Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Hoved- Indberetning IV H.

P ostad resse:

-- V O G N M A G E R G A D E 2, K Ø B E N H A V N K. Kopi til Kommunen. 3. Fratages og opbevares a f Kommunen.

Q > L r e f z i o r a i e t f o r Q ^ a r e f o r s y n i n g

P ersonlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

6 7

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa u n ød ig Forsinkelse bedes saavel Am t\K om m . N r. som R ef. anført ved H envendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 192.

Amt

Kommune i

vedr. Beholdning og Hoveduddeling a f Rationeringskort m.v. for Perioden: Oktober Kvartal 1944.

Heraf tilbagesendes

R estbeh oldn ing som overføres til Supplem ents- Indberetning for O ktbr. K v. 1944 m rk. IV S (05X0)

Modtaget indtil 1 /io 1 9 4 4

Uddelt pr. 1lio 1 9 4 4 (33XX)

Z

Beholdning

.22’S

vedlagt (44XX)

herefter

Ialt til Raadighed

Stk. Kort

Dato

K ort

K ort

K ort

K ort

K ort

J*?.. ......... /..... ...................

/ / -

z'

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar 7

, ,

’/

0

7 : i

' / ( i

i /

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar

y d /

/ / ■(. .

u

>

r / / O

/

*

3. Sukker, Smør og Sæ bekort.........................

............... 7

/ /

/

v / /

/ ■ / ' f

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 Aar.

/ ,

;

,

/ /

V f t

/ ... ... ' .... 0. .....

/ /

/ ) l

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 Aar . . .

/

/

/ .

1 0

r - j

i /

/ / /

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I ) .........

' ■ / / 0

7 / / /

0

I . S Æ . A .....

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation)

/ /

/ } g '7

0

r

8. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs- varer for Oktober 1944—Marts 1945 . . .

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

meget haardtarb. 2 K o rt t il hver Person Antal Kort

Specifikation I (Linie Nr. 6) Oplysninger vedrørende Uddeling af Tillægsbrødkort. Uddelt til: __________ :________________________________________

Antal Kort

Antal Kort

Midlertidig nærværende Personer, som ikke er medregnet i Folkeregistrets Kvartalsindberetning til Statistisk Departement, og som har modtaget Rationeringskort, udgør... / Personer.

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16. December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

Made with FlippingBook - Online magazine maker