Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

28. Juni mødte udi Raadstuen Niels Hansen Giil som haver lært Smede Haandværk her i Byen, aflagde Borgerskabs ed paa at nære sig af Øl og Brændevinssalg, blev saa til Borger antagen., er død.

den 26. Juli mødte udi Raadstuen Hans Jørgensen Peber, aftakket Rytter, der beviste med sit afsked fra det 5. Jydske Regiment Curaissere at han i 21. Aar har tjent som Rytter og aflagde borgerskabsed paa herefter at ernære sig til Daglejer Funktion at blive overført, hvorpaa han nu som byens borger blev antagen, dog saalænge tællingen ingen anden borgernæring bruger at være hans for nævnte Taxt at være i betrragtning af hans lange Tjeneste, død. 26. Juli mødte Peter Hanger, Skomager Svend udi Raadstuen og aflagde sin borgerskabsed paa herefter at ernære sig her i Næstved som Snedker hvortil han og retter at han har forevist Skudsmaals Rigtighed til borger blev antaget, død. den 27. September mødte udi Raadstuen Knud Mathias Hytte og fremviste indvaander Rigtigheden samt aflagde sin borger ed at ernære sig af Handske Profession her i Byen, hvorefter han som borger blev antagen., er død 1787. den 25. Oktober mødte udi Raadstuen Hans Niels Taasing og aflagde sin Borger ed som Vognmand at befordre stille Fragter og anden Kiørsel paa Gaderne samt at bruge anden borgerlig næing med at Brygge og brænde, hvortil han og som Byens Borger blev antagen.

1754

25. Juli indfandt sig Jacob Nielsen Stols Skipper, som ejer nu 3. skal melde 4. Prøve med med Sr. Claus Brygger og angiver at vinde Borgerskab paa at nære sig af ? som Skipper og aflagde han efter at han sin ansvarlighedsed er herefter alt til Borger antaget, er død

20. Juni indfandt sig Georg Knudsen som aflagde Borger ed paa at nære sig af Sølv og Guld Profession saa han blev til Borger antaget, den 17. Marts 1757 opsagde han Georg Kruse sit Borgerskab.

Samme dag indgandt sig Andreas Mortensen og aflagde Borgerlig ed paa at nære sig af af Pottemager Profession er han til Pottemager blevet antaget, er død.

den 5. September mødte udi Raadstuen Johan Casper Lanhrheit og aflagde sin Borger ed, efter at han havde opvist rigtig Pas og bevis paa at ernære sig her i Byen med at Fabrikere alle Slags Smaa Tobak og ellers at handle med Tobak, hvortil han og blev antagen, er død, Endvidere indfandt sig i Raadstuen Dines Hansen Guldborg og foreviste rigtig bevis at have lært Snedker Profession og aflagde sin Borger ed paa at ernære sig af samme Profession, hvortil han og blev antagen, død.

1755

6. Januar indfandt sig udi Raadstuen Skomager Svend Hans Andersen og aflagde sin borger ed paa herfter at ernære sig ved Skomager Profession her i Næstved og vil altsaa han til borger er bleven antagen indgaar i Skomager Lauget, raad forløn til Næsby i Februar 1775.

26

Made with FlippingBook - Online magazine maker