Næs. | Herlf. | Kar. | - Brandvæsnet under luftværn, uden år

F O It S L A 5 t i l Brandvæsenets Ordning und„r Lut tvsernst i l stand i Næsttreti Omread t , (iKasstved, Herlufsholm og Karreb®k).

1 . Brandvcsenets Hovedstyrke pas Brandstationen* Der read«s over* 1 otor s pr 03 te raed Skumanlasg og 1100 SJinutliter Pumpe. 1 Mo t o r s p r t e med 1000 m/l Pumpe.

1 Paahængssprøjte må 1000 :q/l Pumpe og 1 Paahængssprø^te med 900 m/l Pumpe samt oa 2200 m Slange (2” og 3” )*

Mandskabet bestaar af 20 land, hvoraf der dog skel afgives

8 Mand t i l Ledelse af Hvalpebrandvag terne. Ihv rekvirere s i Falck 1 Sotorsprø^te med Skum og 1000 a / l Pumpe og $00 m Slange saat Zonen 1 Motorsprøjte æea 500 a / l Pumpe og 2i0 a Slang®. Dii rekvijrøreda Sprøjter skal hver mød^ med 1 Mand. Af indkaldt Mandskab afgives 20 Mand t i l hjælp for Hovedstetio en

2. H .tøl rebrandvaftte r » Hj»lpebrandvagter oprettes følgende steder* a. Rutebilstationen. b. Skolen p&a Set. Peders Kirkeplads. c . J . rntarseboteIlet. d. SkytteæarksveJ 59 (Kæstved Mark) e . Roklubbens Hus (Aad«rup)

f . L i l le E*atved Skol* (Herlufsholm) g . ftø Holsted Skole (Herlufsholm) H§vn h. I arrefcæksminds (Arbe^dc-rhuset).

T il di 5 Hjselpebrandvagter i :%stvjd afgives hvert Stei 1 fa s t

Brandmand som Leder.

Ite 5 Hjælpebrandvagter 1 K o r lu f .h o l . o« Karret** u m m u u t ledet.

Udgifter ved Anskaffelse af Materiel t i l Brandværn und^r Luftværnatilstand i Kast ved Onraad^t. (Næstved, Herlufsholm og, arrob>&k).

Depotbygning t i l Materiellet . . . . . . . ....................... ..

14 .000 Kr.

Uniformagenstandti t i l 68 Mand ( i H .t.Retnings- l ln ie 3) a 175 K*........................................................................ 11.900 ” Slanger og Redskaber t i l 8 Hvalpebrandvag ter a 1700 Kr..................................................... . ..................................13 .600 ” (D^t er 300 Kr. mere pr. Vagt end opgilret i Retningslinie 3» da Slangerne maa ver© bedre). 5 Standrør t i l underjordiske Brandventiler .««••• 750 1 toh ju let Motorsprajte t i l Karrebaksiaindd . . . . . . . 3.500 Værktøj t i l Brag p&a rekvirerede B iler ..................... 1 .500 Uniforasudgifter t i l Ambulancetjenesten ................... 2 .000

47.250 Kr.

D.r forudsættes at fornadne Tapper, Borde og

Stole t i l Mandskabsstuer kan rekvireres.

af sted lige BrandfagcUr dg Brandassiatanter* Bet je ningsaanuskebet bestaar p&a hver lijælpevagt a f 6

Mand af

dvt indkaldte 'riandokab. Der rekviteres 2 Lastbiler t i l hver Hjælpebrandvagt, og hver Last­ b i l aøder aed Farer. Der regne© æ d , at Hovedstationen i paakoaaesdc 'iilfjslde kan a f­ g i ve 1 Motorsprdj te ® d 4 Kend t i l den e l le r de hjælpe brandvagter, der anmoder oto Assistance* Ikr sital t i l hver Hjselpebrandvagt anskaffes Uniforiasgenstande t i l Mandskab (eoæ angivet i Ketnitgslinie 5 . Side 6 ) og 250 at lange rød Koblinger, 2 Btraalerer, 2 Slangevinder, 2 Heandsprøj- te r , 10 Spande, akser og Lygter (lige ledes som angivet i Retningslinie Endvidere sfcal t i l 5 Hjælpestationer i Lsstved anskaffes 5 Standrar (Hydranter), da d„r findes underjordiske Brandventiler* T i l Hja l pebrandvag ten i Karrebæksminde s^al anskaffes 1 toh ju let Sotorspraj te paa 500 sa/ 1 * I samtlige Brandkredee i Lendkoianunerne skal Brar.dfogd.rne etab le­ re Brandvagter pt*e 4 Mand i hver Brandkreds* Bisse Brandvagter skel v*re forsynet rød Hstandspr;»j te , ekcer og Lygter* For Ssstved fastsættes* S ir lige Husvagter s .al af .jeren oprettes paa Syg«huoene, Vandværk, elektricitetsværk, fap ir f atri^k&rne, Kulkompagnierne, Bensinde poterne og Benein tankene, Jernstøberierne, Maskinsnedkerierne« Træteerbejdelses- virksoæheder, og frøvarefabrikkerne, Luxol, Benegaarden, Skoler, Rsad- hus og Kirker snut Aldersrentebolig r o*l* Endvidere opretter fjerne af ’ jendomae æd Forretningslokaler Hus­ vagt* Af de f-jere der iicke e fte r dette siial oprette Husvagt r , skal der etab leres Husblokvagter p^a hvert Gadehjerne. Kjerne af Ejendoaae aed Husvagteroe leverer i hver jendoa 4 Span­ de, 2 Skovle, 1 ukse 4 h l . Grus. Der rekvireres t i l Brug for Husblokveg terne 15 Lastbiler ised Fa­ rer og p «*8 hver Lastbil skel forefindes 10 h i . Grus, 4 Spande og 2 Skov­ le saat 1 Jkse. 3 # S i d t 6 ) . f e r . . . Q £ . a p k ^ a n d v a ^ t g j r *

3 .

X AadLrup, Grlsastrup, L i l le liæstved, By Holsted, Karrebæk og strand/ Karrebæksm nde oprettos hvert Sted Hue low ag ier paa 4 Mand, o*; der rekvireres h e r t i l 6 Lastbiler æe*i 10 hl* Grus, 4 Spande* 3 Skovle og 1 wkoe. hie^TLastbil f alger 1 Farer, Vandforsyning, i 'i l Brug for Brandvæsenet haves i Iføstved æ d :4arkjorder , Aad-erup, og tfri astrup det kommunale Vendværk, i L i l le &®stved og My Holsted (Herlutshola) e t privat Vandværk i hver af disse Bydele og i Karrebæks- mnde Havnen* medens d .r i samtlige B^er i Karrebæk og Herlufsholm kom­ muner er o ffen tlige Branddamme« Hvis Vandværkerne i Hæatved svigter kan der t i l d-j kommunale Vær­ ker og en Cel af Byen skaffes Vand fra Busaavn« Amtssygehuset kan i paatrængende 1i l f .Ide bekæmpes æd Vand fra g i , taglemølles stationere tøotorsprajteanlæg (fra Susaaen), L i l le Kæstved kan forsynes fra Susaaen og Ey Holsted fra en Mergel­ grav e l le r KLlebækken*

A m b u l a n c e t j e n e s t e n «

a^al henlægges ui;der Brandvæsenet og der rekvireres* Falok 2 Ambulancer og "Zonen" 2 Ambulancer » hver Ambulance skal mede aed 1 land.

D e r Lastbiler hver æ d Farer, Af indkaldt landskab s t i l l e s 25> 32and t i l Kaadighed for Ambulance* tjenesten« rekvireres endvidere 6

j

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker