Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

CONFERENCE

tekst og foto: Marit Aschehoug Unge forskere om søvn N ordic Sleep lot også denne gangen unge forskere fra hvert av de nordiske landene slippe til for å presentere sine prosjekter. Forskerne er utpekt av sine nasjonale søvnmedisinskemiljøerter

vurderer stoffskiftet i blodet på pasi- enter med EDS. Det ble tatt serum- prøver under søvn. Dataene ble sammenlignet mellom pasienter og kontrollgrupper. Signifikant oppregu- lering av aspartat, glutamat, histidin, leucin, fenylalanin, valin, asymme- trisk dimetylarginin, kreatinin og tau- rin oppstod hos EDS-pasienter i løpet av søvnen. Det forklarer 79,9% av forskjellen mellom EDS-pasienter og kontrollgruppen. Andrea Rørvik Marti, Norge: Ingen rømmer fra rotteracet! Skiftarbeid påvirker helsen negativt, inkludert svekket søvn, oppmerksom- het og stoffskifte. Døgnrytmer finnes også i dyreriket og kan være under- lagt mange av disse negative konse- kvensene. Dyr kan gi gode modeller for å studere døgnrytmer under nor- male og unormale forhold. Bergen Stress and Sleep Group har utviklet en rottemodell for å studere effekten

av simulert nattskiftarbeid på helsen. Bare tre dager med simulert nattskift-

arbeid gir endringer i rottene. Isabel Morales-Muñoz, Finland:

Matteo Cesari, Danmark: En forutsetning for REM søvnad- ferdsforstyrrelse (RBD) diagnosen er identifikasjon av REM søvn uten muskelavspenning. Det utføres med en tidkrevende og subjektiv visuell analyse av polysomnografi (PSG). Vi foreslår og validerer en automatisert og objektiv maskinlæringsalgoritme for å identifisere pasienter med RBD. Algoritmen ble utviklet ved en studie av 27 friske kontroller, 29 pasienter med RBD og 36 pasienter med PLMs - periodisk bevegelsesforstyrrelse under søvn. Alle ble undersøkt med polysomnografi på Dansk senter for søvnmedisin. Kontrollgruppen er helt uten muskelspenning under REM- søvn. Målinger av dette ble brukt til å beregne og identifisere pasienter med muskelspenning under REM-søvn. Konklusjonen: Den foreslåtte maskinlæringsalgoritmen viser robusthet på tvers av tester i ulike laboratorier. Ott Kiens, Estland: Endringer i stoffskiftet i blodet om natten, er forbundet med overdreven søvnighet på dagtid. Overdreven dagsøvnighet (EDS) er forbundet med store helse- og samfunnsrisiko. Derfor er identifikasjon av de søvni- ge pasientene avgjørende. Prosjektet

Sammenhengen mellom temperament og søvn i løpet av barnets første år. Temperament og søvn hos spedbarn er nært beslektet. Detaljer om dette er fortsatt ikke godt belyst. Det gjelder særlig tidlig selvregulering i spedbar- nets søvnutvikling, til tross for at det har stor betydning i utviklingen av søvn og våkenhetsrytmen. Forholdet mellom søvnvariablene (kort søvn, høyt antall nattoppvåkninger, våken- tid, sove alene og søvnproblemer), ble undersøkt. Konklusjoner: Funnene tyder på at ulike tempera- ment forholder seg differensielt til utviklingen av spedbarnssøvn. Frida Rångtell, Sverige: Hjertefrekvens under døgning: Forskjellige svar på søvndeprivasjon hos kvinner og menn? Marta Serwatko, Island Ikke-invasive målinger av obstruktiv pust under søvnen. Overlege og somnolog Harald Hrubos-Strøm ledet sesjonen med unge forskere og passer på at kommunikasjonsrådgiver på NevSom, Marit Skram, tar skik- kelige bilder.

34

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online