Somnus nr. 1_2022

Større mørketall – Her skulle vi kartlegge søvnfaser, så vi var ikke interesserte i å ha med noen med søvnapné. Derfor valgte vi ut folk med normal BMI og lav nakkediameter. Blant det utvalget fikk vi også 15 pro- sent med søvnapné. Det er få som har gjort denne typen kartlegginger, men det viser at disse mørketallene er mye større enn folk tror, sier han. Nå har Vital Things tall fra over 200 000 netter med søvn. Sensorene kan brukes til mye mer enn bare å sjekke søvn, for- teller Bård Benum, som er daglig leder for Vital Things. – Når vi har jobbet med søvnkart- legging, er pust en av de viktigste para- metrene. Men vi har ti sensorer inni enheten vår, og vi måler ørsmå beve- gelser. Pust og bevegelsesutslag bruker vi inn i en maskinlæringsalgoritme som gir et ganske presist bilde av søvnmøn- steret ditt, sier han. Snakker med andre Det å følge pust og uro har verdi i seg selv. Men samtidig begynte teknologiin- teresserte leger å kontakte Vital Things om helt andre ting: – Pust er ekstremt interessant for medi- sinsk oppfølging. Vi startet med å jobbe med søvn. Så ser vi at det er en rekke problemstillinger innenfor helse hvor det å måle det vi måler, kan være veldig interessant, sier Benum. Produktene som bedriften utvikler, snakker også med andre målere og sensorer slik at alle data kan samles på ett sted. Alf Egil Bogen viser frem hvordan Somnofy har fulgt med på en 80 år gam- mel mann over lang tid. I noen perioder pustet han plutselig fortere enn vanlig. Den ene gangen hadde han brukket ankelen. Målingene viser også hvordan han lå urolig og var mye våken på grunn av smertene. Avslørte infeksjon – Den andre gangen fikk han en infek- sjon. Men det visste hverken han eller legen. Pusten gir gjerne en indikasjon på sykdom lenge før du finner det ut på andre måter, sier han. Hvis du får beskjed av legen eller syke- pleieren om at «nå skal vi måle pusten din», så kommer du nemlig sannsynlig- vis til å puste raskere, bevisst eller ube- visst. De reelle målingene får du når du ikke er våken og kan påvirke dem selv. Ut fra dataene som samles inn, lages det modeller som kan vise om det er sann- synlig at brukeren for eksempel har søv- napné eller infeksjoner. –

Foreløpig er det tomt, men snart inviterer Bård Benum og Alf Egil Bogen nyska- pere med gode idéer til en ny inkubator for helseteknologi i Trondheim

Maskinlæringsfolkene våre jobber sam- men med legene, sier Bård Benum. Medisinsk godkjent Han og Bogen er opptatt av at produk- tene deres skal være medisinsk godkjen- te. I motsetning til appene for telefon og smartklokke som mange bruker selv, uten å snakke med legen. – Det er en lang vei fra å lage en gadget til å ha noe som er medisinsk godkjent, sier Bogen. Han forteller hvordan medisinsk god- kjente sensorer for eksempel kan brukes på sykehjem og gjøre natten lettere for både beboeren og nattevakten: – Regelverket sier at du skal måle pust fire ganger per natt. Nå kan du legge om rutinene og bruke det digitale tilsynet. Det er i de aller fleste tilfellene bedre enn det manuelle, og du slipper å gå inn på rommet og forstyrre. Så kan du legge inn varsel hvis respirasjonen øker, sier han. Avrusingsinstitusjoner får også god hjelp av å følge med om natten og få alarm hvis det skjer noe alvorlig. Idrett og eldrebølge Olympiatoppen bruker Somnofy i flere prosjekter. – De ser på sammenhengen mellom søvn og stress og mellom søvn og restitusjon. Til hjemmebruk har bru-

keren en enhet som står på nattbordet. Den kommer i en reisebag og kan tas med, forteller Bogen. Somnofy-boksen kommer også med pusteøvelser for å sovne. Det hadde han ikke så stor tro på personlig, men det viser seg at 92 prosent av dem som prø- ver, sier at øvelsene har god effekt. Enheten kan også brukes til å vekke deg når du sover lett, i stedet for å rive deg ut av dyp søvn. Med årene får Norge flere og flere eldre. Der mener Bård Benum at Vital Things- produktene er viktige. Hvis helsesekto- ren fortsetter å være organisert som i dag, så er det rett og slett ikke folk nok. – Helse og omsorg trenger hjelpemidler som gjør at de er i stand til å gjøre job- ben sin for flere brukere på den gode måten som de gjør i dag. Nå har vi løs- ninger som passer på folk. Så er vi i ferd med å ta frem løsninger som er mer medisinsk orienterte, som eksempelvis gjør at de tør å sende hjem folk fra sykehuset med utstyr som følger dem opp, sier han. Bård Benum og Alf Egil Bogen er ikke redd for at folk kommer til å være skep- tiske til velferdsteknologi i fremtiden. Som de sier det: Somnofy overvåker ikke pasienten – den våker over pasien- ten.

12

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator