Næs. | Herlf. | Kar. | - Brandvæsnet under luftværn, uden år

af sted lige BrandfagcUr dg Brandassiatanter* Bet je ningsaanuskebet bestaar p&a hver lijælpevagt a f 6

Mand af

dvt indkaldte 'riandokab. Der rekviteres 2 Lastbiler t i l hver Hjælpebrandvagt, og hver Last­ b i l aøder aed Farer. Der regne© æ d , at Hovedstationen i paakoaaesdc 'iilfjslde kan a f­ g i ve 1 Motorsprdj te ® d 4 Kend t i l den e l le r de hjælpe brandvagter, der anmoder oto Assistance* Ikr sital t i l hver Hjselpebrandvagt anskaffes Uniforiasgenstande t i l Mandskab (eoæ angivet i Ketnitgslinie 5 . Side 6 ) og 250 at lange rød Koblinger, 2 Btraalerer, 2 Slangevinder, 2 Heandsprøj- te r , 10 Spande, akser og Lygter (lige ledes som angivet i Retningslinie Endvidere sfcal t i l 5 Hjælpestationer i Lsstved anskaffes 5 Standrar (Hydranter), da d„r findes underjordiske Brandventiler* T i l Hja l pebrandvag ten i Karrebæksminde s^al anskaffes 1 toh ju let Sotorspraj te paa 500 sa/ 1 * I samtlige Brandkredee i Lendkoianunerne skal Brar.dfogd.rne etab le­ re Brandvagter pt*e 4 Mand i hver Brandkreds* Bisse Brandvagter skel v*re forsynet rød Hstandspr;»j te , ekcer og Lygter* For Ssstved fastsættes* S ir lige Husvagter s .al af .jeren oprettes paa Syg«huoene, Vandværk, elektricitetsværk, fap ir f atri^k&rne, Kulkompagnierne, Bensinde poterne og Benein tankene, Jernstøberierne, Maskinsnedkerierne« Træteerbejdelses- virksoæheder, og frøvarefabrikkerne, Luxol, Benegaarden, Skoler, Rsad- hus og Kirker snut Aldersrentebolig r o*l* Endvidere opretter fjerne af ’ jendomae æd Forretningslokaler Hus­ vagt* Af de f-jere der iicke e fte r dette siial oprette Husvagt r , skal der etab leres Husblokvagter p^a hvert Gadehjerne. Kjerne af Ejendoaae aed Husvagteroe leverer i hver jendoa 4 Span­ de, 2 Skovle, 1 ukse 4 h l . Grus. Der rekvireres t i l Brug for Husblokveg terne 15 Lastbiler ised Fa­ rer og p «*8 hver Lastbil skel forefindes 10 h i . Grus, 4 Spande og 2 Skov­ le saat 1 Jkse. 3 # S i d t 6 ) . f e r . . . Q £ . a p k ^ a n d v a ^ t g j r *

3 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker