Somnus nr. 4_2021

Ventetider for utredning av pustestopp Belastningene på helsepersonell under den pågående koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sykehusene å utføre polygrafi, det vil si utredning for søvnapné. Seks av sykehusene som utfører slik utredning har bare fire ukers ventetid. Ventelister pustestopp

gistrerte), når behandlingen startes i spesialisthelsetjenesten, og ikke dekkes av folketrygden. Bakgrunn De aktuelle endringene i blåreseptord- ningen fra 1.1.2018: Flere pasienter får avslag på stønad til legemidler etter individuell søknad (blå- reseptforskriften §3) som følge av at krav til dokumentasjon av effekt er strammet inn. Ingen nye pasienter får dekket legemidler over bidragsordning- en. Denne ordningen fanget tidligere opp en del av pasientene som fikk avslag på stønad til legemidler etter §3. Ordningen er under avvikling og ble lukket for nye pasienter etter denne datoen. Har finansieringsansvaret Helseforetaket har finansieringsansvaret for legemidler når helseforetaket starter eller har startet behandling med lege- midler som det ikke gis stønad til fra folketrygden pga. manglende effektdo- kumentasjon. Dette gjelder også lege- midler som innenfor godkjent indika- sjon forskrives på blå resept, men som ikke dekkes av folketrygden når de bru- kes utenfor godkjent indikasjon (off label), og legemidler som ikke er mar- De pasientene som selv har betalt for behandling startet i spesialisthelsetje- nesten etter avslag på stønad gjennom blåreseptordningen, har krav på tilbake- betaling fra helseforetaket. Hva bør gjøres? Vi ber om at helseforetakene sporer opp kedsført i Norge (off license). Krav på tilbakebetaling pasienter som kan ha blitt berørt av misforståelser angående finansierings- ansvar for legemiddelbehandling som er startet opp i helseforetaket. Pasienter som selv har betalt for behandlingen må få refundert utgifter som de urettmessig er påført. Vi ber samtidig om at det vur- deres om helseforetakene har hatt pasi- enter som ikke har fått behandling de hadde krav på å få dekket av helsefore- taket. Disse bør eventuelt informeres om sine rettigheter når det gjelder kla- gemulighet og søknad om erstatning. Pasienter som har fått avslag før 1.1.2018, kan ha fått, og dermed også fortsatt få stønad til legemiddelbehand- lingen gjennom bidragsordningen. Pasienter som har fått avslag etter 1.1.2018 har ikke fått stønad til behand- lingen fra folketrygden.

Sted:

Ventetid Antall

Akershus universitetssykehus, somatikk, Kongsvinger

4 uker 4 uker 4 uker 4 uker 4 uker 4 uker 6 uker 8 uker

411 925

Aleris Frogner, Oslo

Aleris Sykehus Solsiden, Trondheim

1582

Aleris Tromsø, Tromsø

547 446 107 643 587

Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus, Ålesund Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu. Ål

Helse Nord Trøndelag, Namsos Nordlandssykehuset somatikk, Bodø

Sykehuset Innlandet, Granheim lungesykehus, Gausdal

11 uker 12 uker 12 uker 13 uker 14 uker 16 uker 16 uker 19 uker

-

Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

59

St. Olavs hospital, Somatikk Øya, Trondheim Vestre Viken, Drammen sykehus, Drammen UNN, Tromsø Universitetssykehus, Tromsø Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus, Molde Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger, Levanger

584 305 454

1250

504 518 105 867

Helse Fonna, Odda Sjukehus, Ullensvang

Sykehuset Innlandet, Tynset

-

Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

21 uker 24 uker 24 uker 26 uker 26 uker 30 uker 34 uker 35 uker 36 uker 36 uker 40 uker 40 uker 52 uker 52 uker

2015

Sørlandet sykehus, Flekkefjord Sykehuset Telemark, Skien

248

1099

Vestre Viken, Kongsberg sykehus, Kongsberg

332

Sykehuset Østfold, Moss

1186

Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg Helse Førde, Førde sentralsjukehus, Sunnfjord

738 278

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

1140 1085 1685

Sykehuset Innlandet, Elverum

Akershus universitetssykehus, Lørenskog Sykehuset Innlandet, Gjøvik Kirkenes Somatikk, Sør-Varanger UNN, Harstad Sykehus, Harstad Helgelandssykehuset Mosjøen, Vefsn

294

-

213 356 473

- -

Sørlandet sykehus, Arendal

Håndbok mot insomni Professor Bjørn Bjorvatn med doktor- grad i søvnforskning, har kommet ut med en selvhjelpsbok for de som sliter med insomni. Boken Bedre Søvn inne- holder nyttig og oppdatert kunnskap om hvordan du kan redusere søvnpro- blemene og forhåpentligvis bli kvitt dem, skriver forlaget i vaskeseddelen. Leseren følger «Anna» gjennom kon- sultasjonene fra behandlingen starter til hun er kvitt søvnplagene. Det er flere slike historier i boken. Boken kan hjelpe insomnipasienter med bedre søvn.

43

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online