Somnus nr. 1_2022

D e sjekker omnytt utstyr kan g jøre det enklere å stille søvnapnédiagnosen. Ingenting festes til kroppen, legen får forhåpentlig bedre data – og forskerne benytter anled- ningen til å finne ut hvordan partneren din sover, også.

Stiller diagnose

på avstand

Sensor Hun er spesialsy- kepleier ved Sykehuset Levanger. Nå organiserer hun et prosjekt som for- håpentligvis vil gjøre søvnregis- treringen enklere og samtidig gi bedre resultater. – Det er egentlig

Georg Mathisen tekst og foto

Respiratorisk polygrafi. Opplevelsen kan være omtrent like slitsom som navnet. Helsevesenet omtaler det som en enkel søvnundersøkelse, men likevel består den av en lang rekke duppeditter som må festes til kroppen med belter og tape. – Det forskes jo på dette: At du bruker én natt på utredningen, slik som praksis er i dag, og da kan du bli så forstyrret fordi du for det første har noe på deg og for det andre føler at du «må» sove, sier Vigdis Fossland.

flere forskningsspørsmål. Men det ene er å se om Somnofy kan identifisere søv- napné like godt som respiratorisk poly- grafi, sier Fossland. Somnofy er en sen- sor som registrerer søvn. Du leste blant annet om den i Somnus nummer 3 i fjor. – Jeg skal se på om vi får mer informa- sjon ut av en Somnofy. Den kan se på søvnkvalitet og søvnfaser. Det kan vi jo ikke på vanlig respiratorisk polygrafi. Der gjetter vi om pasienten sover og hvor godt han sover, sier hun. På nattbordet Sykehus og spesialister vil helst slippe å ha pasientene liggende inne på søvnla- boratoriet for å sove når de skal ha en ukomplisert søvnapné-sjekk. Det er kre- vende, det koster både tid og penger, og en sensor på nattbordet hjemme vil være en mye enklere måte å utrede på. – Somnofy kan stå på nattbordet i en

uke. Det gir mer representative netter, og ikke minst slipper pasienten å ha på seg noe, fastslår Vigdis Fossland. Med partner Undersøkelsen hennes tar ikke bare for seg apné-pasienten. – I denne studien har vi valgt å ta med oss partnerne. Nesten alle henvisninger til polygrafi kommer fordi de har bedt partneren sin om å oppsøke lege og få utredet snorking og pustestopp. Ofte vet ikke pasienten om det selv, peker hun på. Nå skal pasienten utredes, først med polygrafi og så med Somnofy. – Samtidig kjører vi Somnofy på partne- ren, for å se hvordan søvnkvaliteten er før og etter oppstart på CPAP, forteller Fossland. Hun har med seg overlege Hanne Sorger som ansvarlig for forskningen og samar-

Somnofy er en liten sak til å sette på nattbordet, full av elektronikk.

10

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator