Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 5 Ledelsesberetning

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i noterne for hver kategori af væsentlige ikke-regule- rende begivenheder efter balancedagen give oplysninger om arten af begivenheden og den finan- sielle virkning heraf. Se mere herom i kapitel 13 Begivenheder efter balancedagen . Hvis en oplysning om en begivenhed efter balancedagen er væsentlig for forståelsen af årsrappor- ten, bør oplysningen ligeledes anføres i ledelsesberetningen. Dette skyldes hensynet til lovens kva- litetskrav, om fx relevans, og at ledelsesberetningen selvstændigt skal opfylde lovens krav om en retvisende redegørelse. Oplysningen i ledelsesberetningen kan eventuelt gives sammen med en henvisning til noten, jf. nedenstående. Et årsregnskab skal indeholde en beskrivelse af usikkerhed om going concern, usikkerhed ved ind- regning og måling, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder, når dette er væsentligt for regnskabsbrugerens forståelse af det retvisende billede af årsregnskabet. Denne beskrivelse vil mest hensigtsmæssigt kunne præsenteres i noterne til årsregnskabet og kan med fordel gives forrest i årsregnskabets noteapparat. De samme oplysninger fremgår af kravene til indholdet i ledelsesberetningen. EY's holdning Ifølge lovens krav skal forholdene beskrives i både ledelsesberetningen og årsregnskabet, men kan opfyldes med krydshenvisning i ledelsesberetningen eller årsregnskabet, uden at dette på- virker hverken det retvisende billede af årsregnskabet eller den retvisende redegørelse af le- delsesberetningen. EY anbefaler derfor, at sådanne væsentlige forhold beskrives fyldestgø- rende i noterne til årsregnskabet, og at der i ledelsesberetningen gives et dækkende koncentrat heraf samt en tydelig henvisning til noterne for yderligere information.

Begivenheder efter balance- dagen, § 98 d

Beskrivelse i noterne

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Beskrivelsen af virksomhedens væsentligste aktiviteter skal være tilstrækkelig detaljeret til, at regnskabsbruger får information om virksomhedens aktiviteter og bl.a. på denne baggrund kan vurdere virksomhedens strategi og forretningsmæssige potentiale samt de tilknyttede driftsmæs- sige risici. Det opnås fx ved en beskrivelse af de væsentligste produkter og ydelser, som genererer virksomhedens omsætning.

§ 99, stk. 1, nr . 1

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der skal gives en beskrivelse af væsentlige usikkerheder, som har haft betydning for indregning eller måling af regnskabsposterne i årsregnskabet. Usikkerhederne kan bestå i manglende mulig- heder for at indhente nødvendige oplysninger eller usikkerheder i forbindelse med fremtidige for- hold, som eksempelvis udfaldet af en retssag af væsentlig betydning, eller udvikling i forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, men som har afgørende betydning for målingen af virksomhe- dens aktiver. Et eksempel herpå kunne være væsentlige usikkerheder i forbindelse med en af le- delsen udarbejdet nedskrivningstest. Så vidt det er muligt, skal den beløbsmæssige betydning an- gives.

§ 99, stk. 1, nr. 2

Usædvanlige forhold

Der skal gives oplysninger om eventuelle særlige eller usædvanlige forhold, som har eller kan have medført et usædvanligt resultat i enten positiv eller negativ retning.

§ 99, stk. 1, nr. 3

Det skal anføres, hvis en stigning i omsætningen og virksomhedens resultat antages at være for- bigående, fordi stigningen hovedsagelig skyldes en enkeltstående ordre af usædvanlig størrelse. Omvendt skal det ligeledes anføres, når en nedgang i omsætning og resultat antages at være af midlertidig karakter, fordi nedgangen skyldes omstændigheder, som ikke vil påvirke driftsresulta- tet på længere sigt, fx finansielkrise, usædvanlige afsætningsvanskeligheder på grund af restrikti- oner, omlægning af produktionen m.v.

86 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease