Somnus nr. 1_2022

D iagnosene er dårlige og behandlingen lite effektiv. Nå har europeiske søvnforskere fått 150millioner kroner til et prosjektmed ambisiøst navn: «Sleep revolution». mot apnefellene Søvnrevolusjon

Georg Mathisen Tekst og foto

Stor fare for hjertelidelser, høyt blod- trykk og tretthet om dagen, som i sin tur fører til livsfare i trafikken. Likevel er obstruktiv søvnapné dårlig diagnostisert og ineffektivt behandlet. Det fastslås forskerne bak et nytt og kjempestort EU-prosjekt. 37 partnere fra store deler av Europa og Australia sam- arbeider om å skape søvnrevolusjon. Bare ren måling Fra norsk side er det Ahus, Universitetet i Oslo og Norsk e-helse som er med. Meningen er å bruke teknologien til å hjelpe pasientene. Maskinlæring skal vurdere hvor alvorlig apnéen er og hva slags behandling pasienten trenger. – Dagens diagnosemålinger henger dår- lig sammen med symptomene og de andre sykdommene som henger sammen med søvnapné. De bare måler hvor ofte du slutter å puste. De vurderer ikke alvorlighetsgraden på noen annen fysisk relevant måte, heter det i omtalen av prosjektet. Dessuten er metoden for å analysere polysomnografi utdatert, dyr og arbeids- krevende. – På grunn av dette sitter fremdeles fler- tallet av apnépasienter uten diagnose, eller de har en unøyaktig diagnose som gir dårlige behandling enn de burde ha fått, mener forskerne. Personlig diagnose De vil gjøre diagnostiseringen personlig. Når digital teknologi overtar, skal det bli

Dagens utstyr og dagens diagnoser er for dårlig. Det er de enige om, forskere fra 37 institusjoner som samarbeider om å lage søvnrevolusjon.

enklere å anslå hvor alvorlig søvnapné hver enkelt lider av og hvordan du kan behandles for å gjøre helse og livskva- litet bedre. Blant annet skal forskerne ta for seg for- skjellige typer sensorer og teknologi som du kan feste til kroppen. Det hele skal munne ut i en digital plattform som både

forskere, pasienter og helsepersonell kan bruke. De 37 søvnsentrene, universitetene, eta- tene, organisasjonene og bedriftene som samarbeider om søvnrevolusjonen, har over 10 000 søvnstudier å arbeide med.

4

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator