Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Den 4. April aflagde Sigvart Pedersen Friis sin borger ed og agter at ville nære sig af KIøbmandshandel her i Byen, samt Tobaksdrivning, er død.

4. Juli aflagde Jens Jensen Fresløs sin Borgerlig Troskabsed og agter at ernære sig som Brøgger og Brændevin, rejst af Byen.

d.11 Juli aflagde Frantz Petter Lentschau sin borger ed og agter at ernære sig af Knapsynings Haandværk, som paa hans foreviste Lærebevis at have lært i Lubeck, rømt af Byen.

Dito aflagde Hans Jørgensen sin Borgerlige ed at ernære sig paa Kiøbmandsskab som ? og i sit Huus. Er borte.

Den 1. August aflagde Jørgen Nicolaisen Reisensten sin borgerlige ed at ernære sig af Grovsmed Haandværk, død.

d. 8. Dito aflagde Hans Knudsen sin borger ed at ernære sig af Kobbermager Haandværk paa sammesteds, rømt.

Den 24. September aflagde Hans Hansen sin borgerlig ed at ernære sig af Kobbermager Haandværk her i Byen, hvilket Haandværk han har relementært lært forinden, kom i Vartov.

Anno 1744

d. 14. Maj aflagde Sr. Pauel Pauelsen sin borgerlige Troskabs ed at ernære sig af Kiøbmandsskab? paa det forværende gange, da han formodes at nyde forordningen af 16. Febr. 1707, død og hans gods udlagt til ?

d. 5. Juni aflagde Sr. Niels Reinstrup sin borgerlige ed at ernære sig af Bryggeri og Brændevin samt Brygningsforløb hvorpaa han ? til sin borgerlige ed, er borte.

Den 23. Juli aflagde Niels Pedersen sin Borgered at ernære sig af Hattemager Haandærk, forevist attest for flere meddelte hans Borger arbejde.?

3. December aflagde Samuel Hejland sin borger ed her i Raadstuen at ernære sig af Garver Proffession her i Byen samt Tobalks Handel og Plantage.--- er opsagt den 15. April 1779.

Anno 1745

d. 28. Januar aflagde Sr. Michael Olters sin borger ed her ud i Raadstuen at ernære sig af Kiøbmandshandel her i Byen og vil sig her med nedsætte, naar hans lejlighed det kan tillade.---- død i Vestindien paa St. Crois. G.m.m. dito fremkom i Raadstuen Jacob Hansen, Snedker Svend og begærede at antages til Borger og Snedker her i Byen, hvorpaa han aflagde sin borger ed paa at ernære sig af Snedker Proffessionen og sig som borger at nedsætte. Dito aflagde Hans Jørgen Piper som ind 43 aar har tjent Hans kongelige Majestæt for Rytter sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Bryggeri og Brændevin, hvorefter han meddelte hans Borgerskabs ed, er død.

21

Made with FlippingBook - Online magazine maker