Næs. | Herlf. | Kar. | - Brandvæsnet under luftværn, uden år

X AadLrup, Grlsastrup, L i l le liæstved, By Holsted, Karrebæk og strand/ Karrebæksm nde oprettos hvert Sted Hue low ag ier paa 4 Mand, o*; der rekvireres h e r t i l 6 Lastbiler æe*i 10 hl* Grus, 4 Spande* 3 Skovle og 1 wkoe. hie^TLastbil f alger 1 Farer, Vandforsyning, i 'i l Brug for Brandvæsenet haves i Iføstved æ d :4arkjorder , Aad-erup, og tfri astrup det kommunale Vendværk, i L i l le &®stved og My Holsted (Herlutshola) e t privat Vandværk i hver af disse Bydele og i Karrebæks- mnde Havnen* medens d .r i samtlige B^er i Karrebæk og Herlufsholm kom­ muner er o ffen tlige Branddamme« Hvis Vandværkerne i Hæatved svigter kan der t i l d-j kommunale Vær­ ker og en Cel af Byen skaffes Vand fra Busaavn« Amtssygehuset kan i paatrængende 1i l f .Ide bekæmpes æd Vand fra g i , taglemølles stationere tøotorsprajteanlæg (fra Susaaen), L i l le Kæstved kan forsynes fra Susaaen og Ey Holsted fra en Mergel­ grav e l le r KLlebækken*

A m b u l a n c e t j e n e s t e n «

a^al henlægges ui;der Brandvæsenet og der rekvireres* Falok 2 Ambulancer og "Zonen" 2 Ambulancer » hver Ambulance skal mede aed 1 land.

D e r Lastbiler hver æ d Farer, Af indkaldt landskab s t i l l e s 25> 32and t i l Kaadighed for Ambulance* tjenesten« rekvireres endvidere 6

j

Made with FlippingBook - Online magazine maker