Hygiëne Magazine 2021-2022

Gericht aan infectiepreventie en schoonmaakexperts. Mogelijk gemaakt door Vileda Professional

HYGIËNE MAG A Z I N E

Infectiepreventie en schoonmaak

Hygiëne debat 2021, een terugblik

Interview Caroline Haesebroek, hoe doen ze het in België?

Samenwerking schoonmaak en infectiepreventie, het LUMC vertelt

Which properties do you need? High absorbency for wet surfaces? Absolutely streak-free, lint-free cleaning

for glossy surfaces? Removal of grease and stubborn fingerprints in a single wipe – without chemicals?

MOGELIJK GEMAAKT DOOR VILEDA PROFESSIONAL

UITGAVE 2021-2022

INHOUDSOPGAVE

V O O R W O O R D Door Paul Harleman

P A G I N A 3

B E N E L U X H Y G I Ë N E D E B A T Terugblik op de 2021 editie

P A G I N A 4

I N T E R V I E W M E T T E S S A L A U R E T Deskundige infectiepreventie bij het UMC Amsterdam

P A G I N A 5

V S R O N D E R Z O E K H E R V U L B A R E S P R A Y F L A C O N S Door Prof. Dr. Paul Terpstra

P A G I N A 9

H O E K I E S J E E E N S C H O O N M A A K S Y S T E E M Goede keuze, goed resultaat

P A G I N A 1 1

I N T E R V I E W M E T C A R O L I N E H A E S E B R O E K Verpleegkundige ziekenhuishygiënist bij het Heilig Hart Zieken- huis, Leuven

P A G I N A 1 4

V E R T E L H E T O N S Luisteren, leren en verbeteren

P A G I N A 1 7

V S R O N D E R Z O E K H Y G I Ë N E S C H R O B Z U I G M A C H I N E S Door Prof. Dr. Paul Terpstra

P A G I N A 1 8

S A M E N W E R K I N G S C H O O N M A A K & I N F E C T I E P R E V E N T I E Wij-zij denken verbannen, LUMC Leiden

P A G I N A 2 0

.

W E T E N S C H A P Van gewoonte naar bewijs, ook in de schoonmaak

P A G I N A 2 2

V I L E D A P R O F E S S I O N A L B E N E L U X Even voorstellen

P A G I N A 2 3

p. 2

VOORWOORD

Na het hygiëne debat, dat niet alleen informatief was maar ook heel leuk, stel je jezelf de vraag, en nu? Wat we al snel wisten is dat het geen eenmalig initiatief moet zijn. Daarvoor was het veel te leuk en kregen we te veel positieve reacties. We gaan het volgend jaar zeker herhalen en daarnaast besloten we een magazine uit te geven, het Hygiëne Magazine. Met interessante artikelen en zonder reclame. Nou ja, bijna geen reclame. Een klein beetje, helemaal achterin, voor onszelf, Vileda Professional. We gokken er maar op dat je het ons gunt. Als beloning voor de inspanning. Maar daar blijft het dan ook bij. Paul Terpstra licht in 2 artikelen de VSR onderzoeken toe over de hygiënische risico’s bij het gebruik van hervulbare sprayflacons en schrobzuigmachines. We hebben infectiepreventie deskundigen Tessa Lauret van het UMC Amsterdam en Caroline Haesebroek van het Heilig Hart ziekenhuis Leuven mogen interviewen en als je wilt weten welke factoren een rol spelen bij het kiezen van een goed schoonmaaksysteem, dan heb ik daar mijn gedachten over mogen laten gaan en deel ik het graag. En dat is slechts een kleine greep uit al het interessante leesvoer.

Veel plezier bij het lezen van dit eerste Vileda Professional Hygiëne Magazine. Als je leuke ideeën of suggesties hebt, laat het ons weten.

Ing. Paul Harleman Applicatie Manager

p. 3

BENELUX HYGIËNE DEBAT

K E N N I S D E L E N Schoonmaken is een vak. Dat zal iedereen die in de professionele schoonmaak werkt onmiddellijk beamen. Ook Vileda Professional. Maar wij vinden dat we ook een bijdrage moeten leveren om het schoonmaakvak verder te verbeteren. En dan niet alleen met innovatieve oplossingen en producten, maar ook door het delen van kennis. Waar we zelf van leren delen we graag met anderen. B E N E L U X H Y G I Ë N E D E B A T Sinds 2018 organiseert Vileda Professional ieder jaar een Hygiëne Symposium. In het congrescentrum Ter Elst (Edegem, België). De laatste 2 jaar kon dit helaas niet doorgaan en dus bedachten we een nieuw initiatief, het Benelux Hygiëne Debat. Het Debat vond plaats op 1 juni en werd live uitgezonden. Met bijna 200 bezoekers en veel spontane, positieve reacties kan het met recht een succes genoemd worden. Noteer maar vast 7 juni 2022 in je agenda, want we hebben de smaak te pakken.

P R A T E N O V E R H Y G I Ë N E Vier deskundigen schoven bij ons aan tafel om te praten over zeven hygiëne vraagstukken. Het ging over UV-C desinfectie, het risico dat je loopt op verspreiding van micro- organismen bij het gebruik van hervulbare sprayflacons, zin en onzin van desinfectie van de lucht en wat nu beter is in de gezondheidszorg: de schoonmaak zelf doen of uitbesteden. Het is een interessante middag geworden met verrassende inzichten en stof tot nadenken. U I T Z E N D I N G G E M I S T Het één uur durende debat is livestream uitgezonden. Heb je om welke reden dan ook niet kunnen kijken dan kun je het debat in de vorm van een podcast beluisteren. Scan de QR code of bezoek het Vileda Professional Benelux Youtube kanaal.

p. 4

“ Uit audits vanuit infectie preventie was reiniging en desinfectie een aandachtspunt waar we een betere oplossing voor wilden hebben.” Tessa Lauret, Deskundige infectiepreventie, Amsterdam UMC

A M S T E R D A M U M C Het Universitair Medisch Centrum Amsterdam is in 2018 ontstaan uit een fusie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc), beide universitaire ziekenhuizen met een toonaangevende internationale reputatie. In totaal beschikken de twee ziekenhuizen over 1735 bedden en werken er ruim 15000 medewerkers. I N F E C T I E P R E V E N T I E Binnen het Amsterdam UMC is infectiepreventie een onderdeel van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, kortweg MMI. De afdeling MMI voert een actief beleid met betrekking tot infectiepreventie met als doel het voorkomen van ziekenhuisinfecties en het zo adequaat mogelijk oplossen van problemen rond ontstane ziekenhuisinfecties.

T E S S A L A U R E T Tessa Lauret is deskundige infectiepreventie en heeft zich, binnen een team van collega’s, bezig gehouden met de keuze van een reinigings- en desinfectiesysteem voor de reinigingstaken van zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers hebben specifieke schoonmaaktaken zoals de reiniging en desinfectie van verpleegkundige hulpmaterialen. Daarnaast komt het voor dat zorgmedewerkers de gevolgen van “ongelukjes” op moeten ruimen als de schoonmaakdienst niet bereikbaar is. De wens van het ziekenhuis was om een professionele en hygiënisch verantwoorde oplossing aan te kunnen bieden. Wij spraken met Tessa over het “hoe en waarom”.

p. 5

H O E E N W A A R M E E W E R D E R V O O R H E E N G E R E I N I G D ? “We gebruikten een sopje van water en een professionele interieurreiniger. Ook de verpleegkundigen. Deze manier van reinigen werkte niet naar tevredenheid. Je moet de reinigingsoplossing telkens verversen en wil je het helemaal goed doen, dan ook de materialen desinfecteren voordat je ze opnieuw vult en opnieuw gaat gebruiken. Dat is niet alleen onhandig, maar brengt ook risico’s met zich mee. De wens was een oplossing te vinden die beter is en handiger in gebruik. W A A R O M H E B B E N J U L L I E B E S L O T E N O M O V E R T E S T A P P E N O P S I N G L E U S E M I C R O V E Z E L ? “De methode van Vileda Professional met de Single Use microvezeldoek was voor ons de beste oplossing. Vileda is een van de grotere leveranciers, we zien jullie op het jaarlijks congres van het VHIG (Red: Nederlandse Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg), we kennen Vileda Professional van naam en op een paar afdelingen werden de Vileda doeken al naar tevredenheid gebruikt.” H O E G R O O T I S D E R O L V A N I N F E C T I E P R E V E N T I E G E W E E S T B I J D E B E S L I S S I N G ? “Ik denk dat de rol van infectiepreventie bepalend is geweest. Wij zagen dat het reinigings- en desinfectiebeleid niet altijd volledig werd nageleefd. Daar moest wat mee gebeuren. Maar we hebben in dit overgangsproces bewust niet alles zelf gedaan. We wilden een breed draagvlak. Infectiepreventie is een onderdeel van het proces en kan de kar niet alleen trekken.

Daarom heeft het ziekenhuis een projectleider aangesteld. In ons geval was dat iemand vanuit het facilitaire bedrijf.”

K A N I N F E C T I E P R E V E N T I E V E R P L I C H T E N ?

“Tot op zekere hoogte kunnen wij dat doen, maar uiteindelijk zijn wij een adviserend orgaan. Als medewerkers wat anders doen dan het gekozen beleid, kunnen en zullen wij hen daar zeker op attenderen. Ook wordt het in verslaglegging vastgelegd en als er onaanvaardbare risico’s ontstaan gaan we er wat mee doen. Met inkoop hebben we de afspraak dat als afdelingen wat anders willen bestellen dan voorgeschreven, inkoop eerst met ons overlegt. Dat werkt heel goed. Dat men op een andere manier gaat reinigen en desinfecteren dan wij hebben geadviseerd gebeurt overigens niet veel. De meeste collega’s erkennen ons als de specialist en volgen het beleid. Overigens heeft de huidige situatie met Corona wel als een katalysator gewerkt. Veel mensen weten ons beter te vinden en er wordt ook meer aan ons gevraagd. Waar men eerder nog wel eens wijzigingen uitstelde, wordt nu veel sneller gereageerd. Een heikel punt is nog steeds wie wat schoon maakt. Daar zijn we nog lang niet uit. Het is een van de punten die we hoog op de agenda hebben gezet.” D E D O E K W O R D T A L L É É N M E T W A T E R B E V O C H T I G D . W A T Z I J N V O L G E N S J U L L I E D E V O O R D E L E N ? “Het grote voordeel vanuit infectiepreventie is dat we vanuit de literatuur weten dat microvezel beter schoon maakt dan een sopje met water en zeep. Om te beginnen is het nadeel van een sopje dat je het moet maken. Dat kost relatief veel tijd. Uit audits bleek dat het beleid niet altijd juist werd opgevolgd. Er werd bijvoorbeeld niet gelet op de concentratie van de oplossing en soms werden er andere producten gebruikt dan voorgeschreven. Die risico’s heb je niet als je disposable microvezeldoekjes gebruikt die je alleen met water bevochtigt. Het concept van Vileda is makkelijker en veiliger.”

“Wij zagen dat het reinigings- en desinfectiebeleid niet altijd correct werd opgevolgd.”

p. 6

H E B B E N J U L L I E K A N T E N K L A A R V O O R B E V O C H T I G D E S I N G L E U S E D O E K J E S O V E R W O G E N ? “Vanuit infectiepreventie hebben we dat eigenlijk niet overwogen omdat je weet dat de microvezeldoek zijn werk bewezen beter doet dan die andere doeken. Als je dan overstapt dan kun je maar beter voor het best mogelijke kiezen. Ons standpunt is daarom altijd geweest, we gaan overstappen en we doen dat met een microvezeldoek. Want waarom zou je overstappen op iets wat op zich wel prettiger werkt voor verpleegkundigen, maar niet je infectiepreventie problemen optimaal oplost.” H O E H E B B E N J U L L I E D E O V E R S T A P N A A R D E S I N G L E U S E M I C R O V E Z E L M E T H O D E G E O R G A N I S E E R D ? “Samen met mijn collega deskundige infectiepreventie Laura Cadenau hebben we dit project geimplementeerd. Daarbij hebben we intensief samengewerkt met de projectleider die verantwoordelijk was voor de praktische implementatie. Die heeft echt heel veel voor ons gedaan. Hij was het aanspreekpunt en heeft veel met de afdelingen overlegd. Budgettaire zaken, bij ons moeten de afdelingen het zelf betalen, maar ook praktische zaken zoals de plek waar men de dispenser zou willen hebben en de onderlinge afstemming van alle betrokkenen. Infectiepreventie heeft nieuwe protocollen geschreven en de contactpersonen infectiepreventie bijgeschoold.” (red: verpleegkundigen of doktersassistentes die naast hun werk infectiepreventie als aandachtsveld hebben en het eerste aanspreekpunt op de afdeling zijn als het om infectiepreventie gaat). We hebben een filmpje gemaakt waarin we laten zien hoe je de MicronSolo doek moet gebruiken en wat het nieuwe desinfectiebeleid is. Daarnaast hebben we zelf een informatieve folder gemaakt en overal uitgedeeld. Vileda heeft ons geholpen met het aanleveren van content en voor hun deel met ons meegekeken.”

W I E G E B R U I K E N D E M I C R O N S O L O D O E K ?

“Iedereen behalve de reguliere schoonmaak. Dus de artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere zorgverleners. Alles wat niet tot het takenpakket van de schoonmaakdienst behoort, moet uiteindelijk door iemand anders schoongemaakt worden. Voor die doelgroepen hebben we de Vileda MicronSolo Single Use microvezeldoek geïntroduceerd. Nu, vanwege Corona, is de doelgroep zelfs iets verder uitgebreid. Mensen met een kantoorfunctie willen graag hun eigen werkplek schoonmaken en de arbeidshygiënisten hebben daarin ons advies overgenomen. In elke pantry komt een dispenser met MicronSolo reinigingsdoekjes te hangen. In een koffie corner is altijd een waterpunt. Haal je een kopje koffie, dan kun je gelijk een doekje bevochtigen en meenemen naar je werkplek.” M A A R D O E T D E S C H O O N M A A K - D I E N S T D A T D A N N I E T , H E T S C H O O N M A K E N V A N D E W E R K P L E K ? “Jawel, maar niet elke dag. En de schoonmaakdienst mag geen papieren of spullen op het bureau verplaatsen. Toetsenborden en de computermuis behoren niet tot het takenpakket van de schoonmaakdienst. Dat kunnen de kantoormedewerkers nu zelf doen. Daarnaast wordt de MicronSolo microvezeldoek ook gebruikt voor een gerichte reiniging van vergaderruimtes, tussen vergaderingen door.” D E S I N F E C T E R E N D E K A N T O O R M E D E W E R K E R S O O K ? “Nee, reinigen is voldoende. Het is om meerdere redenen niet goed om onnodig te desinfecteren.”

“Haal je een kop koffie, dan kun je gelijk een doekje bevochtigen en meenemen naar je werkplek.”

p. 7

W A T W A S H E T L A S T I G S T B I J D E I N V O E R I N G V A N M I C R O N S O L O ? “Op zich zijn we bij de invoering niet veel tegen weerstand aangelopen. De invoering liep binnen het VUmc vrij soepel omdat het voor de meeste afdelingen veel makkelijker was dan het werken met een sopje. Voor enkele afdelingen was het wat lastiger omdat een waterpunt ontbrak. Ook voor een afdeling die relatief veel doekjes op een dag gebruikt is het wat lastiger omdat ze te vaak naar de kraan moeten lopen en dat hun proces enigszins verstoort.” (red: Vileda MicroOne Single Use microvezeldoek voorziet in een oplossing). “We gaan het concept nu ook op onze andere locatie, het AMC, invoeren. Daar werkt de zorg veel met een kant en klaar voorbevochtigde disposable doek en is de weerstand om hier van af te stappen hoger. Om die reden hebben we een vergelijkende test gedaan en daar foto’s met uitleg bij gemaakt. Daarmee laten we overduidelijk zien dat de MicronSolo microvezeldoek met alleen water veel beter reinigt dan een niet-microvezeldoek die voorbevochtigd is met een oplossing van een reiniger. Dat helpt enorm om mensen te overtuigen.”

V O N D E N M E N S E N H E T L A S T I G D A T Z E G E E N Z E E P M E E R M O C H T E N G E B R U I K E N ? “Vreemd genoeg niet. Ik had meer weerstand verwacht omdat ik het probleem vanuit mijn vorige ziekenhuis wel ken. Maar nu gebeurde dat bijna niet.” H E B B E N J U L L I E A L V E R B E T E R I N G E N K U N N E N Z I E N ? “Door Corona hebben we minder tijd gehad om onze reguliere audits uit te voeren. Wel hebben we vragen verzameld die we ook gaan beantwoorden. Maar we zien nu al dat er minder vragen zijn dan voorheen. We hebben bij de invoering ook nieuwe protocollen gemaakt en voorlichting gegeven. Ik denk wel dat het voor de medewerkers al met al veel duidelijker is geworden. Wij zijn er blij mee.”

p. 8

HERVULBARE SPRAYFLACONS HYGIËNISH?

Door Prof. Dr. Paul Terpstra

H E R V U L B A A R O F É É N M A L I G Als je een oppervlak reinigt met de spraymethode wordt er gebruik gemaakt van een sprayflacon. Die is gevuld met water of een oplossing reinigingsproduct. Er bestaan sprayflacons met een “ready to use” inhoud waarbij je de flacon weggooit als hij leeg is. Maar ook worden er sprayflacons gebruikt die je telkens weer opnieuw vult. Dat bespaart kosten en reduceert afval. Maar hoe groot is het gevaar dat er micro-organismen in gaan groeien die je vervolgens verspreidt. Dat kan serieuze gevolgen hebben. De Nederlandse Vereniging Schoonmaak Research liet het onderzoeken en presenteerde de resultaten in maart 2019. H E R V U L B A R E S P R A Y F L A C O N S , E E N G E V A A R ? Het uitgangspunt van het VSR onderzoek is dat sproeiflacons op drie manieren besmettingsgevaar kunnen opleveren: via de contactvlakken aan de buitenzijde, via de vloeistof waarmee de flacon gevuld is en/of via een biofilm aan de binnenwand van de flacon.

Paul wetenschappelijk onderzoeker en lid van de technische commisie Vereniging Schoonmaak Research. Hij was één van de gastsprekers tijdens het Benelux Hygiëne Debat 2021. Terpstra is

Volgende pagina >>

p. 9

VSR ONDERZOEK

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de vloeistof die uit de gebruikte, hervulbare sproeiflacons wordt gedoseerd microbieel verontreinigd kan zijn. Van de 61 sproeiflacons die in deze studie zijn onderzocht zijn in 44 flacons micro- organismen aangetroffen. De mate van besmetting die met de toegepaste proefopzet is gevonden varieert. Verder blijkt dat zich in de sproeiflacons zowel vrije kiemen als gebonden kiemen bevinden. De onderzoeksresultaten laten zien dat zelfs na een hygiënische behandeling conform de WIP/RIVM richtlijnen, er nog gebonden kiemen in de sproeiflacons aanwezig zijn. Het aantal onderzochte sproeiflacons is te klein voor een statistisch onderbouwde bevestiging van dit effect, maar de maximale aantallen lijken lager te zijn dan in onbehandelde sproeiflacons. Als reinigingsmiddel bij het reinigen vanuit besmette flacons op oppervlakken wordt gebracht dan belanden ook de aanwezige

micro-organismen op dit oppervlak. Het risico hiervan is afhankelijk van de dosering, de verblijftijd van de micro- organismen op het oppervlak, het soort oppervlak, het type kiem en het gebruik van het oppervlak. Het is daarnaast zeer aannemelijk dat een deel van de kiemen via aerosolvorming tijdens het sproeien in de omgevingslucht terecht komt. Beide voorgaande hygiënerisico’s zijn in dit onderzoek niet nader onderzocht.

Bron: Hygiëne van hervulbare sproeiflacons en Hygiëne van

hervulbare sproeiflacons II, Prof.Dr. P.M.J.Terpstra. Uitgave van de VSR (www.vsr-schoonmaak.nl)

p. 10

HOE KIES JE EEN SCHOONMAAK- SYSTEEM

Door Ing. Paul Harleman

S C H O O N M A A K S Y S T E E M Voordat we het gaan hebben over het kiezen van een schoonmaaksysteem is het belangrijk te definiëren wat nu eigenlijk een schoonmaaksysteem is. Concept, systeem en methode zijn begrippen die in de praktijk veel door elkaar gebruikt worden. Duidelijkheid en consequent gebruik van de begrippen is daarom belangrijk. Een systeem is een entiteit die is samengesteld uit meerdere kleinere componenten, en die door de relaties tussen de componenten enige mate van samenhang, ordening en complexiteit vertoont. Voor een schoonmaaksysteem geldt dat natuurlijk ook en zijn de componenten: methode, regime en producttype. Uitleg over de componenten volgt verderop, maar eerst moeten we het hebben over de criteria waaraan we de te kiezen componenten toetsen. W A T I S B E P A L E N D ? Bij het schoonmaken van objecten hebben we bepaalde doelen. Of dat nou om een gebouw gaat of een medisch instrument, we willen met het schoonmaken iets bereiken. En ook stellen we eisen aan de manier waarop we dat doel bereiken. Zo kan het doel zijn een bepaald hygiënisch niveau (kiemarm of kiemloos

oppervlak) te bereiken of een vlekkenloos resultaat (optische kwaliteit). Maar ook kosten, ergonomie of gebruiksgemak spelen een rol. Vrijwel altijd spelen meerdere eisen en wensen een rol, maar voor het kiezen van een schoonmaaksysteem is het belangrijkste criterium leidend. K I E Z E N I N 3 S T A P P E N De eerste stap is het kiezen van je belangrijkste keuze criterium met aansluitend, in volgorde van belangrijkheid, de overige criteria. Bij de tweede stap hou je de componenten van het schoonmaaksysteem tegen het licht van je belangrijkste criterium en bepaal je welke methode, regime en producttype het best aan jouw criterium voldoen. Die keuzes vormen dan tezamen het voor jouw situatie best passende schoonmaaksysteem. De derde en laatste stap is de keuze voor een specifiek productconcept binnen een producttype.

Volgende pagina >>

p. 11

3 COMPONENTEN

M E T H O D E , R E G I M E E N P R O D U C T T Y P E Methode, regime en producttype zijn de drie componenten van een schoonmaaksysteem. Welke keuzes zijn er? 1 . M E T H O D E Binnen de professionele schoonmaak kennen we 4 methodes: Spoelen - doeken of moppen worden tijdens het reinigen telkens in een detergentoplossing uitgespoeld, uitgewrongen en opnieuw gebruikt. Sprayen - een vloeistof wordt op de doek of mop gesprayd om er daarna een oppervlak mee te kunnen reinigen. De doek of mop wordt niet uitgespoeld en hergebruikt maar gaat na gebruik in de was. Pre-prepared - een aantal doeken of moppen worden van te voren tegelijkertijd bevochtigd met een afgemeten hoeveelheid vloeistof. De doek of mop wordt niet uitgespoeld en hergebruikt maar gaat na gebruik in de was. Machinaal - bij het reinigen van grotere oppervlakken of specialistische reiniging worden vaak machines ingezet.

Voor een efficiënt gebruik van de reinigingsdoek wordt aanbevolen de doek 2 of 3 keer te vouwen en tijdens het reinigen regelmatig naar een schone zijde te draaien.

2 . R E G I M E Regime is een nieuw begrip in de schoonmaak vaktaal. Vileda Professional heeft de term ter verduidelijking ingevoerd. Regime heeft te maken met het voorkomen van kruisbesmettingen. We kennen twee regimes: Éénkamer regime - voor elke kamer worden schone schoonmaakmaterialen zoals doeken, moppen, schuursponzen gebruikt. Gebruikte materialen gaan in de was of in geval van Single Use worden ze weggegooid. Meerkamer regime - materialen worden in meerdere kamers gebruikt. Eventueel worden ze tussendoor in een detergentoplossing uitgespoeld.

p. 12

3 . P R O D U C T T Y P E We kennen twee producttypes namelijk, wasbaar en disposable (Single Use). Beide producttypes hebben voor- en nadelen en kennen vaak specifieke toepassingen. Het gebruik van wasbare materialen vereist een interne of externe was- en droogvoorziening. Dat is wel even belangrijk in geval van de keuze voor wasbare producten. V O O R B E E L D We nemen een situatie met hygiëne als belangrijkste criterium. De systemen waaruit je dan kunt kiezen hebben een verschillend hygiëne niveau. Het overzicht laat zien wat de mogelijkheden zijn en wat de combinatie geeft met het meest hygiënische resultaat. Wil je bijvoorbeeld het hoogst mogelijke resultaat dan is het schoonmaaksysteem: Éénkamer regime + Single Use + Pre-prepared. Uiteraard kijk je daarna of dit haalbaar is en zo niet, dan beoordeel je de haalbaarheid van de tweede keuze.

Heb je je keuze bepaald, dan vul je het producttype in met een specifiek productconcept. Vileda Professional heeft bijvoorbeeld meerdere Single Use concepten waaruit je kunt kiezen.

Tenslotte, wil je hulp bij je keuze? Schakel dan een adviseur in.

p. 13

C A R O L I N E H A E S E B R O E K Caroline Haesebroek is verpleegkundige ziekenhuishygiënist verbonden aan het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Daarnaast is ze wondzorgspecialist, externe auditor bij Qualicor (red: een stichting zonder winstoogmerk die kwaliteit audits in de zorg aanbiedt) en lid van de Werkgroep Infectiebeheersing (WIN) van het NVKVV. Binnen het Heilig Hart Ziekenhuis werkt Caroline nauw samen met het diensthoofd onderhoud voor het optimaliseren van het infectiepreventie- en infectiecontrolebeleid op het vlak van hygiëne bij de schoonmaak. Zo wordt er informatie gegeven en afspraken gemaakt over het onderhoud in het ziekenhuis. Zij heeft zich onder andere beziggehouden met de keuze van een reinigings- en desinfectiesysteem voor isolatiekamers en een professionele oplossing voor de schoonmaaktaken van zorgverleners. Het Heilig Hart Ziekenhuis wil daarmee zorgverleners en de schoonmaakdienst een professionele en hygiënisch verantwoorde oplossing bieden. Na een testperiode is er gekozen voor de MicroRoll Single Use microvezeldoek van Vileda Professional die eind 2019 bij het ziekenhuis is ingevoerd. “A ls een goede reiniging volstaat en desinfectie niet nodig is willen we het gebruik van een desinfectans vermijden. Dat de microvezeldoek alleen met water bevochtigd hoeft te worden en een reinigingsproduct niet nodig is heeft zeker voordelen.” Caroline Haesebroek, verpleegkundige ziekenhuishygiënist, Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

H E I L I G H A R T Z I E K E N H U I S Het Heilig Hart ziekenhuis Leuven opende in 1899 haar deuren met 16 patiëntenkamers. Destijds opgericht door de zusters van de Congregatie van Franciscanessen van de heilige Familie uit Eupen is het ziekenhuis uitgegroeid tot een volwaardig en hoogwaardig regionaal ziekenhuis. In totaal beschikt het Heilig Hart Ziekenhuis over 287 erkende bedden, werken er bijna 900 medewerkers en behoort het tot het Plexus ziekenhuisnetwerk. I N F E C T I E P R E V E N T I E De voornaamste doelstelling van het team ziekenhuishygiëne is het ontwikkelen, coördineren, implementeren en beheersen van het strategisch beleid m.b.t. infectiepreventie en controle binnen het ziekenhuis teneinde de zorginfecties te verminderen en de kwaliteit van de zorgverlening in het ganse ziekenhuis te optimaliseren. Zorginfecties zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting van een verblijf in het ziekenhuis. Het team ziekenhuishygiëne bestaat uit drie medewerkers en wordt ondersteund door referentieverpleegkundigen die als aandachtsgebied de hygiëne aspecten op de werkvloer bewaken (red: intermediair tussen infectiepreventie en zorgverleners).

p. 14

W A A R O M H E B B E N J U L L I E B E S L O T E N O V E R T E S T A P P E N N A A R D E M I C R O R O L L ? “Voor het reinigen van isolatiekamers gebruikte de schoonmaakploeg wasbare microvezeldoeken. Die staken ze dan na gebruik in zakjes en werden met een speciaal wasprogramma machinaal gereinigd. Dat vonden we veel te omslachtig. We wilden iets gemakkelijks maar ook iets wat goed en veilig is. Wij geloven in het reinigen met microvezel, een techniek die zich inmiddels wel bewezen heeft. Disposable doeken moesten hier dus ook aan voldoen. Vervolgens zijn we door Corona veel meer gezichtschermen gaan gebruiken. We hadden heel veel problemen bij het kuisen van de shields zoals bijvoorbeeld krassen en strepen. Met de disposable microvezeldoek heb je dat niet, waren de shields schoner en gingen ze langer mee. Tenslotte zijn we door de ervaring met de shields de microvezeldoeken ook gaan gebruiken op neonatologie. Het krasvrij en streeploos kuisen van couveuzes door zorgverleners was namelijk ook altijd nog een probleem. Met de disposable microvezeldoek krijgen we nu een mooi en proper resultaat. Onze zorgverleners zijn er heel blij mee.” W I E G E B R U I K E N D E M I C R O R O L L D O E K E N ? “In eerste instantie hebben we de Single Use microvezeldoeken ingezet bij de schoonmaakploeg, voornamelijk voor gebruik in isolatiekamers. We gebruiken daar nu Single Use omdat we hiermee de wascyclus vermijden. Dat werkte zo goed dat we verder zijn gaan kijken en de microvezeldoek ook zijn gaan inzetten bij onze zorgverleners voor reiniging en desinfectie van medische materialen. Zij hadden nood aan een systeem waarbij je een hygiënisch maar ook zichtbaar mooi resultaat krijgt. Opvallend was dat, aangezwengeld door Covid-19, niet-zorgverlenende functies de doek eveneens zijn gaan gebruiken. Zo zien we dat veel medewerkers op administratieve afdelingen de wegwerp microvezeldoek ook gebruiken. Door Covid-19 was er heel wat angst voor besmettelijkheid van de omgeving en met de microvezeldoek kunnen ze oppervlakken zoals gemeenschappelijke toetsenborden, deurklinken en werkplekken naar behoefte extra zelf reinigen. Daar wordt

dankbaar gebruik van gemaakt. Ook in vergaderzalen staat een rol. Al met al zullen we waarschijnlijk extra dispensers nodig hebben.”

W A A R M E E W E R D E R D O O R Z O R G V E R L E N E R S V O O R H E E N G E R E I N I G D ? “Zorgverleners gebruiken desinfectieproducten, maar als ze die moesten inzetten was het altijd zoeken naar een doekje. Soms namen ze een handdoekje, papier, een washandje of iets anders wat beschikbaar was. We zijn daarom gaan zoeken naar makkelijkere systemen. Naast geïmpregneerde desinfecterende doekjes die overal beschikbaar zijn, hebben we voor de disposable microvezeldoek gekozen. Daarmee kunnen ze desinfectans opbrengen maar ook, bevochtigd met koud kraanwater, reinigen.” H O E G R O O T I S D E R O L V A N I N F E C T I E P R E V E N T I E G E W E E S T B I J D E B E S L I S S I N G ? “Infectiepreventie heeft een belangrijke rol vervult. Nadat Vileda Professional het concept bij ons heeft voorgesteld, heb ik met het diensthoofd onderhoud overlegd en zijn we gaan testen in isolatiekamers. Dat was positief. Vervolgens hebben we de MicroRoll ingebracht bij ons medisch materialen comité. Daar hebben we ons voorstel goed moeten beargumenteren waarbij geschat verbruik, kosten en welk product het eventueel vervangt belangrijke factoren zijn. De schoonmaakdienst heeft het snel opgepakt omdat ze de voordelen zagen en ervaarden.

“Opvallend was dat, aangezwengeld door Covid-19, niet- zorgverlenende functies de doek eveneens zijn gaan gebruiken.”

p. 15

Bij zorgverleners hebben wij het systeem via referentiever- pleegkundigen en hoofdverpleegkundigen geïntroduceerd. Nu wordt het systeem naar tevredenheid gebruikt en niet meer betwist.”

kan worden en wanneer desinfectie noodzakelijk is.”

W A T W A S H E T L A S T I G S T B I J D E I N V O E R I N G V A N M I C R O R O L L ? Caroline denkt enige tijd na en komt tot de conclusie: ”Ik kan mij niet herinneren dat er noemenswaardige hindernissen genomen moesten worden. Waar we wel tegenaan liepen waren vooral kleine praktische zaken. Maar al met al zijn we er altijd weer goed uitgekomen.” H O E H E B B E N J U L L I E D E O V E R S T A P N A A R D E M I C R O R O L L G E O R G A N I S E E R D ? “In eerste instantie was er de test door medewerkers van de schoonmaakploeg. Die hebben we het systeem en gebruik toen al uitgelegd. Ook hebben we uitleg gegeven aan de zorgverleners op de afdelingen waar de test ging lopen. Niet in een vergaderzaaltje, maar op de afdeling zelf. Toen het eenmaal ingevoerd was hebben de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne de afdelingen begeleid bij de invoering. Voor wat betreft het ophangen van de dispensers werken wij met een “ticket systeem”. Via tickets verzoeken wij de technische dienst (TD) de dispensers op te hangen en geven aan op welke locaties dat moet gebeuren. De TD overlegt dan zelf met de desbetreffende afdeling waar precies de dispensers opgehangen moeten worden. We hebben een relatief klein ziekenhuis met korte lijnen, dus dat was makkelijk uit te voeren.” H E B B E N J U L L I E A L V E R B E T E R I N - G E N K U N N E N Z I E N ? “Wij werken sinds kort naast visuele kwaliteitsbeoordelingen van gereinigde oppervlakken ook met ATP metingen zodat we tevens een controle hebben op de niet-visuele reinigingskwaliteit. Dat doen we bijvoorbeeld in een patiëntenkamer na ontslag van een patiënt. We zien daar goede resultaten maar omdat we ATP eerder niet voor dit doel gebruikten heb ik geen vergelijk. De schoonmaakploeg gebruikte al microvezel materialen, wasbare. Voor de zorgverleners is dat anders. Zij gebruikten voorheen géén microvezel. Ook daar gaan we in de nabije toekomst ATP metingen doen.”

K A N I N F E C T I E P R E V E N T I E V E R P L I C H T E N ?

“Verplichten wil ik het niet noemen, maar het is wel de bedoeling dat men met de microvezeldoek gaat werken. We hebben een dispenser voor de microvezeldoeken op elke verpleegafdeling geïnstalleerd. Het wordt vooral als een handig doekje ervaren.” D E M I C R O R O L L W O R D T V O O R R E I N I G I N G A L L É É N M E T W A T E R B E V O C H T I G D . W A T Z I J N V O L - G E N S J U L L I E D E V O O R D E L E N ? “Voor ons is het belangrijkste dat als iets gereinigd wordt (zoals high touch oppervlakken), er kiemreductie is. Het hygiënisch resultaat moet voldoende zijn. Als dat met een microvezeldoek en alleen water bereikt kan worden is het een groot voordeel. Desinfectieproducten kunnen soms ademhalingsproblemen, brandwonden of huidirritatie geven. Dus als een goede reiniging volstaat en desinfectie niet nodig is willen we het gebruik van een desinfectans vermijden. Dat de microvezeldoek alleen met water bevochtigd hoeft te worden en een reinigingsproduct niet nodig is heeft zeker voordelen. Vooral voor de zorgverleners. Die hebben echt geen emmertje met water en zeep klaar staan om de doeken in te bevochtigen. Dat willen we vanuit infectiepreventie ook helemaal niet.” V O N D E N M E N S E N H E T L A S T I G D A T Z E G E E N “ Z E E P ” M E E R M O C H T E N G E B R U I K E N ? “Ja, dat komt wel eens voor. Mensen moeten eraan wennen dat er geen “zeepgeur” meer is. Zeep ruikt lekker en dat missen ze dan. Ook zien we zorgverleners die vanwege het geurtje, “voor de zekerheid” of uit praktische overwegingen toch een desinfecterende spray gebruiken terwijl ze alleen maar hoeven te reinigen. Maar soms moet er natuurlijk wel gedesinfecteerd worden, dus het is belangrijk vast te leggen wanneer gereinigd

p. 16

Vertel het ons

H O E Z O V E R T E L H E T O N S ? Nou gewoon, vertel het ons. Vertel ons wat je goed aan ons vindt, maar vooral ook wat beter kan. Vertel ons waar je nog steeds geen oplossing voor kunt vinden en vertel ons wat je zou ontwikkelen als jij een fabrikant van schoonmaak hulpmaterialen zou zijn. Dat willen we namelijk graag van je weten. Omdat we schoonmaakoplossingen en -producten niet voor onszelf ontwikkelen maar voor jou en je collega’s. Wij willen ook van jullie leren. Wij willen leren hoe jullie werken en waar je tegenaan loopt in de schoonmaak of desinfectie. Om jullie beter te kunnen begrijpen en gewoon omdat we met z’n allen bij Vileda een beetje schoonmaakgek zijn. Wij vinden het gewoon leuk en worden geprikkeld als iedereen roept, “dat kan niet”. En voordat we het vergeten, we willen ook graag van je horen hoe wij het doen. Vind je dat we onze afspraken nakomen, goed en op tijd leveren, je snel wordt teruggebeld, vragen niet lang blijven liggen. Noem het maar op. We doen ons uiterste best maar zijn zeker niet perfect. Perfect is misschien ook wel heel hoog gegrepen, maar het moet wel aan je verwachtingen voldoen en bijna perfect zijn. En daarom nodigen wij jullie allemaal uit om ons te vertellen wat belangrijk voor jullie is en waar je graag een oplossing voor zou willen hebben. Dat mag

van alles zijn als het maar met schoonmaken en desinfectie te maken heeft. En stuit je op een interessant onderzoek of heb je andere infomatie die je wilt delen. Ook daar zijn we blij mee. Mail ons op info.bnl@vileda-professional.com of maak een afspraak met een Vileda Professional professional.

Paul Harleman - Applicatie Manager paul.harleman@fhp-ww.com Eric ter Hart - Sales Manager Nederland eric.terhart@fhp-ww.com

Johan Felix - Area Manager NoordOost Nederland johan.felix@fhp-ww.com Martijn Gilhuis Area - Manager West Nederland martijn.gilhuis@fhp-ww.com Hadiya Walizada - Area Manager Zuid Nederland hadiya.walizada@fhp-ww.com Nicolas Van de Vliet - Sales Manager België nicolas.vandevliet@fhp-ww.com Paul Dumon - Area Manager Vlaanderen paul.dumon@fhp-ww.com Pascal Mylle - Area Manager Brussel & Wallonië pascal.mylle@fhp-ww.com

p. 17

SCHROBZUIG- MACHINES, ONHYGIËNISCH?

Door Prof. Dr. Paul Terpstra

V E R V U I L E N S C H R O B Z U I G - M A C H I N E S D E O M G E V I N G S - L U C H T Schrobzuigmachines worden gebruikt om grote, vrije vloeroppervlakken te reinigen. De machines hebben een schoonwatertank en een tank voor vuil water. Vanuit de schoonwatertank wordt reinigingsvloeistof onder de draaiende borstels of pads gedoseerd. Aan de achterzijde van de machine wordt het vuile schrobwater opgezogen naar de vuilwatertank. Dat is het principe. Theoretisch gezien kan de luchtstroom die de schrobzuigmachine verlaat besmet zijn met gecontamineerde opgezogen reinigingsvloeistofdeeltjes (aerosol). De vraag is dan ook, bestaat er een risico dat de uitblaaslucht van de machine de omgevingslucht besmet met micro-organismen en zo ja, hoe groot is dan dat risico en is er een gevaar voor de gezondheid van de mens. Bovenstaande vraag is voorgelegd aan de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) die er onderzoek naar liet doen.

V U I L W A T E R T A N K Het onderzoek is opgesplitst in twee series proefnemingen. In de eerste onderzoekserie is onderzocht in welke mate de retourvloeistof in de vuilwatertank van een schrobzuigmachine na gebruik in een praktijksituatie met micro-organismen is besmet. In een 5-tal ziekenhuizen (verspreid over Nederland) is bij twee in gebruik zijnde schrobzuigmachines de besmettingsgraad van de vloeistof in de vuilwatertank direct na gebruik onderzocht. In alle vuilwatertanks van de schobzuigmachines, die zijn onderzocht, zijn substantiële aantallen micro-organismen aangetroffen. Het per ziekenhuis gemiddelde gemeten kiemgetal varieert van 4,4 tot 7,1 Log TPC/ml.

p. 18

VSR ONDERZOEK

U I T B L A A S L U C H T In de tweede onderzoekserie is onderzocht of en in welke mate micro-organismen in de opgezogen reinigingsvloeistof tijdens het schrobzuigen worden verspreid in de omgevingslucht. Er is een serie schrobzuigproeven uitgevoerd met een middelgrote conventionele éénschijfs schrobzuigmachine. De reinigingsvloeistof in de schoonwatertank van deze machine is hierbij vooraf kunstmatig besmet met een model-organisme (Saccharomyces cerevisiae).

G E E N G E Z O N D H E I D S R I S I C O ’ S Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzing is dat schrobzuigen met een schrobzuigmachine micro-organismen in de lucht verspreidt. Is de machine voorzien van een HEPA-uitblaasfilter dan is de uitblaaslucht vaak schoner dan de lucht in de ruimte. Aanwezige personen in een ruimte waar machinaal gereinigd wordt met een schrobzuigmachine lopen daardoor geen risico op besmettingen.

Bron: Hygiëne schrobzuigmachines, Prof.Dr. P.M.J.Terpstra. Uitgave van de VSR (www.vsr-schoonmaak.nl)

p. 19

SCHOONMAAK IS TEAMWORK Samenwerking schoonmaak en infectiepreventie

“Door samen te werken kom je tot een optimaal schoonmaakresultaat. ” Eenheid Infectiepreventie van het LUMC Annelies Kiel, Els van Oorschot, Haico de Graaf, Heleen Dogterom, Irene Hoogendijk, Marguerite Bruijning, Sandra Rijsdijk, Yoya Braams.

R E I N I G I N G O N D E R D E E L V A N I N F E C T I E P R E V E N T I E Dat reiniging een belangrijk onderdeel is van infectiepreventie behoeft geen nadere uitleg. Micro-organismen kunnen overleven op oppervlakken. De hoeveelheid micro-organismen moet zo laag mogelijk zijn en dus moeten we goed reinigen. Een goed gereinigde omgeving is een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Je hoeft een professionele schoonmaker niet te vertellen hoe er schoongemaakt moet worden. Als het goed is heeft hij of zij hiervoor een opleiding gehad. Wat kunnen we dan nog wel doen? Wat is nodig om in bijvoorbeeld een ziekenhuis de schoonmaak te optimaliseren?

W I E D O E T W A T De schoonmaaktaken zijn in ons ziekenhuis verdeeld tussen verpleegkundigen, servicemedewerkers en een externe schoonmaakservice. Hoe efficiënt en prettig zou het zijn als deze partijen met elkaar tot het beste schoonmaakresultaat kunnen komen? Is over en weer duidelijk wie welke schoonmaaktaken heeft? Uit gesprekken met verschillende medewerkers blijkt nog wel eens dat niet iedereen op de hoogte is van de geldende afspraken en soms zijn de afspraken ook onvoldoende of zelfs niet beschreven. Ook lijkt het wel eens of er verschillen zijn in hoe de afspraken worden geïnterpreteerd. De kwaliteit van de schoonmaak lijdt hieronder.

p. 20

H E L D E R E N D U I D E L I J K Het maken van een éénduidig en helder protocol is complex. Zelfs als het protocol helder is, is het nog geen zekerheid dat medewerkers regelmatig het protocol raadplegen en dus kunnen er langzaam maar zeker afwijkingen ‘insluipen’. Niet doelbewust, maar ongemerkt. Onze ervaring is dat alle medewerkers in het ziekenhuis hun werk serieus nemen en het dus zo goed mogelijk willen doen. Dat neemt niet weg dat zij soms in een spreekwoordelijke spagaat terecht komen door werkdruk of onderbezetting. Deze factoren zorgen ervoor dat optimalisatie van de schoonmaak in de praktijk niet zo simpel is. C O M M U N I C A T I E Wanneer geklaagd wordt dat er niet goed is schoongemaakt, blijkt achteraf vaak dat de schoonmaker zich keurig aan de afspraken heeft gehouden: niet aan de spullen van gebruikers zitten. Gebruikers van ruimtes laten soms veel spullen liggen, waardoor plekken niet kunnen worden schoongemaakt. Zij zijn zich niet bewust van de invloed die ze hierdoor hebben op het schoonmaakproces. Dit is een mooi voorbeeld van hoe miscommunicatie kan leiden tot een slecht resultaat en onbegrip over en weer. Als gebruikers niet op de hoogte zijn van het afgesproken schoonmaakprogramma, kunnen verkeerde verwachtingen ontstaan. A A N D A C H T H E L P T De meeste afdelingen hebben vaste schoonmakers, maar kennen de medewerkers van de afdeling deze collega’s wel? Weten zij hoe de schoonmaker heet? Maken de medewerkers wel eens een praatje? Overleggen ze wel eens met hem of haar over het werk? Is de schoonmaker een onzichtbare werknemer? Zo nu en dan een praatje maken, ook over andere onderwerpen dan het werk, kan enorm helpen om de communicatie open te houden. D E L E I D I N G E N D E P R A K T I J K Op managementniveau worden schoonmaakcontracten gemaakt met afspraken over de te leveren prestaties en kwaliteit met een daarbij behorende prijs. Maar zijn deze afspraken gedetailleerd genoeg om alle uitzonderingen af te dekken? Of wordt van de mensen ‘op de vloer’ verwacht dat

zij praktische problemen zelf oplossen? In dat geval, mag je dit verwachten en gaat dat dan ook goed? IJverige medewerkers kunnen, met de beste intentie, een werkwijze aannemen die de kwaliteit niet ten goede komt. R O L D E S K U N D I G E I N F E C T I E - P R E V E N T I E In het LUMC is een project gestart voor de optimalisatie van de schoonmaak, waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. De deskundige infectiepreventie heeft in dit project een ondersteunende functie en is de schakel tussen de verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuis die samen verantwoordelijk zijn voor de schoonmaaktaken. Door alle disciplines samen te brengen worden alle taken naast elkaar gelegd. Na inventarisatie van de uitvoering van de schoonmaaktaken is gebleken dat sommige dingen meerdere keren werden gereinigd en andere niet worden gedaan. Door dit project worden nu alle taken opnieuw verdeeld. Zo krijgt iedereen inzicht in wie welke objecten schoonmaak en wanneer. Door de verbinding te zoeken tussen de verschillende partijen worden de taakverdeling en de onderlinge verhoudingen duidelijk en dit zorgt voor meer begrip voor elkaar. Onze conclusie is dat het belangrijk is om te streven naar een werkplek waar men open naar elkaar kan zijn, zowel over de goede dingen als over zaken die beter kunnen en ervoor waken niet te vervallen in ‘wij-zij denken’. Schoonmaken is teamwork en door samen te werken kom je tot een optimaal resultaat.

p. 21

WETENSCHAP Column Paul Harleman

V O O R S T A N D E R Een product waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. Daar ben ik onmiddellijk voorstander van. Als onafhankelijke wetenschappers bewijzen dat iets werkt, dan ben je daar als fabrikant blij mee. Maar natuurlijk ook de kopers en gebruikers. Je koopt iets goeds dat daadwerkelijk doet wat het belooft. En dat is alleen maar goed.

van de wetenschappelijke bewijzen en het wordt stil aan de andere kant, dan geeft dat op zijn zachts gezegd toch te denken. En ook is het merkwaardig als je de informatie wel krijgt maar dan onder de voorwaarde het vertrouwelijk te behandelen. Hoezo vertrouwelijk, klopt er iets niet dan? E V I D E N C E B A S E D Schoonmaaktechnieken zijn voor een deel gebaseerd op overlevering, aangevuld met bewezen know how. Wij hebben het geleerd van onze voorgangers en zij weer van hun voorgangers. Maar is dat wat we doen en waarin we geloven ook het beste. Denken we dat het de beste manier is of weten we het. Ik wil niemand tekort doen en maak zelf ook deel uit van het systeem, maar het is goed om kritisch te zijn en je “altijd” de vraag te stellen “waarom”. Want ook ons nationaal geweten en levensverbeteraar Loesje zegt “Je moet niet alles geloven wat je denkt”.

W E T E N S C H A P P E L I J K B E W E Z E N

Zeker in deze onstuimige tijden waarin de nationale smetvrees hoogtij viert, komen er regelmatig nieuwe producten op de markt. Producten waarin ergens in de omschrijving staat dat de werking wetenschappelijk bewezen” is. Meer niet, dat is alles. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. “wetenschappelijk bewezen” is een loze kreet zolang er geen inhoud aan gegeven wordt. W A T D A N ? Ik wil weten welk wetenschappelijk onderzoek dat is. Net zo goed als ik wil weten wat de specificaties van een product zijn en wat het kost. Zodat ik het kan beoordelen ten opzichte van andere aanbieders. Tot dan hou ik de knip dicht en laat ik de euro’s niet rollen met alleen de bewering “laagste prijs in de markt”. Dus, pas als je weet om welk wetenschappelijk onderzoek het gaat, je het kunt lezen, hoe oud het is en hoe waardevol, dan pas kun je de toegevoegde waarde inschatten. L A A T M A A R Z I E N Dus als je beweert dat iets wetenschappelijk bewezen is moet je het ook laten zien. Sterker nog, ik zou het van de daken schreeuwen. Hoe mooi is het als je een product hebt ontwikkeld waarvan de werking onomstotelijk vast staat en ondersteund word door onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. Top, zou ik zeggen. Beter kan niet. Maar zodra je vraagt naar een kopie

G R E E P U I T R E C E N T E P U B L I C A T I E S

AJIP - september 2021 - Infection preventionists’ experiences during

the first nine months of the COVID-19 pandemic: Findings from

focus groups conducted with Asssociation of Professionals in

infection Control & Epidemiology (APIC) members – Terry Rebmann

Plos One – juli 2018 - Reducing healthcare associated infections

incidence by probiotic-based sanitation system: a multicentre,

prospective, intervention study – Elisabetta Caselli (2016/2017)

AJIC – april 2021 - Environmental hygiene, knowledge and cleaning

practice: a phenomenological study of nurses and midwives during

COVID-19 – Cassy Curryer

AJIC – Juni 2021 -An effective and automated approach for reducing

infection risk from contaminated privacy curtains - Jennifer Sanguinet

p. 22

WIE ZIJNWIJ? Vileda Professional is een wereldwijde organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van hulpmaterialen voor de professionele schoonmaak. Samen met een aantal andere hoogwaardige, technologische en innoverende bedrijven zijn wij onderdeel van de Freudenberg groep, een Duits familiebedrijf opgericht in 1849. Onze schoonmaakoplossingen zijn gericht op professionele gebruikers in de gezondheidszorg, cleanrooms, horeca en kantoren. Vileda Professional bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en kan bouwen op een ruime ervaring.

B L I J V E N V E R B E T E R E N Een bedrijf dat op zijn lauweren rust raakt achterop. Wij zitten nooit stil. Elk jaar investeert Vileda Professional in de ontwikkeling van nieuwe concepten en verbetering van bestaande concepten. Dat doen we met onze eigen Research & Development collega’s maar ook in samenwerking met externe ontwerpers en engineering bureaus. Als onderdeel van de Freudenberg groep profiteren we tevens van de kennis en kunde die zusterbedrijven binnen de groep hebben. K E R N W A A R D E N Zonder kernwaardes is er geen richting. Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, innovatie en partnerschap. Deze kernwaarden zijn een leidraad voor de activiteiten die we ondernemen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de genen. Al in de beginjaren van Freudenberg bekommerde het bedrijf zich om haar leefomgeving en de mensen. Nu zijn we met name actief met het doorontwikkelen van producten die nog duurzamer zijn en steeds meer afgestemd worden op een circulaire levensloop.

L U I S T E R E N , L E R E N E N O B S E R V E R E N

Wij ontwikkelen schoonmaakoplossingen voor u, niet voor ons zelf. Daarom is luisteren en leren een van de belangrijkste eigenschappen van onze medewerkers. Uw behoeftes en uw schoonmaak vraagstukken zijn ons vertrekpunt. Daarom gaan wij graag in gesprek en lopen wij met u mee. Soms werken we zelfs mee. Om te ervaren waar de knelpunten zitten en waar oplossingen gevonden moeten worden. Want op de werkvloer komt vaak het inzicht, de ideeën en mogelijke oplossingen.

wwww.vileda-professional.nl www.vileda-professional.be

p. 23

2022

B E N E L U X H Y G I Ë N E D E B A T 2 0 2 2 Op 7 juni 2022 organiseert Vileda Professional haar tweede hygiëne debat. Vraagstukken met betrekking tot hygiëne, schoonmaak en infectiepreventie worden door deskundigen in behandeling genomen. G A S T S P R E K E R W O R D E N Ben je deskundig op het gebied van een dicipline binnen het domein van de hygiene en heb je belangstelling om als deskundige mee te discussieren, meld je dan aan via ons e-mail adres info.bnl@vileda-professional.com H Y G I Ë N E M A G A Z I N E 2 0 2 1 - 2 0 2 2 Mogelijk gemaakt door Vileda Professional met medewerking van o.a. Prof. Dr. Paul Terpstra, Tessa Lauret, Caroline Haesebroek, Annelies Kiel, Els van Oorschot, Haico de Graaf, Heleen Dogterom, Irene Hoogendijk, Marguerite Bruijning, Sandra Rijsdijk, Yoya Braams, Paul Harleman, Kim Helder.

L A A T J E O N L I N E I N S P I R E R E N Wij wachten niet tot het volgende debat om over hygiëne te praten. Op de linkedin pagina van het Benelux Hygiëne Debat posten we regelmatig informatie en onderzoeken gerelateerd aan hygiëne, schoonmaak en infectiepreventie. Ook houden we onze volgers op de hoogte van events en voorbereidingen van het 2022 Benelux Hygiëne Debat.

Scan de QR code.

Disclaimer & Copywright

Vileda Professional heeft deze uitgave op de meest professionele wijze samengesteld.

De redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor juistheid of

volledigheid van de gegevens en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade van weike aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of

beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave. Het is niet toegestaan

om zonder toestemming van Vileda Professional (FHP Vileda SComm) beelden of

artikelen uit deze uitgave over te nemen.

FHP Vileda SComm Avenue André Ernst 14, B-4800 Petit Rechain info.bnl@vileda-professional.com www.vileda-professional.nl www.vileda-professional.be

p. 24

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

Made with FlippingBook Online newsletter maker