Somnus nr 2_2018

D umå alltid kunne dokumentere at du eier reseptpliktigemedisiner somdu harmed til eget bruk. Hvormye du har lov til å tamed vari- erermed type legemiddel, hvor du skal reise og hvor lenge. utenlandsreise Medisiner på – gode råd REISERÅD

Hvor mye kan du ta med deg av vanlige medisiner? Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medi- siner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måne- ders bruk. Det gjelder spesielle regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten. Vitaminer regnes vanligvis som kost- tilskudd og ikke som legemidler. Så lenge det er til eget bruk er det ingen begrensning på hvor mye du kan ta med deg på reise. Det gjelder vitami- ner som skal tas gjennom munnen og som ikke presenteres med medisin- ske påstander. Slike produkter regnes som kosttilskudd og reguleres av regelverk som Mattilsynet har ansvar for. Medisiner med virkestoffer som er oppført på dopingliste Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk. Medisiner som inneholder nar- kotiske virkestoffer kan du ta med for inntil 30 dagers bruk. Dette gjel- der for eksempel sterke smertestil- lende legemidler, sovemidler og beroligende midler. Du bør ha med deg en «Schengen -attest» som utste- des av apotek og gjelder i inntil 30

dager. Enkelte medisiner inneholder virkestoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten. Eksempler er medisiner som innehol- der sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin. For slike medisiner utsteder alle apotek «Schengen-attest» som gjelder inntil 30 dager. Reiser til land utenfor Schengen-området Til personlig, medisinsk bruk kan du fra Norge ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel ster- ke smertestillende legemidler, sove- midler, beroligende midler samt sentralstimulerende stoffer som for Schengen-land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike EØS-land: Island, Liechtenstein og Norge. EFTA-landet Sveits er ikke med i EØS-samarbeidet.

I EØS-området kan du ta med deg medisiner for inntil ett års forbruk. I Schengenområdet kan du ta med deg 30 dagers forbruk med en Schengen-attest. Utenfor EØS og Schengen kan du ta med medisiner for 30 dagers bruk. For å være helt sikker bør du uansett sørge for å ha:  Schengenattest  Legeattest  Medisinliste med utfyllende opplysninger og medisinene dine (på engelsk)  Alle medisiner i originalemballasje Medisinlisten bør være på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser) (Se egen sak om hvordan du lager listen). Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet. Det kan også være smart å ta med deg en utskrift av din kjernejournal, selv om den er på norsk. Der vil det stå hvilke legemidler du bruker, noe som kan være nyttig både for deg selv og en eventuell behandler. Tekst: Marit Aschehoug Foto: Scandinavian Stockphoto og Legemiddelverket

20

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online