnier som narkolepsi 1 og 2 og idiopatisk hypersomni, er ikke bare medisiner. Det kan også være bedring i livsstilsendringer. Det sa nevrolog Simran Bajwa i sine forelesninger omhypersomnier.

REM-søvnen (drømmesøvnen). Methylfenidat – Ritalin eller Concerta velges ofte som første medisin. Noen fungerer godt på den, mens andre opplever bivirkninger. Modafinil – Modiodal brukes av mange ved idiopatisk hypersomni. Som med andre medisiner, varierer virkning og bivirkning fra pasient til pasient. Wakix er navnet på et nytt legemid- del mot narkolepsi som nå er god- kjent i Norge for behandling av voksne pasienter med diagnosen nar- kolepsi med eller uten katapleksi. Wakix er en tablett om inneholder virkestoffet pitolisant. Pitolisant fester seg til reseptorceller i hjernen som er involvert i å stimulere våken- het. Wakix kan redusere effekten av hormonbasert prevensjon (p-piller) og fertile kvinner må bruke sikker prevensjon når de bruker Wakix. Det tar tid å trappe opp og det tar tid før man merker effekten. Dexamfetamin – Attentin eller Metamina brukes til behandling av narkolepsi hos voksne. Det samme gjør Lisdeksamfetamin – Elvanse eller Aduvanz. Xyrem brukes for å dempe kataplek- si. Xyrem inneholder virkestoffet

natriumoksybat. Xyrem virker ved å sikre nattesøvnen, selv om den nøy- aktige virkningsmekanismen er ukjent. Klomipramin - Anafril. Virkestoffet i Anafranil er klomi- praminhydroklorid, som tilhører en gruppe legemidler som kalles trisykliske antidepressiva. Preparatet kan benyttes ved narkolepsi. SSRI og SNRI medikamenter: Fluoxetin (Fontex), Paroxetin (Seroxat) eller Venlafaxin (Efexor) SSRI, SNRI og lignende medikamen- ter brukes mot depresjon. Antatt virkemåte er å øke mengden av eller følsomheten for nevrotrans- mitterne serotonin og/eller noradre- nalin i hjernen. Nevrolog Bajwa nevnte også forsk- ning på medisiner som kan gi symp- tombedring for idiopatisk hypersom- ni. Xyrem ga 70 % av pasientene hadde god effekt av Xyrem i en retrospektiv studie. En liten studie på 23 pasienter viser subjektiv symptombedring ved bruk av Claritomycin. Det er også gjort en liten studie på Flumanazil salve som kan motvirke søvnighet.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Pasienter med narkolepsi har ofte økt søvntrang på dagtid, men de er opp- lagt etter nattesøvnen og sjelden søvndrukne. Pasienter med idiopatisk hypersomni er sjelden opplagt etter lang nattesøvn og powernaps. De er søvndrukne og slitne. Ikke-medikamentell behandling av symptomer kan f.eks. være kaffe og fysisk trening, mens langvarig bruk av PC, nettbrett og mobil anbefales ikke. Gode søvnrutiner og mye lys anbefales. Powernaps for pasienter med narkolepsi er bra. Åpenhet om situasjonen både i forhold til familie og venner, men også i arbeidssitua- sjon, kan gjøre situasjonen lettere. Kostholdet er viktig. Et godt og variert sunt kosthold anbefales der man unngår for mye søte og sukkerholdig mat. Medisiner Målsetting med medisinering av hypersomnier er å motvirke søvnig- het på dagtid og bedre kvaliteten på nattesøvnen. Dessuten vil man redu- sere symptomer som er relatert til

18

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online