Telefonnøgle Næstved 1965

NæstHsn (749) - Noddekær (7R3) 100 ---------fWIl I, HlKlAKS-------- Vognmand , Braadclrr pr. Br. TV. fcææels« m Al kiwi ard iltom.

26)

263

Olfttrup (748)

107 Hansen O. Johs., pclst., Olstrup ^6u - Gregor, pclst., Kalby. M*v - Gudrun, systu«, H -Olstrup. (ftartve u#t nmitvcd Mkfø /2;I94 Alt lomrer or snedkrrarlæjde udfeiT*: Tmnrerm.’«ter t'*rl <*r Hmimrn. U»'ltnp.Qlgtrup. Tlf b«*tv*»d 725494 23y Hcmmlngsen V^ gdr., Ste. dysseg. II jeminesliigtn., Holg. Andersen ”"iwse*RingerlTTff. "Bregnebjerg Hl. 4 Holme-Olstrup kommune, Keld An­ dersen. gdr., formand . Kontortid: torsd. 15-18. 321 Holme Kro pr. H. 114 j— - Britta og Rob. Tokse. 115 Jelen J. F., materlelbetj., Fred­ skoven, Rønnebæk pr. N. 110 Jensen Inge, damefrisør, Mollevæ., H. Olstrup. 78 - Nnddeskov O., entrpr., H. Olstrup. 11 - Frede, forp., Tollmosegrd., Kalby. 34 - Fred., forp., Kalby. 71 - Andreas, murerrn., Olstrup. 35 - Johs,, pclst., »Bøgelund«. 5 Jensen Hanø Poul, vognmand. Al lastkorsel tidf. Olstrup. 116 - Leif, værkfo., Mollevæ., H. Olstrup 123 - Poul Jæger, rhauf. 26 Jernbanestationen. 23v Johansen Carl, fhv. gdr., Olstrup. 138 Juhl R O., o.fenrik, Ronnebæk. 138 - Rie (so annonce I fag u. „Hunde"). 101 Jot gensen H., ejf^id.lidl.. Kalby, 64 - Hans A., gdr., Kalby. 38 - Llndorff, kobmd. 62* - Rlch., pclst., Olstrup Huslodder. 135 Klittoft J., mont., Olstr. Hu pr. H O. 128 Kristensen Johs., graver, H -Olstrup. 53 Kofter Anna. fru, Olstrup. 84 I^irsen A. M , fru, Olstrup. 27 - Herluf, gdr., Holme Olstrup. 50y - Sigurd, gdr., Kalby. 29v - Stig, gdr., Ærtebjerggrd., Kalby. 70 - Jens. handelamd, Olstrup. 89* - Hans Chr., husejer, H -Olstrup. 80 - Ernst, kobmd., Olstrup. 39 - Lars Peter, pclst., Olstrup. 20 Madsen Sten, o lrege. 55v - Edmund, repr., Mollevæ., H. O. 57v Mortensen P. E , Imd., Olstrup 10 - Gerda, fru, H.-Olstrup. 82 Mosvang Poul, gdr., Olstnip. 33 Nielsen H. V., gdr., Kalbyg&rd pr. N. 119 - Slgfr. O, gartner, H-Olstrup. 79 - Hllkjær C., husejer, Olstrup. 29y - Eln., hønserlejer, H. Olstrup. 60 - Jorgen konstruktør H, Olstnip. 57u - Jens Peter, pclst, Olstrup. 70 - Aage, repr.. Skovbrynet, H -O. 125 - Felix Ostergaard, repr., »Hytten«. 63 - Poul, slagter og krraturbdl., H. O. 90 - Alfr., sygekfmd.. pclst., Kalby. 130 - Jorgen, tomrer, Olstrup. 40 - Peder, vognm., Olstrup. 113 Norskov H., lærer, Holmevænget. 89v Olsen Otto, arbmd., Helmevænget

\fi«l

OI n I i ’ iii ) Jvmémmm

12u 162 123 4 113y 27y 48 32 175 »6 07y 37 86 47 165 106 12y 38x 40v 3x 30 185

Olsen L. P„ husejer, Niert cl*« pr. N Eln., AlderdomshL Næstelsø. Ottosen Poul, gdr., Bonderup pr. N. Pedersen J., bukkens!., Brandelev. - Margr., frk., Bonder. pr. N. - Chr., fdr., Dalf., LI. Tvede pr. Br. - Frands, fdr., Brandelev pr. Br. - B Host. gdr., Fiskcbækgrd. pr. Br. - Krlstof., gdr., pr. N. - Ernst H , Næstelsø Smedle. Petersen Oerh., fdr., Næstelsø pr. N - Frede, sygckkoss.. Niestels« pr. N. Plsseaek Roland, entrepr., Næstels«. Poulsen M, fdr.. Svtngkærgrd pr. N Rnsmuss« n Carl Johan, entr., Bran­ delev. Orm og atm fra Maglrhjvry- gnnrd* grusgrav < Nr. Tvede . - Anna, fru, Nægtelse pr. N. - Mans, husejer, Næstelso pr. N. - Hans M., gdr., Bonderup pr. N, - Pater, gdr., LI. Tvede pr. Br. - Emil, husejer, Nnstels« pr. N - Jens, pelst., Næstels#. Poul, pclst., LI. Tvede pr. B. I.flleliller • pers. MdlrJ«*« Ingemann Rem Nrandeiev Porsamllnfshua Rønnebæk Brugsforening, E. Kristensen. prT N Tlf.124521. Rønnebæk Vognmandsforretning VAON JENSEN ______ Telf Næstved 714870 Smede, og Maskinfabrik (J, Oamsbol) Ronnebæk pr. N. Telf. Næstved 724430 M AS. Næstels« Koblingsst pr N. Hfenbjnrn K A., dyrlæge, Brandelev, Sygeplejersken for Næstclso-Mogen- strup og Ronnebæk. Rygeplejef pr, N Sommer: 7 8 og li t4. Vinter: 8 o og 13-14, bedst om morgenen. Sontlergaard Hann, kukmand, Bonderup pr, ft, - Chr., prist, Næstelso pr. N. - - Bofenson A., smedem. Hrandelev. Sørensen Frede, pe|., Næstels« pr. N. *i. Tiiiii’itji VOGNMAND . RKANDRLBV pr. B Al Isstksrtrl med 4 o« • tons vons udføres. Tvedebrlnk J., fdr., Brandelev pr. Br. ™l,,lY™*n B- *dr.2 Brandelev pr Br Viv« Viktor, gdr.. Brandelev pr Br. OB vand og THORPAL ql ^ArntTTTSonisimTTffir'PensmarSr (746) 100

I .andsmimer (Of) 783. Pr. K. betyder pr. Klarskov. Øvrige postadr. pr. Lundby. Aben: Hverdage 7-10. Helligdage 8-la Centralbestyrer: Frk. Lilli Hansen Ballerup pr. L. K.T.A.S, delegeret: Gdr. Poul H Hat Ballerup.

20 Andersen A. Schou, fdr , Ballerup. 21 - Henrik, fdr., Ballerup. 18 - sv. Aa., skorstensfejerm., Baller , 0 Andreasen Rob, vognm„ Ballerup 69 Aune Hovedgaard. 7 Bagger Lorent«, bygm., Ballerup 30 Bojen B., hest., Tyrest., Kong Flr» 52u Christensen A.. fdr„ Ballerup IV ~ Poul, vognmd., Bkaverup pr. K 14 Christoffersen E., gdr.ake, Sallenm. 26 Ellersen Erik, godsejer, Ballerups Fax« Oldepot, tlf. Tnppern. 41. 40 Flyvestation Aune. 28 Frederiksen Fr, vognm« Ballerup * Hansen Aug., fisker, Aune. 10 - Jørgen, forp, StonhæJtgaard. 9 - Il P., gdr., sognerfm., Baller, pr. K •I - H. R., gdr., Ballenip 67 - Ludv., gdr., »Enghavegaard«. 24 - M., fdr., Kong Flrgaarde 52* - Niels Th . fdr Hnggaard. Kong 2 - Poul ff., gdr, Egely, Ballerup 17 * Tb., gdr, StrandgaArd, Ballenip fif. a»m n «F« 7.1 Jacobsen Hans., pare!. Ballerup pr. I * A* • *dr • Egeskovg, Ballenip 10 - Erik, gdr., Brotnosegaard pr. R. 38 - Ounnar, gdr., F.Allenip pr. K In " JPlr • Fjordf., Ballenip •0 - Jobs , gdr., Kastelev pr. R, om lorgcnsen J., Fuglebæksholm pr. K L.. entrepr, Ballenip. 61 - A. H., oberst Ijtn., flyvest. Avno 1.1 Knudsen V. Amby, smedem., Ballenij 07 I .arsen Verner, Ballenip. 28 - Viggo, slagter, 8allerup 13 Nielsen t

22

r; 188 33

171 80 81u

O-R

103

Ilt 74u 73

T-V

DET ER „TELEFONNØGLEN**, man »»ruger I Næstved og opland t

NR. FORT.

31 Bkadborg 8., proprM Balsbjerggrd. 56* Tengstedt K., pclst. Ballerup Btr. 22Wfllumsen J. P., tomrerm.. Ballenip

118 - Niels C., fhv. kobmd.. H -O. 18 - Fred. husejer, v. Land vejen.

/ f

Made with FlippingBook - Online magazine maker