Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lo kal 17 e lle r 18)

Kommune Nr. ............ ..................... J

København K., J I J Æ . J l V..

Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os.

Ifø lg e Ordre fra D irektoratet for V a reforsyn in g , For­

delingskon toret, har v i i D a g s om anbefalet

,

afsendt:

Kort å 23 Ombytningsmærker for Franskbrød

Efterbestillinger af Ombytningsmærker for Franskbrød maa fremsættes gennem Direktoratet for Vareforsyning, Fordelings­ kontoret, Vognmagergade 2, København K.

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g fo r M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

Pakket:

9 . ^ 9 ..

Expederet: ..................

Made with FlippingBook - Online magazine maker