Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

22. Februar mødte udi Raadstuen Just Mikkelsen og vandt sit Borgerskab paa at ernære sig her i Byen med Bryggen og Brændevin samt Værtshushold, hvorpaa han til Borger blev antagen, er død.

d. 27. Marts indfandt sig udi Raadstuen Nicolay Petersen Rigrain Feldbereder og foreviste rigtig Lære Brev samt begærede ikendt at han til borger maatte blive antaget og sig af samme Profession her i Byen at ernære sig, hvorpaa han og er bleven antagen og aflagde han derpaa sin Borger ed, er død. d. 17. April mødte udi Raadstuen Sr. Niels Lynge, VIntapper, der nu er indgaaet i Ægteskab med M. Maren Hansen, der af hans kongel. Majestæt allernaadigst er benificeret med Privelegium at ernære sig her i Byen af Vinthandlingen samt med at holde herbrygning i fornødne tilfælde og begærede han at aflægge sin bogerlige Troskabsed og efter han havde forevist lovligen at have lært sin Profession og Merti blev han til Borger antagen saa at han nu allerede her i Byen med approteckerne maa ahcerecer Vinhandlingen og logerer fremover og ?, har opsagt sit Borgerskab og er reist til Kiøbenhavn den 10. Maj 1783, er meddely forløv under 8. Ejendom. d. 31. Juli mødte i Rådstuen Frederich Neumejer , der fra den første erliggen til Christeporten? antagen og vandt Borgerskab hans Gierning paa at finde sin Christteport? derfor at ernære sig med andens Mands ?, er død. den 7. August mødte udi Raadstuen Niels Andersen, Skomager og foreviste rigtig Lærebrev samt iøvrigt begærede, at han til Borger maatte blive antagen og sig af forbemeldte Haandværk her i Byen sig at ernære, hvorpaa han og var bleven antagen og aflagde han derpaa sin Borgerlige Ed , er død. den 21. August mødte udi Raadstuen Chresten Hansen som vandt Borgerkab paa at ernære sig af Rebslager Profession og forpligter sig da hand holder iøvrigt samme Profession lovlig at have lært aflagde sin borgerlig ed, fomedelst Alderdom og Svimmelhed har denne Mand skriftlig opsagt sit Borgerskab den 5. Januar 1792. 20. November mødte udi Raadstuen Hattemager Svend Frantz Lorentzen Berg og foreviste Næringsbevis Rigtighed at have lært sin Profession i Christania Hattemagerlaug i Norge og begærede derefeter til Borger her i Byen paa samme Proffession at blive antagen, hvilket han blev bevilliget og derpaa aflagde han da sin borgerlige Troskabsed med de Vilkaar, at han ønsker ½ Aar a Dato eller i Sommer til forøvrigt kommende St. Hansdag, indgaar udi i rigtig Hattemager ?, hvorpaa han er Borger antagen, er død.

1756

22. April 1756 indfandt sig for Magistraten her paa Næstved Raadstue og beviste at have lært det ærlige Skomager Haandværk her i Byen Christian Nielsen Schrøder samt at han havde bevis for 17. August 1749 og nu begærede at maatte til Borger her i Byen antages og som herefter aflagde sin Borger Ed paa at nære sig af Skomager Profession, er formedelst Fattigdom og ?

1. Juli mødte udi Raadstuen Friederich Høgfeldt, opfødt her i Byen og aflagde sin Borger Ed paa at ernære sig af Pelsmager Profession som han beviste lovlig og forsvarlig at have lært.

den 19. August Marie Elisabet salig Jacob Kyhns Jordemoder.

27

Made with FlippingBook - Online magazine maker