Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

dito dato mødte Oluf Madsen som haver lært Købmandsskab i Stege paa Møen og vandt under borgerlig Ed Borgerskab paa at nære sig af hertil med given ? under at bruge løn udover Ejeren., er død.

dito dto indfandt sig Christian Agersen som hafte lært Glamester Profession i København og vandt Borgerskab paa af samme Profession sig at nære.

dito dato indfandt sig Robertus Sørensen og vandt Borgerskab paa at nære sig af lidt Øl- og Brændevinssalg, er aftakket Rytter haver tient over 14 Aar., er død.

29. Marts mødte Jens Nielssøn KIøge, Skomager Svend og aflagde Borgerlig Ed paa at nære sig af Skomager Profession, hvortil han til Skomager Oldermanden blev henviist at giøre næste Skridt., er fløt herfra til Everdrup. 6. April mødte Fredeik Christian Prang, Skrædder af Profession og foreviiste beviis fra Oldermanden og Skrædder Lauget i København at han sammesteds Borger og Skrædder i Amtet, hvorfor nævnte antages samt at han lovlig derfra var dimitteret, hvorefter han begærede her i Næstved til Borger og Skrædder at blive antaget, han vandt Borgerskab og blev henviist til Skrædder til Amtet her i Byen sig som Mester sammesteds at lade indføre. Ved Døden afgaaet. 12. Juli mødte Johan Christian Meyling, som med Lærebrev af 30. Juni at beviise at hafer lært den lovlige Skrædder Profession i Slagelse og vandt sit Borgerskab som Skrædder her i Byen at ernære sig, hvorefter han til Skrædder Lauget blev henviist at giøre Mesterbyrde hvorefter han sammesteds blev indført., her fra Byen. 19. Juli mødte Michel Nielsen, Kleinsmed af Profession og begærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Kleinsmed Profession, og da han herfor foreviiste Præsidier og Magistrater i Kiøbenhavn dels forlov af 6. Juli sidst, saa blev bemeldte Michel Nielsen til borger antaget og at nære sig af Kleinsmed Professionen, efter at han havde vundet Borgerskab blev han til Smed i Amtet henviist der at fuldkomme, han som Laugs Mester tilkomme.

1760

28. April mødt Niels Olsen og vandt Borgerskab paa at nære sig af Øll Salg og som Daglejer at arbejde for denne., er død.

dito mødte Lars Sørensen Borg, der vandt Borgerskab paa at nære sig som Skorstensfejer., er død.

dito mødte Valntin Cederberg som med en Attest fra Oldermanden for Hattemager Lauget i København af 12. Januar fuldt beviiste at hafer lært den lovlige Hattemager Profession, thi vandt han Borgerskab paa som Hattemager sig her i Byen at nære. 24. Juli indfandt sig Mr. Lars Lindemann og begierede at vinde Borgerskab paa med Kiøbmsndskab sig at nære, da Hans Kongl. Majestæt allernaadigst Reskript af 28. Oktober 1758 blev ham betydet at han især til Borgerskab paa at handle med Uldne eller Silke, hvorfor maa antages, førend han hafde fuldkomen forlov meldt Reskriptet tilhold og betydede da Lars Lindemann erklærede, at han ikke med nogen Slags Isenkram ville handle,men allerhøjst med grove Varer. saasom Salt, Fisk ? og deslige, thi faar under ?, at han til Borger troligvis kunne antages, hvorfor han aflagde sin Borgerlig Troskabs Ed for sig deraf at nære., er død.

30

Made with FlippingBook - Online magazine maker