Somnus nr. 1_2022

Gunn Åse Buvarp bor på Singsås med samboer og to barn. Hun forteller at å få pasientskadeerstatning vil gjøre livssituasjonen lettere. (Foto: Simen Meisdal, Trønderbladet)

Forstår at det er en påkjenning Svenn Wold Gaulen er avdelingsdirektør ved rettsaksavdelingen i Nasjonalt klage- organ for helsetjenesten. Han svarer der- for skriftlig på Trønderbladets spørsmål. – Det kan oppleves krevende å stå i ret- ten. Staten ved Pasientskadenemnda har ingen egeninteresse i sakene de behand- ler eller fører for retten. Vi er kun opptatt av juridisk riktig resultat – at den som har rett på erstatning får erstatning, skri- ver Wold Gaulen. – Buvarp sier at hun som følge av vak- sinen fikk narkolepsi. Hun forteller at hun har blitt uføretrygdet på grunn av dette og at rettssaken har vært en påkjenning. Hva tenker dere om dette? – Vi forstår godt at det er en påkjenning å vente lenge på en avgjørelse. Vi er opptatt av juridisk riktig resultat, og er glade for at Buvarp med dette har fått en endelig avgjørelse på spørsmålet om hun har rett på pasientskadeerstatning, skri- ver Wold Gaulen. – Buvarp sier i saken at når det er så vanskelig å få erstatning, så sier hun det står veldig i kontrast til hvordan staten anbefalte folk å ta Pandemrix- vaksinen. Buvarp spør hvilke signaler det er staten egentlig ønsker å sende ut. Hva tenker dere om dette? – Når det gjelder anbefalte vaksiner, er det et lavere beviskrav enn ellers på pasientskadeområdet. Men det er likevel slik at det medisinsk og juridisk må være

føler at jeg kan ikke angre på at jeg tok vaksinen den gangen. Men hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg sagt nei til vaksinen i 2009, svarer Buvarp. Vanskelig å få erstatning Saken i tingretten og lagmannsretten har handlet om hvorvidt Buvarp skulle få pasientskadeerstatning eller ikke. Buvarp sier at ting har tatt tid. – Det er utrolig at det skulle være så vanskelig å få avgjort dette. Jeg sendte inn det første søksmålet våren 2021, etter først å ha fått avslag på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Jeg sendte klage til Norsk pasientskadeer- statning i mars 2020. Klagen ble videre- sendt til Nasjonalt klageorgan for helse- tjenesten, som forberedte saken for Pasientskadenemnda, hvor jeg høsten 2020 fikk vedtak om at klagen ikke hadde ført frem, før jeg sendte søksmål mot Staten ved Pasientskadenemnda våren 2021. Det er også slik at det er flere som fikk narkolepsi etter vaksinen som ikke har fått erstatning. De resigne- rer og godtar svaret de får fra staten, de har ikke krefter til å gå til en rettssak. Det er vanskelig for mange å få erstat- ning, svarer Buvarp. Hun legger til at når det er så vanskelig å få erstatning, så sier hun det står veldig i kontrast til hvordan staten anbefalte folk å ta Pandemrix-vaksinen. – Hvilke signaler er det staten egentlig ønsker å sende ut? spør Buvarp.

grunnlag for erstatning. Dette kan være vanskelig å avgjøre, og det kan være uenighet i det medisinske miljøet om årsakssammenheng, svarer Wold Gaulen. Ble fremlagt bevis – Hva er årsaken til at dere anket dommen fra tingretten? – Dommen ble anket fordi de tidsnære bevisene ikke ga grunnlag for at narko- lepsien var utviklet innenfor det såkalte toårsvinduet. Toårsvinduet, er litt forenk- let sagt, den tidsrammen det har vært akseptert at Pandemrix-vaksinen kan være årsak til narkolepsi, skriver Wold Gaulen. Og fortsetter: – Saken ble trukket fordi det for lag- mannsretten ble fremlagt et tidsnært skriftlig bevis som sannsynliggjorde symptomdebut for narkolepsi innenfor toårsvinduet, skriver Wold Gaulen. Rundt 20 søksmål – Hvor mange søksmål har dere fått fra folk som sier de har fått narkolepsi som følge av Pandemrix-vaksinen? – Totalt har vi mottatt rundt 20 søksmål der narkolepsi er nevnt spesifikt, svarer Wold Gaulen. Buvarp har sendt en mail der hun har fri- tatt Pasientskadenemda fra taushetsplik- ten. Wold Gaulen skriver til Trønderbladet at selv med fritak fra taus- hetsplikten kommer de ikke til å kom-

mentere saken ytterligere. Sover for bærekraftsmålene

23

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator