Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

hermed blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin borger ed og blev saa til Borger antaget. den 1. Juni 1747 mødte Paul Carlsted og opsagde sit Borgerskab, skal hermed give Ret og Rigtighed for fær han bør ? til Byen og Publigrafgiften skal han først rette? Dcember d. 1. mødte Sr. Hieronimus Geriken og beviste at han dato ? 24.8 1740, at han tient ved Negotien i 3 Aar hos Madam Blum, og derpaa ligeledes at tage i ed som Borger her i Byen og at ernære sig som KIøbmand, hvilket hanom og blev bevilliget, er rømt uden foerlov af Byen.

Anno 1747

d. 25. Maj indfandt sig i Raadsruen Skomager Sivert Asmussen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Skomager Profession og som han foreviste rigtig Lære Brev og Skudsmaal blev han saaledes til Borger antaget, er død. 18. Juni undfandt sig Just Jørgensen forrige Tømmer Karl her i Byen for at vinde sit Borgerskab paa at ernære sig af Knive til Maskiner med smaa Kram, det hanom blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin Borger ed, er død.

26. Juli var mødt Bent Rasmussen, barnefødt her i Byen og aflagde sin borgerlig ed til at ernære sig af Slagter Professionen, død.

12. Oktober mødte Sr. Jacob Schiøtte KIøb-og Handelsmand og vandt sin borger ed udi Raadstuen paa at ernære sig paa Salg af Kiøbmandsskab og efter at han havde forevist Rigtigheden aflagde han sin borger ed og blev alt saa til borger antaget, er død.

26. Oktober indfandt sig Mons. Carl Madsen Becker og aflagde sin borger ed i at ernære sig af Kiøbmandshandel, er ligedan død.

30. November mødte Anders Rindmassen Dengier udi Raadstuen for at vinde sit borgerskab paa at ernære sig af Drejer Profession her i Byen at efter at han havde forevist sit Lærebrev og bevist blev han saaledes efter aflagt Borger ed til Borger og Drejer her i Byen antagen, er død. dito siterede sig ligeledes Indvaander og Snedker Hans Nielsen her i Byen ? er han og samme udlært sin Profession paa denne sæde for paa samme Haandværk at vinde sit Borgerskab som blev tagen i Borger ed og til Borger antagen og altsaa er han som Borger og Snedker her i Byen bleven antaget og indkommen, er død. 30. November 1747 indfandt sig Indvaander her i Byen Hans Gregersen Smit og efter foreviste lovlig Rigtighed og Lærebrev aflagde han sin borger ed paa at ernære sig af Snedker Profession har Remmesæde, hvortil han efter aflagte borger ed blev antagen, er død. Dito mødt Mons. Ole Pedersen Maar og aflagde sin borger ed paa at være Kiøbmand her i Byen, og efter at han havde forpligtiget sig inden Paaske førstkommende Vinter at leje eller købe sig Hus og Gaard her i Byen og hans Excellence Skyttebefolkningsmand, ved ? af 25. kender stadig har Dispensation at det ikke skal være ham til hinder at han ikke har kunnet benytte af hans ? karl udi 3 b er ved handlingen alt saa maa han paa saadan maade, som borger og Kiøbmand bleven antagen, hvorpaa han aflagde sin boger ed, er rømt af Byen.

23

Made with FlippingBook - Online magazine maker