Somnus nr. 1_2022

Utbrent og dårlig søvn i kritiske samfunnsfunksjoner

Pasientens legemiddelliste lansert 16. mars ble Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen koblet på Pasientens legemiddelliste (PLL). Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker, som kan deles mellom helsepersonell i forskjellige deler av helsetjenesten. Fastleger i Bergen har siden høsten 2021 opprettet legemiddellister for sine pasienten, og nå er funksjonen slått på på Haraldsplass, som det aller første sykehuset. Det skriver Dagens Medisin. Direktoratet for e-helse følger nøye med på utprøving- en av pasientens legemiddelliste i Helse Bergen. Men det kan ta tid før en løsning kan bli klar i resten av landet. Nasjonal innføring av pasientens legemiddellis- te er planlagt fra 2024, med oppstart i ett helsefore- taks-område i hver region. Covid-19 ga mareritt og søvnproblemer Forskere fra 14 land inkludert Norge har i en studie undersøkt drømmeaktivitet og mareritt hos Covid-19 pasienter som deltok i den omfattende «International COVID-19 Sleep Study (ICOSS)». I denne webbaserte studien som inneholdt kjente, validerte spørreskjema inngikk blant annet spørsmål om livskvalitet, psykisk helse, søvn og drømmer/mareritt. Resultatene fra 544 pasienter som var smittet med Covid-19 ble sammen- lignet med resultatene fra 544 ikke-smittede studie- deltagere. Studien viste at pasienter som hadde vært smittet av Covid-19 hadde dårligere livskvalitet, mer psykiske plager og mer søvnproblemer enn kontroll- gruppen, og hadde i tillegg økt forekomst av mareritt. Dette tyder på at jo mer folk var påvirket av COVID-19, dess større innvirkning hadde sykdommen på drømme- aktivitet og livskvalitet. Les mer om studien her . https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdom- mer-sovno/mareritt-hos-mennesker-med-covid-19-pavirker-pandemien- vare-drommer

Forskere fra NTNU har i en studie undersøkt sammenhengen mellom symptomer på utbrenthet og søvnproblemer i yrker som oppretthol- der kritiske samfunnsfunksjoner under COVID-19-pandemien. 1331 (76 % kvinner og 24 % menn) , som jobbet i helsevesenet, med utdanning, sosialtjenester, nødetater og andre sektorer med kritiske oppgaver under COVID-19-pandemien, svarte på spørreskjema ved to tidspunkter med tre måneders mellomrom. Funn i studien viste at arbeidsrelatert utmattelse og emosjonell svek- kelse kan forsterke stressresponsen, og føre til problemer med innso- ving og å opprettholde søvn. Disse yrkesgruppene kan være mer utsatt for utmattelse, følelsesmessig belastning og dårligere søvn på grunn av økt og langvarig arbeidspress under pandemien. Les mer om studien her: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsyk- dommer-sovno/sammenheng-mellom-utbrenthetssymptomer-og- sovn-blant-arbeidere-i-yrker-med-kritiske-samfunnsfunksjoner- under-covid-19-pandemien Diabetes og bilfører? Du må fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023 hvis du bru- ker legemidler som senker blodsukkeret og førerkortet ditt er gyl- dig i fem år eller mer. Det skriver Statens Vegvesen i en presse- melding. Du trenger ikke å gjøre noe om du:  har inntil fem års gyldighet på førerkortet  har diabetes, men ikke bruker blodsukkersenkende legemidler Har du førerkort med gyldighet på 5 år eller mer, har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, må du fornye førerkortet. Det nye førerkortet ditt får maksimalt 5 års gyldighet for vanlig personbil. Siste frist er 1. januar 2023 Vi må motta ny helseattest i original innen 1. januar 2023. Det anbefales derfor at du oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen, for å unngå ventetid på nytt førerkort.

Nattog uten sovevogn

Reisefanten

VENNESLA: Noen ganger frister det å ta nattoget. Særlig de gang- ene du faktisk trenger å være i en annen by tidlig påmorgenen, men ikke kan ta et fly ettermiddagen før. Det begynner å bli noen år siden jeg frekventerte nattoget mellomOslo og Stavanger jevn- lig. Det var den gangen det frem- deles var noe somminnet om verneplikt i Norge – i hvert fall så lenge du tilhørte det kjønnet som ifølge staten var det riktige til å forsvare landet. Det begyntemed chartertog fra Vestbanen (en daværende sta- sjon i Oslo) til Stavanger.

Påtroppendemarinegaster hadde selvsagt ikke noe behov for sovevogn.Men noen av oss visste råd og sov greit store deler av natten oppå en bagasjehylle. På senere turer betalte vi selv og kostet på oss enmidtkøye på tre- mannsrom. Siden den gang er det blitt noen nattogturermellomOslo og Trondheim, en kort nattetur til Egersund for å hente en bil av den typen somer bortkastet på oss somegentlig ikke er bilinte- resserte –men ikke flere turer til eller fra Stavanger. Selv omdet er Norges desidert triveligste by.

34

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator