Somnus nr. 1_2022

Søksmål mot Helfo om refusjons for IH-medisin Advokat Preben Westh Christensen og advokat Vibeke Lærum holder i detal- jene. Prosesskrift er over- sendt retten. Saken er

SOMNUS/Nett/Nyhetsbrev Arbeidet med ny nettside og omlegging av informasjons- arbeidet går sin gang. Man har funnet en hensiktsmessig layout. De to første nyhets- brev på Mailchimp er sendt ut. SOMNUS nr 1 kommer i slutten av mars som eblad og i papir. SOMNUS nr 2 kom- mer i desember som papir- blad med resirkulerte artikler. NevSom og SovNo Pål Stensaas ble valgt til leder av Senterrådet på NevSom i høst. Det er nå gjennomgang av mandatet for Senterrådet og det er vik- tig å se hva NevSom ønsker å stramme inn på, nemlig antall brukerrepresentanter. Han tar dette med seg i eva- luering av forslag til nytt mandat. SovNo har hatt årsmøte med referansegruppen. Det er stor bekymring rundt forslaget om å nedlegge evt nedskalere SovNo. Bjørn Bjorvatn har håp om at man skal greie å unngå dette. Søvnforeningen har levert en årsmelding om våre oppgaver og utfordring- er i 2021.

World Sleep Day er 18. mars 2022 og slagordet er Quality sleep, sound mind, happy world. Søvnforeningen har lagt ut en YouTube-video: https://youtu.be/1IHx1wotXk 8 Organisasjonsutvalg Styret ønsker at det oppret- tes et organisasjonsutvalg som kan bistå styret med konkrete arbeidsoppgaver, deriblant medlemsverving. Forslaget er: Einride Berg, leder Ås, Konstanse Leithe Bodø, Gunnar Kviebakk Oslo, Marita Gjerde, Trondheim, Kirsten Berit Romstad Ås, Preben Westh Christensen, Asker. Gol-prosjektet fra Hesla Æresmedlem Per Egil Hesla har lagt frem forslag om å gi Søvnforeningen en stor eien- dom i Gol i Hallingdal med tanke på bygge et pasientho- tell/rehabiliteringshus for hypersomnipasienter og andre søvnpasienter. Styret ble sterkt berørt av den stor- slåtte gaven. Det var enighet om å nedsette et utvalg som blir et arbeidsutvalg for pro- sjekt Gol med Per Egil Hesla,

Pål Stensaas, Preben Westh Christensen, Janiche Henden og Knut Bronder i tillegg til en kjent eiendomsutvikler. Arbeidsutvalget skal ha som mandat å se på mulig orga- nisasjonsform. Søvnforeningen skal ikke eie, men være kunde. Arbeidsutvalget må se på styringsform og representa- sjon. De må drøfte forhold til myndighetene lokalt og sen- tralt, samt finansiering, drift og kapitalbehov i tillegg til å definere formål og målgrup- per. Arbeidsutvalget rappor-

berammet til 20. 21. og 22. april. Det har vært avholdt saksfor- berende møte med dommeren, motpartens advo- kat, samt Vibeke Lærum for klien- ten og Preben

Westh Christensen som partshjelper fra

terer til styret i Søvnforeningen.

Søvnforeningen. Det er grunn til å bemerke at Staten bru- ker noen av Norges aller dyreste advokater (Advokatfirma Thommesen) mot sine egne borgere. Søvnforeningen har bedt om rettsmegling. Advokat Christensen arbeider også med et rundskrivet om dekning av medisiner i helse- regionene. Kontormedarbeider får utvi- det stilling Stine K. Hansen gikk fra 1. oktober over i 50 % stilling.

Forskningsprosjekter: Lovisenberg sykehus i Oslo ønsker å søke DAM-midler gjennom Søvnforeningen for en doktorgrad om sentral- apneer. Styret støtter dette og åpner søknadsportalen for

dem. Brit Øverland fra Lovisenberg orienterte.

Eivind Schjelderup Skarpsno på NTNU i Trondheim søker Forskningsrådet om støtte til et stort prosjekt – Smart Sleep. De ønsker brukerinvol- vering i prosjektet og styret støtter dette.

Søvndagen i mars

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

37

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator