Somnus nr 2_2018

VENTELISTENE pustestans Ventelistene for utredning for

Vi som pasienter må forholde oss til ventetidene som oppgis på nettstedet helsenorge.no. Vi har ingen andre steder å gå hvis vi vet at vårt lokale syke- hus har kjempelang ventetid og vi vil forsøke Fritt Sykehusvalg. Du må riktignok lete for å finne ventelistene (Velg behandlingssted/ ørenesehalssykdommer/ Søvnutredning for pustestopp) Når du har funnet listene blir du ganske forvirret og oppgitt. Du får oppgitt ventetid til utredning i den ene kolon- nen, og antall behandlinger sykehuset har utført i 2016! Nå er vi i mai 2018. Av de 30 behandlingsstedene som har offentlig avtale, er det 12 sykehus som ikke har levert tall for det antall pasienter de utredet i 2016. Det er merkelig. Seks av sykehusene har heller ikke oppdatert tallene for antall uker du må vente for å få en utred- ning. Det er flaut. Ventetid er ikke alltid ventetid Helsenorge.no oppgir selv at vente- tidene som oppgis i tabellen er estimert ventetid og ikke nød- vendigvis nøyaktig hvor lenge du må vente. Tallet angir hvor mange uker behandlingsstedet antar du maksimalt må vente på utredning eller behan- dling der. Alle henvisninger vurderes individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av hvor alvorlig syk- dommen din er, din helsetilstand, din medisinbruk og om du behandles for Marit Aschehoug Kommentar

Polygrafi – utredning for søvnapné. Da sover du hjemme med et enkelt utstyr på deg som leses av dagen etter.

flere diagnoser samtidig. Hvis du først skal til utredning og deretter til dagbehandling eller innleggelse, må du legge sammen ventetidene for å finne den totale ventetiden. Hvem behandler flest Haukeland i Bergen topper statis- tikken over antall utredninger i 2016. De utredet 1860 pasienter. Tønsberg sykehus utredet 1634 pasienter. Ahus utredet 1489 pasienter mens Aleris i Trondheim utredet 1450 pasienter. Molde utredet 1144 pasienter med Drammen like bak på 1124 pasienter utredet i 2016. (Dette er deres egne tall) De 18 sykehusene som har opplyst hvor mange de utredet i 2016, har utredet ca 13.300 pasienter med pustestans tilsammen. Det er et snitt på ca 740 pasienter hver. Hvis vi bruker det gjennomsnittet på de 12 sykehusene som ikke har oppgitt noe tall for 2016, så vil det si at det utre- des ca 22.000 pasienter i året for mulig søvnapné. Hvem har kortest ventetid Aleris i Trondheim har bare en ukes ventetid og har offentlig avtale. Aleris i Tromsø har ikke ajourført sine tall, men ligger på omtrent

samme ventetid som Aleris i Trondheim. Etter disse to private tilbudene, kommer Namsos sykehus på lederplass blant de offentlige sykehusene med seks ukers ventetid og Bodø med åtte uker. Ålesund og Mosjøen har 12 uker, Levanger og Tromsø sykehus har 14 uker og Narvik og Stavanger har 16 ukers ventetid. Førde, Tynset, Odda, St. Olav i Trondheim og Kongsvinger sykehus har alle 20 ukers ventetid. Hvem har lengst ventetid Moss topper den triste statistikken over lang ventetid for utredning med 50 uker. Drammen har fortsatt lang ventetid med 43 uker. Ahus og Harstad har 40 ukers ventetid. Tønsberg har 36 uker, med Gjøvik på 32 uker og Lovisenberg på 30 ukers ventetid. Haukeland, Elverum, Kirkenes og Kongsberg ligger mel- lom 24 og 26 ukers ventetid for poly- grafi for å diagnostisere mulig søvnapné. Følgende sykehus har ikke opp- datert sine tall for antall uker ven- tetid for utredning for søvnapné: Aleris Tromsø, Molde, Levanger, Arendal, Kristiansand, Skien.

17

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online