วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

B r a n d A m b a s s a d o r

ห ล ั ง ท ำ เ ส ร ็ จ ม ี ค ว า มพ ึ งพอ ใ จ อ ย  า ง ม า ก เพราะสะโพกได รู ป และสวยอย างเป นธรรมชาติ แผลก ็ แ ทบจ ะ มอง ไ ม  เ ห ็ น เ ลย เ พร า ะ ค ุ ณหมอ

ซ  อนแผล ไ ด  สวยมาก เ วลา ใ ส  บ ิ ก ิ น ี ่ ก ็ จ ะ ร ู  ส ึ ก

ภู มิ ใจว าเรามี ก น มี สะโพกที ่ สวย ใส เสื ้ อผ าเข ารู ป

ก ็ ทำ ให  ม ั ่ นใจมากย ิ ่ งข ึ ้ น ท ุ กว ั นน ี ้ การแต  งต ั ว

ตุ  กตา กล าและมั ่ นใจที ่ จะใส เสื ้ อผ าที ่ โชว รู ปร าง

มากข ึ ้ น ต องขอบคุ ณ รพ.บางมด ทำให  ตุ  กตา

สวยอย  างมั ่ นใจค ะ

* เสริ มสะโพก

3

B r a n d A m b a s s a d o r

Made with FlippingBook - Online catalogs