Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Q Vareforsyning

Kopi til Kommunen. F ratages o g opb eva re s a f K om ­ munen.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Skema Nr. 192. (Bilag)

For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som R ef. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Specifikation

til Hoved-Indberetning pr. 1. Oktober 1944 om Udlevering af Tillægskort for Sæbe.

Periode: Oktober Kvartal 1944.

N ed en staaende G ruppe-N r. o g E rhvervs-N r. svarer til d e i Handelsm inisteriets Cirkulære af 8. D ecem ber 1941 m ed B ilag anførte E rhverv m. v.

Gruppe 1 :

T illægskort

Til Børn under 3 Aar,i a l t ................

2 :

a. Personer, der hver vil kunne faa udlev. 1 Stk. T illæ gssæ bekort i H. t. om staaend e Specifikation b. P ersoner, der h v e r v il kunne faa udlev. 2 Stk. T illæ gssæ bekort i H. t. om staaend e Specifikation

Stk.

3:

Læ ger ..............................................................................................Stk. D y r læ g e r ........................................................................................... „ T a n d læ g e r ............................................... ..................................

H u

4:

/ /

Stk.

J o r d em ø d r e ................................. S y g e p le je r s k e r ......................... S u n d h e d sp le je rsk e r............... Sk o le su n dh ed sp le je rsk e r. . . T u b e rk u lo se sta tion ssy g ep l.. H jem m e s y g e p le je r s k e r ------ P riva tsygep lejersk er............... M a s s ø s e r ..................................... M a s s ø r e r .....................................

Stk. w

5 : M a lk n in g ................................................... Iflg. F ordelingskon torets A fg ø re lse

»>

Made with FlippingBook - Online magazine maker