Somnus nr. 4_2021

ENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Georg Mathisen Tekst og foto 28 timer Når døgnet har K roppen og hjernen virker somde skal – så lenge døgnet har 28 timer. LenaAdams skulle ønske legene kjente til Non24. Da kunne unge som lider av syndromet, få vite det tidsnok til å velge en utdannelse sompasser.

våkne i tre dager og sover mer enn et døgn. Ofte henger det sammen med andre pro- blemer. Mye migrene. Mange har Non24 samtidig med ADHD, Asperger eller hjerneskade. – Og så er det veldig vanlig blant blinde, selv om Blindeforbundet i Norge ikke ser ut til å være klar over det. Jeg snakker for en veldig underrepresentert gruppe: Vi som har Non24 og ser, sier Lena Adams. Følger rytmen Som voksen har hun begynt å leve «free run». Det vil si at hun følger kroppens naturli- ge rytme. – Det har sine praktiske utfordringer, men det gir fysisk og psykisk stabilitet. Jeg har mye bedre immunsystem og mye mindre migreneanfall. Det fungerer for kapasiteten til å gjøre ting, konstaterer hun. Døgnrytmen hennes varierer litt, men det naturlige døgnet hennes er vanligvis rundt 28 timer. Det vanligste blant dem som har Non24, er litt over 25 timer. Så har hun perioder hvor hun blir «sittende fast» et par uker i et standarddøgn. – Da kan jeg tro at «nå er jeg frisk» og «nå har det gått over», sier hun. De Non24-erne som er produktive, er de som går «free run», ifølge Adams. De får ikke de psykiske problemene, og noen er i arbeid. – IT er en vinner. Jeg jobbet der selv. Og oversetteryrket passer. Spesielt innen

informasjonsteknologi er det muligheter, fastslår Lena Adams. Tidligere diagnose Det hun først og fremst håper å oppnå med å snakke mye om Non24, er å sørge for at helsevesenet lærer seg at syndro- met finnes og klarer å stille diagnosen så tidlig som mulig. – Håpet er at de unge finner det ut veldig tidlig så de kan velge utdanning ut fra det og kan jobbe selvstendig, sier hun. Non24 skal i hvert fall kunne fastslås i tolvårsalderen. Støttegruppen som hun engasjerer seg i – Sighted Non24 – karakteriserer hun som et positivt initiativ: – Vi får inn foreldrene i gruppen. Når foreldrene ser hvordan det fungerer, leg- ger de til rette for deg. «Du er så lat» Selv fikk hun høre da hun var ung at «du er så lat». – På skolen mente lærerne at jeg brukte stoff. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skul- le hatt råd til det … Men jeg var bestan- dig så sliten da jeg gikk på ungdomssko- len, forteller hun. Hun klarte ikke å gjennomføre videregående skole hjemme på Mo. Så begynte hun på videregående i Nesna i stedet. – Alle lærerne der var utdannede spesialpedagoger. Jeg fikk ikke ført fravær, jeg måtte bare levere alt og være på prø- vene. Da gikk jeg fra å være en veldig dår- lig elev til å være en topp elev. Der tok de meg inn som jeg var, sier hun.

Lena Adams kaller dagens forsøk på å løse Non24 med søvnhygienetiltak, for tortur. En gang drev hun IT-firma i Alaska – fra en hytte uten innlagt vann eller internett. Nå er hun tilbake på Mo og prøver å lære verden om en døgnryt- meforstyrrelse som de færreste kjenner til. Noen påstår til og med at Non24 ikke rammer seende i det hele tatt. Det har mange navn. Ikke-24-timers søvn-våkenhetssyndrom. Frittløpende døgnrytme. Hypernychthemeralt synd- rom. N24SWD. Men Lena Adams og gruppene hun engasjerer seg i og sam- men med, snakker ganske enkelt om Non24. Mest blant blinde – Det er ikke en søvnforstyrrelse – det er en døgnrytmeforstyrrelse, sier hun. – Jeg sover veldig godt. Antagelig er det «mesterklokka» i hjernen som ikke går som alle andres. Den som styrer alle kroppsfunksjonene – fordøyelse, tempe- ratur, immunsystem og celleregenerering. Selv tror hun at det dukket opp da hun druknet som treåring og hjernen var uten oksygen en stund. Ellers går Non24 igjen i enkelte familier, forklarer Adams. Foreldre med forsinket søvnfasesyndrom får barn med Non24. Foreldre med Non24 som forskyver døgnet med én time per natt, får kanskje barn med den mer ekstreme varianten – de som er

16

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online