Somnus nr. 4_2021

Virus går på nattesøvnen løs 21 prosent forteller omdårligere søvnkvalitet etter at korona- viruset stengte verden. B-menneskene rammes hardest.

Studenter sliter Forskerne Børge

Georg Mathisen tekst og foto

mene. Ellers ser vi store forskjeller mellom land. Generelt har det vært mer problemer i landene med flere smittede og flere døde, sier Bjorvatn. Han forteller også om en sammenheng mellom høy risiko for søvnapné og høy risiko for å havne på sykehuset med Covid-19. De som faktisk har søvnapné- diagnose, derimot, kommer ikke oftere på sykehuset med covid. – Det kan tolkes som at de som har fått diagnosen, har fått CPAP og er beskyttet, foreslår Bjorvatn. Dessuten: – Du skulle kanskje tro at B-mennes- kene har kunnet sove lettere enn før på den biologiske tiden sin, men de viser faktisk forverring i forhold til A-men- neskene, sier Bjorvatn. Han lurer likevel på om det resultatet kan ha med språk, kultur og måten spørsmålet er stilt på.

Mange flere har dårlig søvnkvalitet enn for et par år siden. – Likevel er det slik at de aller fleste rap- porterer ingen endring. Vi sover og har det sånn som vi har hatt det før,

Sivertsen ved NTNU og Siri Waage ved Universitetet i Bergen har sett studentene og sykepleierne har klart seg med søvn i koronaperio- den. på hvordan henholdsvis

– Stengning av cam- pus har vært dårlig for både søvn og psy- kisk helse blant stu- dentene, forteller Børge Sivertsen.

Bjørn Bjorvatn peker på at de som har størst risiko for søv- napné, også har stør- re risiko for å havne på sykehuset med Covid-19, men de som faktisk har fått søvnapné-diagnosen blir ikke covid-inn- lagt oftere enn andre.

sier Bjørn Bjorvatn.

– Blant studen- tene ser vi at de som fikk komme på campus, legger seg før og står opp før. Det har vært en generell forskyvning i døgnrytmen, men søvnlengden er det ingen forskjell på,

Sovno-sjefen har vært med på en interna- sjonal studie som ser på søvn og covid i 18. Del to var ferdig 1. desember. Økonomi De som har fått økonomiske problemer som følge av forbud, restriksjoner, ned- stengning og andre effekter av pandemi- en, er de som har hatt den største økningen i søvnproblemene. – Om de har vært smittet av Covid-19 og om de har vært i karantene, har ikke hatt like stor betydning for søvnproble-

Her er tallene:  20,8 prosent sier at søvnkvaliteten deres er forverret.  17,8 prosent sier at de har større problemer med å falle i søvn.

 15,2 prosent sier at de har større problemer med å sove gjennom hele natten.  13,2 prosent sier at de har større problemer med at de våkner for tidlig om morgenen.  9,5 prosent sier at de har større problemer med mareritt.  17,1 prosent sier at de har større problemer med kronisk utmattelse.  16,2 prosent sier at de har større problemer med overdreven trøtthet.  16,9 prosent sier at de har større problemer med at de sovner på dagtid

6

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online